Prevođenje "Naručitelj" na švedskom jeziku:


  Rječnik Hrvatski-švedski

Naručitelj - prijevod : Naručitelj - prijevod : Naručitelj - prijevod : Naručitelj - prijevod : Naručitelj - prijevod : Naručitelj - prijevod :

Ads

  Primjeri (Vanjski izvori, nije komentiran)

Javni naručitelj
Varje bidragsmottagare får bara tilldelas ett bidrag ur budgeten för varje enskild åtgärd, såvida inget annat anges i de relevanta grundläggande akterna.
Javni naručitelj može primijeniti
Artikel 182
Javni naručitelj oslobađa jamstva
De ska följa tillämplig skattelagstiftning och social lagstiftning.
Međutim, javni naručitelj odbija
Kostnader som avser en garanti vid förfinansiering som ställts av bidragsmottagaren, när denna garanti krävs av den behöriga utanordnaren enligt artikel 152.1.
Naručitelj provodi praćenje ispitanika ispitivanja.
Artikel 14b
Naručitelj provodi praćenje ispitanika ispitivanja.
En försäkran om att produkten är i sterilt skick.
Naručitelj vodi potpunu evidenciju o sljedećem
Systemet ska vara en integrerad del av tillverkarens kvalitetsledningssystem enligt artikel 10.8.
Javni naručitelj objavljuje obavijest o dodjeli ugovora
dynamiska inköpssystem,
Naručitelj može započeti kliničko ispitivanje u sljedećim okolnostima
belägg för att alla beståndsdelar av animaliskt eller mänskligt ursprung eller substanser som kan betraktas som läkemedel i enlighet med direktiv 2001 83 EG är säkra, av hög kvalitet och lämpliga.
Naručitelj vodi potpunu evidenciju o svim sljedećim točkama
KAPITEL VII
Naručitelj može započeti studiju učinkovitosti u sljedećim okolnostima
Sponsorn och prövaren ska se till att prestandastudien genomförs i enlighet med den godkända prestandastudieplanen.
Naručitelj obavijesti prilaže dokumentaciju iz Priloga XV. poglavlja II.
Om sponsorn av säkerhetsskäl tillfälligt har avbrutit den kliniska prövningen eller avslutat den i förtid, ska sponsorn informera samtliga medlemsstater där den kliniska prövningen utförs om detta inom 24 timmar.
Javni naručitelj otvara sve zahtjeve za sudjelovanje i ponude.
Om inget annat anges i den grundläggande akten och utöver vad som sägs i punkt 3 i den här artikeln, ska följande kostnadskategorier vara stödberättigande, om den behöriga utanordnaren har förklarat dem stödberättigande enligt förslagsinfordran
Javni naručitelj mora moći dostaviti dokaz o datumu slanja.
Förenklat förfarande får användas för
7 8 SVT Vijesti Naručitelj može biti odgovoran za smještaj
7 8 SVT Nyheter Finansmannen kan ligga bakom boendet
Naručitelj sastavlja izvješće o kliničkom ispitivanju koje sadrži barem sljedeće
Artiklarna 42 och 43
Naručitelj prilaže obavijesti aktualiziranu verziju relevantne dokumentacije iz Priloga XIV.
I detta fall ska det i den kliniska prestandastudieplan som avses i avsnitt 2.3.2 i del A i bilaga XIII anges när resultaten av prestandastudien kommer att finnas tillgängliga tillsammans med en motivering.
Javni naručitelj u svrhu evaluacije ponude primjenjuje kriterije za dodjelu.
Utan att det påverkar tillämpningen av den grundläggande akten får bidrag också uttryckas som en procentandel av de beräknade stödberättigande kostnaderna om bidraget tar den form som anges i första stycket b eller som en procentandel av de enhetsbelopp, enhetskostnader eller schablonsatser som avses i första stycket c.
Javni naručitelj primjenjuje ex post mjere objave iz članka 163.
Bidrag in natura från tredje parter i form av frivilligarbete som värderas i enlighet med artikel 181.8 ska redovisas som stödberättigande kostnader i den beräknade budgeten.
Javni naručitelj osigurava tijekom pregovora jednako postupanje prema svim ponuditeljima.
För juridiska tjänster som inte omfattas av punkt 11.1 andra stycket h får de upphandlande myndigheterna använda ett förenklat förfarande, oavsett kontraktets uppskattade värde.
ako je javni naručitelj naveo da je ponuda izuzetno niska.
Artikel 10.5 a
Ako naručitelj kliničkog ispitivanja nema poslovni nastan u Uniji, taj naručitelj osigurava da fizička ili pravna osoba ima poslovni nastan u Uniji kao njegov pravni zastupnik.
Den kliniska prövningen har utformats för att medföra minsta möjliga smärta, obehag, rädsla och andra förutsebara risker för försökspersonerna, och både risknivån och graden av lidande har särskilt definierats i den kliniska prövningsplanen och övervakas ständigt.
Ako naručitelj studije učinkovitosti nema poslovni nastan u Uniji, taj naručitelj osigurava da određena fizička ili pravna osoba ima poslovni nastan u Uniji kao njegov pravni zastupnik.
Prövaren ska vara en person som utövar ett yrke som i den berörda medlemsstaten gör personen kvalificerad att inneha rollen som prövare mot bakgrund av att han eller hon har erforderlig vetenskaplig bakgrund och erfarenhet av patientvård eller laboratoriemedicin.
Naručitelj obavijesti prilaže ažuriranu verziju relevantne dokumentacije iz Priloga XV. poglavlja II.
Oavsett resultatet av den kliniska prövningen ska sponsorn inom ett år efter det att en klinisk prövning har avslutats eller senast tre månader efter det att den har avslutats i förtid eller tillfälligt avbrutits, till de medlemsstater där en klinisk prövning utfördes lämna en klinisk prövningsrapport enligt kapitel I avsnitt 2.8 och kapitel III avsnitt 7 i bilaga XV.
Naručitelj putem elektroničkog sustava iz članka 69. podnosi i izvješće i sažetak.
Vid överträdelse av nationell rätt.
Javni naručitelj u dokumentaciji o nabavi navodi hoće li upotrijebiti tu mogućnost.
De upphandlande myndigheterna får använda sig av ett förhandlat förfarande på grundval av ett enda anbud i följande fall
Javni naručitelj u obavijesti o nadmetanju navodi razdoblje valjanosti dinamičkog sustava nabave.
Artikel 110.1
Naručitelj s pomoću elektroničkog sustava iz članka 73. podnosi i izvješće i sažetak.
Om den samordnande medlemsstatens slutsats gällande de delar som är föremål för samordnad bedömning är att den kliniska prövningen är godtagbar eller att den är godtagbar under förutsättning att särskilda villkor uppfylls, ska denna slutsats betraktas som samtliga berörda medlemsstaters slutsats.
Trebalo bi utvrditi i najveći iznos financijske sankcije koju javni naručitelj može izreći.
Vid bedrägerier, korruption och annan olaglig verksamhet som skadar unionens ekonomiska intressen men som ännu inte lett till en slutgiltig dom bör det vara möjligt för den behöriga utanordnaren att skjuta upp delgivningen till den personen eller enheten och för panelen att skjuta upp personens eller enhetens möjlighet att yttra sig.
Javni naručitelj pri nabavi u okviru dinamičkog sustava nabave slijedi pravila ograničenog postupka.
Den behöriga utanordnaren ska senast före slutbetalning av utestående belopp verifiera att villkoren är uppfyllda för utbetalningen av enhetsbelopp, enhetskostnader eller schablonsatser samt, där så krävs, att output och eller resultat har uppnåtts.
U svrhu evaluacije sposobnosti natjecatelja ili ponuditelja javni naručitelj primjenjuje kriterije za odabir.
det totala beloppet av finansiering som inte är kopplad till kostnader i det fall som avses i artikel 125.1 första stycket a.
Prvotnu ponudu dostavljaju samo natjecatelji koje je javni naručitelj istodobno pozvao pisanim putem.
Artikel 179.2 och 179.3
Naručitelj i ispitivač osiguravaju provedbu kliničkog ispitivanja u skladu s odobrenim planom kliničkog ispitivanja.
Skydd av personuppgifter i enlighet med förordning (EG) nr 45 2001.
Ta izobrazba, koju prema potrebi organizira naručitelj, provjerava se i na odgovarajući način dokumentira.
Artikel 1.8 första stycket
Javni naručitelj ujedno navodi koji elementi određuju minimalne zahtjeve koje sve ponude trebaju zadovoljiti.
Om tillämpning av bidragsmottagarens normala praxis för kostnadsredovisning godkänns får den behöriga utanordnaren i förväg bedöma om denna praxis uppfyller villkoren i artikel 181.4.
Za međuinstitucijski postupak, javni naručitelj odgovoran za postupak zadužen je za primjenjive mjere objave.
När offentliga kontrakt ingås av de upphandlande myndigheter som avses i artikel 178.2 eller för deras räkning tillämpas inte punkt 2, men dock 2.5, och inte heller punkterna 3, 4 och 6, 12.1 a och c f, punkt 12.4, punkt 13.3, punkterna 14 och 15, punkt 17.3 17.7, punkterna 20.4, 23.3, 24, punkt 25.2 och 25.3, punkterna 26, 28 och 29, men dock punkt 29.3.
Javni naručitelj ne smije upotrebljavati takav sustav za sprečavanje, ograničavanje ili narušavanje tržišnog natjecanja.
Artikel 110.2
Javni naručitelj može odrediti plaćanja koja treba izvršiti odabranim natjecateljima koji sudjeluju u dijalogu.
Artikel 112.2
Operator mogućnosti skladištenja također će osigurati popravak rabljene opreme ako mu javni naručitelj to naloži.
Renovering av bepansrade fordon
Prije pokretanja postupka nabave javni naručitelj može provesti prethodnu provjeru tržišta u svrhu pripreme postupka.
Artikel 185
i. izmjena je potrebna jer su nastupile okolnosti koje pažljivi javni naručitelj nije mogao predvidjeti
Efter offentliggörandet enligt punkterna 1 och 2 ska kommissionen, om Europaparlamentet och rådet begär det, överlämna en rapport till dem om
U dokumentaciji o nabavi javni naručitelj navodi režim koji se primjenjuju na prava intelektualnog vlasništva.
Vid selektiva förfaranden ska tidsfristen för inlämning av anbudsansökningar vara minst 30 dagar, räknat från den dag som följer på den dag då meddelandet om upphandling offentliggjordes.
Javni naručitelj može primjenjivati te postupke bez obzira na procijenjenu vrijednost ugovora u sljedećim slučajevima
Artikel 169.1
Informacije koje naručitelj podnosi na kraju studije učinkovitosti ili u slučaju privremene obustave ili prijevremenog završetka
Den slutliga bedömningsrapporten ska beaktas av samtliga berörda medlemsstater när de fattar beslut om sponsorns ansökan i enlighet med artikel 66.7.
Ugovori se dodjeljuju na temelju kriterija za dodjelu pod uvjetom da je javni naručitelj provjerio sljedeće
Den behöriga utanordnaren får anse att bidragsmottagarens normala praxis för kostnadsredovisning uppfyller de villkor som anges i artikel 181.4 om de accepteras av de nationella myndigheterna när det gäller jämförbara finansieringssystem.