Prevođenje "konferencijske usluge" na bugarskom jeziku:


  Rječnik Hrvatski-Bugarski

Usluge - prijevod : Konferencijske usluge - prijevod : Usluge - prijevod :

Ads

  Primjeri (Vanjski izvori, nije komentiran)

Tehnička oprema i usluge za konferencijske dvorane Komisije
Гаранционен механизъм за секторите на културата и творчеството (програма Творческа Европа ) 2014 2020 г.
Tehnička oprema i usluge za konferencijske dvorane Komisije
едно плащане на година за Фонда или по изключение от Фонда за поддържане на целева стойност 9  от гарантираните операции,
Obavio sam te konferencijske pozive.
Проведох необходимите разговори.
Izobrazba i daljnja izobrazba za konferencijske prevoditelje
Фонд Екология за растеж (GGF)
izdataka za agencije koje pružaju usluge konferencijskog prevođenja, konferencijske tehničare i administratore za navedene sjednice, ako tražene usluge ne mogu izvršiti dužnosnici, privremeni djelatnici ili ostalo osoblje Europskog parlamenta,
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на банкови такси (комисионни, ажио, различни разноски) и други финансови такси, в т.ч. допълнителни разноски за финансиране на сгради.
izdataka za agencije koje pružaju usluge konferencijskog prevođenja, konferencijske tehničare i administratore za navedene sjednice, ako tražene usluge ne mogu izvršiti dužnosnici, privremeni djelatnici ili ostalo osoblje Europskog parlamenta,
7437151,03 82,09
Usluge i ugostiteljske usluge.
Услуги и ресторантьорски услуги.
Zdravstvene usluge, usluge socijalne skrbi i usluge obrazovanja
Онлайн продажбата на медицински продукти по рецепта е забранена.
Kurirske usluge, Mehaničkom radionicom, Prijevodi, Računovodstvo usluge, Ritualni usluge, Sigurnost, Taksi usluge, Tržište rada, Zakonski usluge
Куриерски услуги, Охрана, Преводи, Ремонтни услуги, Ритуални услуги, Счетоводни услуги, Таксиметрови услуги, Трудови борси, Юридически услуги
Iznimke su telekomunikacijske usluge, usluge emitiranja i elektroničke usluge
Изключение за телекомуникационните услуги, услугите за радио и телевизионно излъчване и електронните услуги
usluge kazališta, usluge nastupa glazbenih skupina i cirkuske usluge)
Услуги за туристически екскурзоводи (CPC 7472)
arhitektonske usluge, usluge urbanističkog planiranja i usluge krajobrazne arhitekture
услугите по поддържане и ремонт на офис техника и оборудване, включително компютри (CPC 845)
pomoćne osigurateljne usluge, kao što su usluge savjetovanja, aktuarske usluge, usluge procjene rizika i usluge naplate odštetnih zahtjeva.
услуги по сетълмент и клиринг за финансови активи, включително ценни книжа, деривати и други прехвърлими финансови инструменти
inženjerske usluge, integrirane inženjerske usluge
услуги по писмени преводи
inženjerske usluge, integrirane inženjerske usluge
други компютърни услуги, включително услуги по подготовка на данни (CPC 849)
Dodatne usluge za usluge prevođenja
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за наемане на техническо оборудване и инсталации и разходи за обслужването, поддръжката и ремонта на такова техническо оборудване и инсталации.
tajničke usluge ili usluge podrške,
Статия 15 04 77 Междинна сума
Dodatne usluge za usluge prevođenja
Тези приходи представляват вноските на персонала за финансиране на пенсионноосигурителната схема.
Tehničke usluge, usluge povezane s trgovinom i ostale poslovne usluge
Компенсация на наетите лица
Usluge
Услуги
Usluge
Член 18
Usluge
Енергийни параметри
USLUGE
Когато държавите членки определят предприятия, които да предоставят такива услуги на цялата национална територия или на част от нея, се прилага член 86.
Usluge
Пътувания
USLUGE
Изправност, работни показатели и надеждност на системите и съставните елементи
Usluge zračnog prijevoza i pomoćne usluge
Издателска и полиграфическа дейност
ZDRAVSTVENE USLUGE I USLUGE SOCIJALNE SKRBI
SI лекарите, лекарите по дентална медицина, акушерките, медицинските сестри и фармацевтите трябва да получат разрешение от професионалната камара, другите медицински специалисти трябва да бъдат регистрирани.
USLUGE OBRAZOVANJA (samo privatno financirane usluge)
електронен обмен на данни
inženjerske usluge i integrirane inženjerske usluge
дд) услуги по писмени и устни преводи (CPC 87905).
Zdravstvene usluge i usluge socijalne skrbi
В такива случаи запитаният орган взема решение как да отговори на такова искане.
Frizerske usluge, usluge uljepšavanja i wellness
Обработване на меки материали и дърво Графични отрасли
Frizerske usluge, usluge uljepšavanja i wellness
получили са потвърждение за придобити компетентности в края на своя курс за обучение
Ti elementi usluge dijele se na ulazne podatke usluge i module usluge.
За изпитване и валидиране на новите изисквания на ползвателите могат да се използват доказването на концепцията и предоперативните проекти.
Turističke usluge i usluge povezane s putovanjima
HU Нелиберализирани за арбитражните и помирителните услуги (CPC 86602).
TURISTIČKE USLUGE I USLUGE POVEZANE S PUTOVANJIMA
CY, HU нелиберализирани.
Ostale računalne usluge, uključujući usluge pripreme podataka
Недължимо платен означава платен в нарушение на разпоредбите, уреждащи средствата на ЕС.
investicijske usluge znači sljedeće usluge i aktivnosti
пласиране на финансови инструменти без твърд ангажимент
Planirane investicijske usluge, aktivnosti i pomoćne usluge ( )
Телефон
Usluge koje pružaju proizvode na zahtjev (npr. sigurnosne usluge, usluge upravljanja kriznim situacijama)
Услуги, предоставящи продукти по поръчка (например във връзка със сигурността, извънредните ситуации)
Usluge sustava
Системни услуги
Pružatelj usluge
Доставчик
Dostupne usluge
Налични услуги
Znanstvene usluge
При изпълнението на тяхната работа, научните експерти могат да
(Financijske usluge)
В точка 7a (Директива 98 83 ЕО на Съвета) думите или, според конкретния случай, към Протокола за присъединяване от 25 април 2005 г. се заличават
administrativne usluge
административни услуги