Prevođenje "izmijenjeni plan" na švedskom jeziku:


  Rječnik Hrvatski-švedski

Plan - prijevod : Plan - prijevod : Izmijenjeni plan - prijevod : Plan - prijevod :

Ads

  Primjeri (Vanjski izvori, nije komentiran)

Ako je to primjenjivo, dotično nadležno tijelo bez odgađanja mijenja plan prevencije ili interventni plan te objavljuje taj izmijenjeni plan.
Uppgifter om de ekonomiska effekterna, ändamålsenligheten och effektiviteten hos de åtgärder som ingår i planen, inbegripet de skyldigheter som avses i led k.
izmijenjeni
ändrad
izmijenjeni
Om positionen har minskat ska siffran vara negativ och föregås av (minus).
Izmijenjeni ubrzivači
Ändrade snabbtangenter
Izmijenjeni dokumenti na disku
Dokument ändrat på disk
Izmijenjeni dokumenti na disku
Alla dokument skrivna till disk
Izmijenjeni dokumenti na disku
Dokument skrivet till disk
Odobrava se izmijenjeni plan s opisom nacionalnih mjera koje će se provoditi radi osiguranja sukladnosti s pravilima iz Priloga II.
Utfärdat i Bryssel den 10 maj 2017.
Odbor za SGP usvojit će izmijenjeni dodatak.
Denna period ska förlängas med ytterligare tio år såvida inte parterna kommer överens om något annat.
U roku od tri mjeseca od dostave mišljenja Komisije iz stavka 8. dotično nadležno tijelo dostavlja Komisiji izmijenjeni plan prevencije ili interventni plan ili obavješćuje Komisiju o razlozima zbog kojih se ne slaže s preporukama.
Resultaten av riskbedömningen och en sammanfattning av de scenarier som avses i artikel 7.4 c.
Specifikacija proizvoda i jedinstveni dokument dodatno su izmijenjeni.
Kraven på spårbarhet och märkning för aktörerna återupprepades.
Spremnici posebno izrađeni ili izmijenjeni za vojnu uporabu,
Medlemsstaterna uppmanas att underrätta kommissionen om vilka åtgärder som vidtagits för att ge verkan åt denna rekommendation.
Spremnici posebno izrađeni ili izmijenjeni za vojnu uporabu,
På kommissionens vägnar
i. minimalni zahtjevi prvotnog postupka nabave nisu izmijenjeni
Samfinansiering
Plan
Plan
Plan
EU s gemensamma enhet för hybridhot har till uppgift att snabbt analysera relevanta incidenter och underrätta berörda samordningsstrukturer.
Bitan je samo plan. Moj plan.
Det enda oumbärliga är min plan.
Terenski generatori posebno izrađeni ili izmijenjeni za vojnu uporabu
tunna trådar (whiskers), antingen mono eller polykristallina av valfri längd,
Terenski generatori posebno izrađeni ili izmijenjeni za vojnu uporabu,
UPPFÖLJNING
Terenski generatori posebno izrađeni ili izmijenjeni za vojnu uporabu,
Denna rekommendation riktar sig till medlemsstaterna.
Tako da plan B, uvijek plan B.
Så, plan B. Det finns alltid en plan B.
Plan Ambition 2005 i plan TOP zajedno čine smislen, potpun i racionalan plan.
Kapitaltillskottet inleddes då det var tekniskt möjligt att bekräfta FT s driftsmässiga utsikter för investerarna.
Sljedeći su dokumenti izmijenjeni. Želite li ih spremiti prije izlaska?
Följande dokument har ändrats. Vill du spara dem innan de stängs?
Poduzet ću sve da vaši brojevi budu izmijenjeni i usklađeni.
Jag ska se till att antalet ändras.
kojom se odobrava izmijenjeni plan koji je dostavila Belgija za odobrenje objekata za potrebe trgovine peradi i jajima za valenje unutar Unije na temelju Direktive Vijeća 2009 158 EZ
om godkännande av den ändrade plan som Belgien i enlighet med rådets direktiv 2009 158 EG överlämnat för godkännande av inrättningar för handel inom unionen med fjäderfä och kläckägg
Prednji plan
Förgrund
Prednji plan
Förgrund
Prednji plan
Förgrund
Pričuvni plan.
Vad pågår?
Započeti plan
Börja med att planera
Odličan plan.
Det var listigt, mr Giraud.
Imam plan.
Nå, Jag har en plan.
Plan napada.
En anfallsplan.
Pametan plan.
Det är en smart plan.
Kakav plan?
Vad för plan?
Kakav plan?
Vad för sorts plan?
Kakav plan?
Vilket system?
Kakav plan?
Vilket system?
Imaš plan?
Har du en idé?
plan puta
När avgångstullkontoret fastställt en tidsfrist ska denna vara bindande för tullmyndigheterna i de länder i vilkas territorium varorna förs in under en transitering enligt förfarandet för gemensam transitering, och dessa myndigheter får inte ändra tidsfristen.
Operativni plan
Operativ plan
Plan prilagodbe
Anpassningsplanen ska följa följande bana
Plan prilagodbe
Därför konstaterar kommissionen att ändringen bidrar till ett mål av allmänt intresse på samma sätt som den ursprungliga ordningen (se avsnitt 3.3.1.1 i beslutet om att inleda förfarandet).
Plan restrukturiranja
Vestjysk Bank får inte åta sig några kreditriskexponeringar med nya kunder, om en sådan exponering i sig utgör mer än 10 procent av det totala kapitalet vid tidpunkten i fråga.
Socijalni plan
Under de dagar då flygplatsen var stängd tvingades Ryanair att flytta sin flygtrafik från Lübecks flygplats till Hamburgs flygplats.