Prevođenje "Usklađenje poreza" na češkom jeziku:


  Rječnik Hrvatski-češki

Poreza - prijevod : Poreza - prijevod : Usklađenje - prijevod : Poreza - prijevod : Usklađenje poreza - prijevod : Usklađenje - prijevod : Usklađenje poreza - prijevod : Poreza - prijevod :
Ključne riječi : Daní Daně Daňové Daním Daňových

Ads

  Primjeri (Vanjski izvori, nije komentiran)

Indeksacija usklađenje plaće
Indexace přehodnocení platu
Vrijednosno usklađenje prihoda AAG a
Komise konstatuje, že společnost KFBG DMG je ze 100  vlastněna státem.
USKLAĐENJE IZNOSA IZLOŽENOSTI PONDERIRANOG RIZIKOM ZBOG ROČNIH NEUSKLAĐENOSTI
PODLÉHAJÍCÍ RIZIKOVÉ VÁZE
USKLAĐENJE IZNOSA IZLOŽENOSTI PONDERIRANOG RIZIKOM ZBOG ROČNIH NEUSKLAĐENOSTI
S RATINGEM (STUPNĚ ÚVĚROVÉ KVALITY)
USKLAĐENJE IZNOSA IZLOŽENOSTI PONDERIRANOG RIZIKOM ZBOG ROČNIH NEUSKLAĐENOSTI
ÚVĚROVÉ DERIVÁTY
UKUPAN UČINAK (USKLAĐENJE) ZBOG KRŠENJA ODREDABA O DUBINSKOJ ANALIZI
( ) ODEČTENO Z KAPITÁLU
UKUPAN UČINAK (USKLAĐENJE) ZBOG KRŠENJA ODREDABA O DUBINSKOJ ANALIZI
PODLÉHAJÍCÍ RIZIKOVÉ VÁZE
metodologiji za ponovni izračun i usklađenje doprinosa za privremeno razdoblje.
správními výdaji výboru se rozumí výdaje části I rozpočtu výboru uvedené v čl. 59 odst. 2 nařízení (EU) č. 806 2014
Oslobođenja od izravnog poreza i smanjenja poreza
Ve skutečnosti však smíšený kaučuk dovážený společnostmi zařazenými do vzorku obsahoval 97,5  přírodního kaučuku, měl stejné fyzikální vlastnosti jako přírodní kaučuk a ve výrobním procesu ověřených společností byl používán stejným způsobem a ve stejných poměrech jako přírodní kaučuk.
Programi izuzeća od izravnog poreza i smanjenja poreza
Veškeré režimy osvobození od přímých daní a programy jejich snížení celkem
Programi izuzeća od izravnih poreza i smanjenja poreza
pětiletý plán průmyslových technologických inovací,
Programi oslobođenja od izravnog poreza i smanjenja poreza
Komise dospěla k závěru, že v případě tohoto osvobození od daně se jedná o subvenci ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. a) bodu ii) a čl. 3 odst. 2 základního nařízení, neboť existuje finanční příspěvek v podobě příjmů prominutých čínskou vládou, čímž dotčené společnosti získávají výhodu.
Oslobođeno poreza.
Nezdaněných.
Bez poreza.
Bez zdanění.
Rast poreza?
Daně z příjmu nahoru?
Bez poreza
cílovým místem určení je New York (více než 300 km od letiště v Dublinu), takže se na let vztahuje daň z letecké dopravy se sazbou ve výši 10 EUR.
Administratori bi trebali dobiti dovoljno vremena za usklađenje sa zahtjevima iz ove Uredbe.
Toto nařízení vychází z návrhů regulačních technických norem předložených Komisi Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy (ESMA).
programi izravnog izuzeća od plaćanja poreza i smanjenja poreza
místní slevy na daních
Ostali programi izuzeća od izravnog poreza i smanjenja poreza
Jako nejspolehlivější dostupné skutečnosti Komise použila nejvyšší částku subvence pro každý typ zjištěných grantů.
Ostali programi izuzeća od izravnog poreza i smanjenja poreza
Granty na modernizaci nebo transformaci technologií
Ostali programi izuzeća od plaćanja neizravnog poreza ili smanjenja poreza
Veškeré grantové režimy celkem
Reket, utaja poreza...
Vydírání, výpalné, daňové úniky...
Bez poreza, stari.
Bez zdanění, starouši.
Cijena bez poreza
status sledování
Cijena bez poreza
Složka celkové ceny, která se týká ceny sítě, bez daní.
iznos bez poreza
Každý orgán Unie jiný než Komise může ve svém oddíle rozpočtu převádět prostředky
Ukupni iznos za ostale programe oslobođenja od izravnog poreza i smanjenja poreza
Společnosti kromě toho dovážely i tzv. smíšený kaučuk pod kódem HS 40028000 (s 0  sazbou).
Nešto u svezi poreza.
Nějaký problém s daněmi.
BG Osim prijave poreza.
Daňové poradenství (CPC 863 s výjimkou zastupování před soudy)
Programi poreza na dohodak
Čínská vláda poskytuje preferenční daňový režim, který přináší výhody všem společnostem, jež jsou uznávanými realizátory výzkumných a vývojových projektů.
Prijava poreza na dohodak
Zdraví a bezpečnost při práci
Prijava poreza na dobit
Rozhodnutí ve věci použitelných právních předpisů
Doručak, poreza na amp amp VišePorezi 13.00 Ovdje prikazane cijene su bez poreza.
Snídaně, daně z prodeje amp amp VíceDaně 13.00 Zde uvedené ceny jsou bez daně.
Ukupni iznos za sve programe izuzeća od plaćanja neizravnog poreza ili smanjenja poreza
Granty
EBITDA znači dobit prije kamata, poreza i amortizacije EBT znači dobit prije poreza.
Rozsudek Soudního dvora ze dne 11. července 1996, SFEI a další, C 39 94, ECLI EU C 1996 285, bod 60 rozsudek Soudního dvora ze dne 29. dubna 1999, Španělsko v. Komise, C 342 96, ECLI EU C 1999 210, bod 41.
odricanje od prihoda kroz programe oslobađanja od izravnih poreza i smanjenja izravnih poreza
Zbývajících pět finančních institucí bylo v soukromém vlastnictví.
(Napomena Svi objekti u turizmu Gvatemala mora dodati 22 poreza (12 poreza na nacionalni i 10 INGUAT poreza. INGUAT porez Gvatemala's Turizam Porezni.)
(Poznámka ALL zařízeních cestovního ruchu v Guatemale musí přidat 22 DPH (12 národních daňových a 10 INGUAT daních. INGUAT daň Guatemala Turistika na dani).
Odakle dolazi pjenušava vina poreza?
Odkud přichází šumivého vína daně?
Utaja i izbjegavanje plaćanja poreza
Daňové úniky a vyhýbání se daňovým povinnostem
Nemate poreza, nemate nikakve brige.
Žádné daně, žádné starosti.
mogu odbiti od poreza kamate...
mohou brát odečet jako placení úroků...
Dobro upravljanje u području poreza
V zájmu posílení a rozvoje hospodářských činností a s přihlédnutím k nutnosti náležitě vytvořit vhodný právní rámec smluvní strany uznávají a budou uplatňovat zásady řádné správy věcí veřejných v daňové oblasti.
Naziv predmetnog poreza predmetne carine
správní sankce a pokuty
Priroda i opći sustav poreza
Irsko poukázalo rovněž na nutnost zamezit dvojímu zdanění.
Moguća primjena poreza SAD a
Odlet z irského letiště je od irské daně osvobozen, jelikož je vymezen jako přestup