Prevođenje "stvoriti transparentnost" na češkom jeziku:


  Rječnik Hrvatski-češki

Stvoriti - prijevod : Stvoriti transparentnost - prijevod : Stvoriti transparentnost - prijevod : Stvoriti transparentnost - prijevod : Transparentnost - prijevod : Stvoriti transparentnost - prijevod :

Ads

  Primjeri (Vanjski izvori, nije komentiran)

Transparentnost
Oblast působnosti a definice
Transparentnost
Transparentnost
Transparentnost
Smluvní strany uznávají význam transparentnosti a náležitého postupu při používání svých právních předpisů souvisejících s obchodem a za tímto účelem znovu potvrzují své závazky stanovené v článku X GATT 1994 a článku III GATS.
Transparentnost
Právo obchodních společností, účetnictví a audity a správa a řízení obchodních společností
Transparentnost
Hospodářská soutěž
Transparentnost
Dovozní požadavky
transparentnost.
transparentnost.
Transparentnost
Pobřeží slonoviny navíc poskytne údaje týkající se intenzity rybolovu plavidel Pobřeží slonoviny lovících tuňáky s licencí pro průmyslový rybolov.
Transparentnost
Pokud by se podle těchto výpočtů tepelná účinnost a faktor zatížení zvýšily o 5 a náklady na palivo o 5 snížily, vnitřní míra návratnosti (v reálných hodnotách před zdaněním) by se zvýšila z 9,7 na 23,1 .
Transparentnost
Komise dále poznamenala, že dřevní biomasa jakožto surovina má různá využití.
Transparentnost
Soudní dvůr Evropské unie, 24. července 2003, Altmark Trans GmbH a Regierungspräsidium Magdeburg proti Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, věc C 280 00.
Transparentnost
Každý příjemce musí do dvou měsíců poté, co Komise přijme roční pracovní programy, zveřejnit a současně předat příslušným neziskovým organizacím spotřebitelů informace o
Transparentnost
Aniž jsou dotčeny odstavce 4 a 8 a není li stanoveno jinak, může v písemném řízení před úřadem každý z účastníků používat kterýkoli jazyk úřadu.
Transparentnost
informace o závazcích fondu peněžního trhu, včetně
Transparentnost
Provozní výdaje Úřadu v zásadě nezahrnují náklady spojené s vyšetřovacími úkony prováděnými příslušnými vnitrostátními orgány ani náklady na právní pomoc.
Transparentnost
Článek 10
Transparentnost
Normy se v případě potřeby vypracují podle normy ISO 27001 2013 přílohy A v těchto oblastech
Transparentnost
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009 72 ES ze dne 13. července 2009 o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a o zrušení směrnice 2003 54 ES (Úř. věst. L 211, 14.8.2009, s. 55).
Transparentnost
Zprávy by měly obsahovat zejména informace o objemu a typu odstraněného obsahu, o počtu obdržených oznámení a reakcí na oznámení a o době potřebné k přijetí opatření.
Transparentnost
Článek 13
Transparentnost
5.
TRANSPARENTNOST
SOUPRAVY PRO MOTORY
Transparentnost
1 prvním pododstavci písm. c) bodě viii), jež přijaly finanční pravidla s předchozím souhlasem Komise
Transparentnost
Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 23. května 2018 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).
Transparentnost
Článek 82
Pozadinska transparentnost
Průhlednost pozadí
Transparentnost potpore
Tyto zprávy budou předkládány v průběhu celého období restrukturalizace počínaje dnem oznámení tohoto rozhodnutí.
osiguravaju transparentnost
provozovatelů přenosových soustav zastupujících členské státy, které představují nejméně 65 obyvatelstva Unie.
TRANSPARENTNOST INFORMACIJA
Nařízení Komise (EU) 2016 1388 ze dne 17. srpna 2016, kterým se stanoví kodex sítě pro připojení spotřeby (Úř. věst.
osiguravaju transparentnost
provozovatelů přenosových soustav zastupujících členské státy, které představují nejméně 65  obyvatelstva dotčené oblasti.
osiguravaju transparentnost
Regulační orgány a subjekty určené členskými státy podle tohoto odstavce rozhodnou o návrzích podle odstavce 2 ve lhůtě šesti měsíců ode dne, kdy je provozovatel přenosové soustavy předloží.
Suradnja i transparentnost
Dovoz, vývoz a uvádění na trh jakéhokoli produktu uvedeného v článcích 2 a 3 musí být v souladu s právními předpisy platnými na území strany, v níž se produkt uvádí na trh.
Suradnja i transparentnost
Zejména je odpovědný za
Objavljivanje i transparentnost
Část G INFORMACE, JEŽ MAJÍ BÝT UVEDENY V OZNÁMENÍCH O ZMĚNÁCH VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V PRŮBĚHU JEJÍHO TRVÁNÍ (podle čl. 72 odst. 1)
Objavljivanje i transparentnost
Článek 71 Forma a způsob uveřejňování oznámení odstavce 2, 3 a 4, odst. 5 druhý pododstavec a odstavec 6
Transparentnost i povjerljivost
Do 3. srpna 2017 oznámí členské státy Komisi veškeré stávající mezivládní dohody včetně jejich příloh a změn.
Transparentnost upravitelja imovinom
1 písm. b) a čl.
stavak 60. transparentnost.
Provoz na této lince do května 2011 tradičně zajišťovala společnost SNAV.
transparentnost (odjeljak 7.3.7.).
Tyto údaje prokazují, že v období mezi vypracováním přiměřeného nejhoršího scénáře, který byl předložen Komisi před vydáním rozhodnutí o zahájení řízení (v listopadu 2016), a zářím 2017 bylo Bundesnetzagentur oznámeno uzavření dalších kapacit ve výši 1,4 GW.
Objavljivanje i transparentnost
Článek 60
Objavljivanje i transparentnost
Oblast působnosti
Transparentnost prekograničnih tarifa
vnitrostátní a jakékoli další příslušné sazby za srovnatelné služby dodávání balíků v členském státě původu a v členském státě určení
Transparentnost i komunikacija
Plnění a kontrola rozpočtu
Transparentnost i modaliteti
Pokud se osobní údaje týkající se subjektu údajů získávají od subjektu údajů, poskytne správce v okamžiku získání osobních údajů subjektu údajů tyto informace
Stvoriti
Vytvořit