Prevođenje "mjerenja okoliša" na švedskom jeziku:


  Rječnik Hrvatski-švedski

Mjerenja okoliša - prijevod : Mjerenja okoliša - prijevod : Mjerenja - prijevod : Okoliša - prijevod :

Ads

  Primjeri (Vanjski izvori, nije komentiran)

Mjerenja
Mätningar av den
Vrsta mjerenja
Medelvärde under provtagningsperioden
Metode mjerenja
Lysering
Analitička mjerenja
Om ett lösningsmedel används som hjälpmedel i beredningen av stamlösningen bör dess slutliga koncentration inte överskrida 100 μl l och vara densamma i alla testkärl.
Točnost mjerenja
Tillverkaren ska i en plan för övervakning av produkter som släppts ut på marknaden bevisa att den uppfyller den skyldighet som avses i artikel 78.
Istinitost mjerenja
Planen för övervakning av produkter som släppts ut på marknaden ska behandla insamling och utnyttjande av tillgänglig information, särskilt
Preciznost mjerenja
information från trendrapportering,
Naknadna mjerenja
med beaktande av justeringar för eventuell omvärdering av leasingskulden i enlighet med punkt 36 c.
Diferencijalna mjerenja
Oljeviskositet
Slijed mjerenja
aktuellt uppmätt vridmomentvärde vid momentgivaren Nm
Validacija mjerenja
Lagren kan dessutom vara inbyggda i en framdrivnings bromsningsmaskin (t.ex. elmaskin) och eller i transmissionen så länge som krafterna i maskinen och eller transmissionen är isolerade från givaren.
Diferencijalna mjerenja
högsta indirekta växel,
Metoda mjerenja
Kompletterande kraftöverföringskomponent som separat teknisk enhet Kompletterande kraftöverföringskomponentfamilj som separat teknisk enhet
Trajanje mjerenja
Alla fyra medelvärdesberäknade intervall av motsvarande rutnätspunkter för varvtal och vridmoment från båda sekvenserna uppmätta vardera uppåt och nedåt ska räknas om till ett aritmetiskt medelvärde och resultera i ett momentförlustvärde.
Učestalost mjerenja
tekniska fel,
Vrsta mjerenja
struktur och ansvar,
Pragovi mjerenja
Uppfyllande av de ekologiska kriterierna krävs för slutprodukten och dess ingående ämnen som tillsätts avsiktligt och eller bildas avsiktligt efter en kemisk reaktion i det applicerade smörjmedlet, enligt vad som anges för varje kriterium.
METODA MJERENJA
Artikel 2.17
Uvjeti mjerenja
Alla registrerade avläsningar av yttre ljudnivå ska anges i rapporten.
Metoda mjerenja
Det uppmätta bullervärdet ska registreras i provningsrapporten.
Načela mjerenja
Till exempel kan vatten med negativ inferens påverka en CLD analysators NOx respons genom dämpning, eller med positiv inferens påverka en NDIR analysator genom att ge en respons som liknar CO.
Primarni izvor podaci uzeti izravno iz prirodnog okoliša (ili, u našem slučaju, postojeći sustav) pomoću promatranja, mjerenja, uzorkovanja i sl
Primär källa information som tas direkt från naturen (eller, i vårt fall, existerande system) med hjälp av observation, mätning, provtagning etc.
broj razdoblja mjerenja
Utsläppskoncentrationen vid referenssyrgasnivån beräknas med hjälp av formel 2
metode mjerenja citotoksičnosti,
Identitet hos den kemikalie som stoppar celldelningen i metafasen, dess koncentration och cellexponeringens varaktighet.
mjerenja citotoksičnosti, npr.
Inkubationstemperatur.
metode mjerenja toksičnosti,
Poisson baserade 95 kontrollgränser.
mjerenja frekvencije sustava
Ett övervakningsområde motsvarar eller är en del av ett enda kontrollområde för lastfrekvensreglering.
Drugi modeli mjerenja
minska det redovisade värdet för att återspegla utbetalda leasingavgifter, och
Mjerenja PM a
I så fall kan verifieringen betraktas som framgångsrik.
N broj mjerenja
Förklaringen till ekvation 7 127 ska ersättas med följande
Shema neučestale regeneracije s n mjerenja i nr mjerenja tijekom regeneracije
Vid forcerad avsvalning får kylluft inte tillföras förrän efterbehandlingssystemet för avgaser har svalnat till en temperatur under den där katalysatorn aktiveras.
Testiranje mjerenja iz senzora
Testa mätning från givare
m broj mjerenja uzorka
Index j avser mätningen av provexemplaret
KONTROLA KVALITETE MJERENJA LUMINISCENCIJE
Under icke inducerade förhållanden riktar Keap1 sensorproteinet in sig på Nrf2 transkriptionsfaktorn för ubikvitinering och proteolytisk nedbrytning i proteasomen.
Učestalost mjerenja kvalitete vode
Om ingen betydande upptag visas efter 28 dagar kan testet avbrytas.
Mjerenja teških metala (npr.
Tester på fisk i tidiga levnadsstadier är avsedda att definiera letala och subletala effekter av kemikalier i de stadier och arter som testas.
Mjerenja teških metala (npr.
Om konfidensintervallet för y0 är  20 är t.ex. ingen EC10 skattning rimlig.
Mjerenja i analitička određivanja
EyC10, EyC20, EyC50).
Analitička mjerenja ispitivane kemikalije
Mediets pH värde (vattenfasen) när testet inleds bör vara mellan 7,5 och 8,0 för optimal tillväxt.
Metoda mjerenja zakretnog momenta
Effekt klass nr
praćenja i mjerenja rezultata
reagera på avvikelsen, och i tillämplig utsträckning
učestalost mjerenja 20 Hz
Det minsta avståndet mellan hytten och boxen eller påhängsvagnen ska vara i enlighet med tillverkarens krav och tillverkarens instruktioner för karossbyggnad.
stvarna masa tijekom mjerenja
Anemometern har demonterats från fordonet.
m broj mjerenja uzorka
η Referensgeneratorns verkningsgrad
Funkcija mjerenja energije (EMF)
Unik punktidentifiering av förbrukningen så som anges i den specifikation som det hänvisas till i tillägg J 1, index 118.