Prevođenje "ovisno o" na bugarskom jeziku:


  Rječnik Hrvatski-Bugarski

Ads

  Primjeri (Vanjski izvori, nije komentiran)

Ovisno o kontekstu, ovisno o ishodu, izaberite svoju paradigmu.
В зависимост от контекста, в зависимост от резултата, изберете своя пример.
Ovisno o sceni.
В зависимост от сцената.
Ovisno o okolnostima.
Зависи от обстоятелствата.
Ovisno o letovima
При второто дело става въпрос за искане съгласно Закона за картелите срещу KFBG, внесено от AUA в националния картелен съд.
Ovisno o putnicima
споразумението за уреждане на спора е съдържало следните договорености
ovisno o letovima
Проучването предлага коефициент на вероятност 30  , тъй като го счита за консервативен.
ovisno o putnicima
В проучването, което обаче е твърде теоретично, за това не се дава никаква сериозна обосновка, било то количествена, или качествена.
ovisno o slučaju.
Размер на предприятието (Enterprise size)
(Ovisno o zastarjelim informacijama.
(При спазване на остаряла информация.
Cijene variraju Ovisno o proizvođaču.
Цените варират от производителя.
Ostali simptomi ovisno o uzroku
Други симптоми, в зависимост от основната причина
Faktor skaliranja ovisno o tehnologiji
Генерични стойности на к.п.д. за конкретни технологии
korekcijski faktor ovisno o tehnologiji
При регионални доставки
najmanje tromjesečno, ovisno o sektoru.
Отношение на клон (Branch relation)
Prihvatljivost operacija ovisno o lokaciji
Механизмите за смесено финансиране на МСЕ се изпълняват в съответствие с член 6, параграф 3.
Troškovi boravka, ovisno o zemlji
Таблица на коефициенти във връзка с изходната мобилност на изследователи
putni troškovi ovisno o udaljenosti
4000 7999 km
troškovi boravka ovisno o zemlji
Всички допустими разходи за операцията, включително преките разходи за ИКТ и преките разходи за персонал
Izrazi se razlikuju uglavnom ovisno o udjelu vlage i treba ih primjenjivati ovisno o slučaju.
На френски Pressage може да бъде заменено с Extraction mécanique, където е целесъобразно.
Njihovo postojanje je ovisno o promatraču.
Тяхното съществуване е наблюдателно релативно.
Trebamo individualizirati probir ovisno o gustoći.
Ние трябва да нагодим сканирането, на базата на плътността.
Možete ispuniti misiju, ovisno o prometu.
Можете да изпълни мисията, в зависимост от трафика.
Simptomi variraju ovisno o težini bolesti.
Симптомите варират в зависимост от тежестта на заболяването.
Doduše, varira ovisno o godišnjem dobu.
Ревът варира през различните сезони.
Natrij ili kalij, ovisno o slučaju
Полусинтетичен дизахарид (4 O D галактопиранозил D фруктоза), получен от лактоза посредством изомеризация на глюкоза във фруктоза.
ovisno o tome što je primjenjivo.
в т.ч. спестовни сметки, притежаващи някоя от следните характеристики
ovisno o tome što je primjenjivo.
оперативни влогове
Ovisno o uvjetima iz stavka 6.
Определения
ovisno o maksimalnoj bruto masi vozila
не трябва да се проверява по време на изпитването на въздушното съпротивление
ovisno o tome što je primjenjivo.
ОБРАЗЦИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ЛИКВИДНОСТТА
ovisno o tome što je primjenjivo.
Тази позиция включва входящите парични потоци от ценни книжа с настъпващ падеж, докладвани в капацитета за генериране на ликвидност.
Ovisno o uzroku Tinnitus, tretmani mogu varirati.
В зависимост от причината за шум в ушите, лечения могат да варират.
Relativni prioriteti poslova promijeniti, ovisno o napretku.
Относителни приоритети на работни места се променят, в зависимост от напредъка.
Ovisno o vrsti učvršćenja razlikuju se hranilice
В зависимост от типа на фиксатора се разграничават захранващите устройства
Fileexists () ili slični , ovisno o programskom jeziku .
FileExists () или други подобни , в зависимост от езика за програмиране .
Mnogi simptomi variraju ovisno o točnom uzroku.
Много Симптомите варират в зависимост от точната причина.
Veličina teritorija varira ovisno o obilju hrane.
Размерът на тази територия, е различен в зависимост от възможностите на изобилие от храна.
Ovisno o tome koliko se budem naprezao.
Зависи, разбира се, от моите физически усилия.
Ovisno o metodi upotrijebljenoj za procjenu apsorpcije
Подходящото количество (по моларна маса или специфична радиоактивност) чисто изпитвано вещество се добавя към известна маса храна за риби в стъклен буркан или колба за ротационен изпарител.
Boja se mijenja ovisno o kutu promatranja.
В случай на бенефициер по член 3, параграф 2 от Директива 2004 38 ЕО на Европейския парламент и на Съвета 3 държавите членки могат да отбележат бенефициер по член 3, параграф 2 от Директива 2004 38 ЕО .
Faktor skaliranja ovisno o broju upravljanih osovina
Ако технологията, използвана в превозното средство, не е включена, в инструмента за изчисляване на потреблението на енергия на превозното средство се взима технологията стандартен алтернатор .
Faktor c2 ovisno o broju upravljanih osovina
Нужда от електрическа мощност W
korekcijski faktor ovisno o broju upravljanih osovina
При градски доставки
To se razlikuje ovisno o lokalnim tržištima.
Amazon заявява, че на глобално ниво по голямата част от нейните служители в областта на технологиите (около 60 65 ) са в САЩ, а останалите работят в международни центрове за развитие.
Izrazi nisu sinonimi i razlikuju se uglavnom ovisno o udjelu vlage i treba ih primjenjivati ovisno o slučaju.
Посочва се дали маслото маслата и или мазнината мазнините са сурови или рафинирани.