Prevođenje "sigurnost osobnih" na švedskom jeziku:


  Rječnik Hrvatski-švedski

Sigurnost - prijevod : Sigurnost - prijevod : Sigurnost osobnih - prijevod : Sigurnost - prijevod : Sigurnost - prijevod : Sigurnost - prijevod : Sigurnost - prijevod :

Ads

  Primjeri (Vanjski izvori, nije komentiran)

Sigurnost obrade operativnih osobnih podataka
Artikel 77
Agencija eu LISA odgovorna je za sigurnost mrežne usluge, sigurnost osobnih podataka sadržanih u njoj i postupak ekstrakcije osobnih podataka u zasebnu bazu podataka samo za čitanje.
Artikel 16
Agencija eu LISA odgovorna je za sigurnost portala za prijevoznike, sigurnost osobnih podataka sadržanih u njemu i proces ekstrakcije osobnih podataka u zasebnu bazu podataka samo za čitanje.
Artikel 50
12. ojačati povjerenje u digitalne usluge i njihovu sigurnost, a posebno u pogledu upotrebe osobnih podataka.
12. Bygga upp förtroendet och förbättra säkerheten för digitala tjänster, särskilt hanteringen av personuppgifter.
Sve se više osobnih podataka pohranjuje u digitalnom obliku, a kibernetički kriminal narušava osobnu sigurnost i privatnost.
Då fler och fler personliga uppgifter lagras digitalt, underminerar it brottsligheten den personliga säkerheten och integriteten.
EFCA i tijela država članica osiguravaju sigurnost obrade osobnih podataka koja se provodi na temelju ove Odluke.
Kommissionens genomförandebeslut 2013 305 EU av den 21 juni 2013 om införande av ett särskilt kontroll och inspektionsprogram för fisket efter torsk, sill strömming, lax och skarpsill i Östersjön (EUT L 170, 22.6.2013, s. 66).
Osobnih razloga?
Vad tusan är det du försöker säga?
Razlikovanje operativnih osobnih podataka i provjera kvalitete osobnih podataka
Artikel 58
fizička sigurnost i sigurnost okruženja
Överensstämmelse.
Upravitelj osobnih informacijaName
Personlig informationshanteringName
Iz osobnih razloga.
Det var personligt.
Zbog osobnih razloga.
Av personliga skäl, sir.
Zbog osobnih razloga.
Personliga skäl.
Zaštita osobnih podataka
När dessa uppgifter används för sådana ändamål ska de tullmyndigheter som lämnat uppgifterna omedelbart underrättas.
Zaštita osobnih podataka
Det kan också inbegripa samarbete med motparter på regleringsområdet i organ såsom OECD s arbetsgrupp för informationssäkerhet och integritet och det globala nätverket för integritetsskydd (Global Privacy Enforcement Network).
Zaštita osobnih podataka
Parterna är överens om att samarbeta för att bekämpa organiserad brottslighet, ekonomisk brottslighet och korruption.
Zaštita osobnih podataka
Det stärkta dataskyddet genom ökat samarbete om skyddet av personuppgifter kan inbegripa bland annat tekniskt bistånd i form av utbyte av information och expertis, vilket kan omfatta, men inte är begränsat till, följande
Zaštita osobnih podataka
Bekämpning av olaglig narkotika
Zaštita osobnih podataka
Kampen mot organiserad brottslighet
Zaštita osobnih podataka
insatser mot de bakomliggande orsakerna till migration,
Zaštita osobnih podataka
Artikel 40
Obrada osobnih podataka
Behandling av personuppgifter
Unos osobnih imena
Informationsutbyte i samband med utfärdande av uppehållstillstånd eller viseringar
Zaštita osobnih podataka
Användning till förmån för personer med funktionsnedsättning, om användningen har direkt samband med funktionsnedsättningen och är av icke kommersiell natur, i den utsträckning som krävs med hänsyn till funktionsnedsättningen i fråga, utan att det påverkar medlemsstaternas skyldigheter enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017 1564.
Zaštita osobnih podataka
Informationsutbyte mellan de myndigheter som har tillgång till den databas som avses i artikel 25 och kommissionen.
OBRADA OSOBNIH PODATAKA
Artikel 2
Zaštita osobnih podataka
Leverantörer av innehållstjänster online ska inte lagra uppgifter som har samlats in i enlighet med artikel 5 längre än vad som är nödvändigt för att slutföra kontrollen av abonnentens hemmedlemsstat enligt artikel 5.1 eller 5.2.
OBRADA OSOBNIH PODATAKA
produkter av rostfritt stål, kisellegerat stål och snabbstål,
OBRADA OSOBNIH PODATAKA
BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
Zaštita osobnih podataka
Artikel 6
OBRADA OSOBNIH PODATAKA
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Zaštita osobnih podataka
Artikel 27
OBRADA OSOBNIH PODATAKA
Alla personuppgifter som samlas in i samband med registreringen kommer att behandlas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45 2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter.
OBRADA OSOBNIH PODATAKA
Artikel 1
Kočenje osobnih automobila
Placering och märkning av handstyrda manöverdon, kontrollampor och visare
Zaštita osobnih podataka
Icke differentierade anslag för vilka rättsliga åtaganden har gjorts vid utgången av budgetåret ska utbetalas till och med utgången av påföljande budgetår.
Obrada osobnih podataka
Artikel 140
Sigurnost
Säkerhet
Sigurnost...
Säkerhet?
Sigurnost.
Säkerheten.
sigurnost
Inget i detta avtal eller i ordningar som antagits inom ramen för detta avtal ska tolkas så att det hindrar antagande eller genomförande av åtgärder som syftar till att förhindra skatteplanering eller skatteflykt i enlighet med skattebestämmelser i dubbelbeskattningsavtal, andra arrangemang på skatteområdet eller nationell skattelagstiftning.
Sigurnost
Artikel 4 i Filippinerna Danmarkavtalet
Sigurnost
Om den anställdes make eller registrerade partner yrkesarbetar ska den anställde underrätta direktören om detta.
Sigurnost
Säkerhet
Sigurnost
Personalen ska även regelbundet genomgå fortbildning på insatsområdet som organiseras av säkerhetstjänstemannen för uppdraget.