Prevođenje "hedging ugovorna strana" na danskom jeziku:


  Rječnik Hrvatski-Danski

Strana - prijevod : Strana - prijevod : Strana - prijevod : Hedging - prijevod : Hedging ugovorna strana - prijevod :
Ključne riječi : Sider Side Stærke Mørke Venstre

Ads

  Primjeri (Vanjski izvori, nije komentiran)

Druga ugovorna strana
Tabel 10 viser en opdeling af Andre udgifter og andre driftsudgifter , som LuxSCS har afholdt i den relevante periode.
Druga ugovorna strana
Dækkede indskud
središnja druga ugovorna strana i
Jean Claude Juncker
za preuzeta financijska jamstva druga ugovorna strana je izravna druga ugovorna strana osiguranog dužničkog instrumenta
Kolonnen Beløb, der ikke længere indregnes til kapitalformål omfatter den regnskabsmæssige værdi af finansielle aktiver, der indregnes i regnskabsmæssig henseende, men som ikke indregnes i tilsynsmæssig henseende, fordi instituttet behandler dem som securitiseringspositioner til kapitalformål, jf. artikel 109, 243 og 244 i forordning (EU) nr. 575 2013.
za preuzeta financijska jamstva druga ugovorna strana je izravna druga ugovorna strana osiguranog dužničkog instrumenta
c. CRM, som er forkortelsen for kreditrisikoreduktion.
Institucije provjeravaju je li druga ugovorna strana nefinancijska druga ugovorna strana s poslovnim nastanom u trećoj zemlji
periodisk.
biti ugovorna strana Konvencije iz Cape Towna
Formandens anbefaling afslører ingen oplysninger om deltagernes syns eller standpunkter som udtrykt inden for rammerne af processen i artikel 42 51 i dette tillæg, og
Za središnje poravnane OTC izvedenice izravna druga ugovorna strana jest klirinška kuća koja djeluje kao središnja druga ugovorna strana.
Skema 15 indeholder oplysninger om overførte finansielle aktiver, som helt eller delvist ikke er kvalificeret til ophør af indregning, og finansielle aktiver, der ikke længere indregnes, for hvilke instituttet bevarer sine rettigheder.
Za središnje poravnane OTC izvedenice izravna druga ugovorna strana jest klirinška kuća koja djeluje kao središnja druga ugovorna strana.
a. CRR, som er forkortelsen for kapitalkravsforordningen, dvs. forordning (EU) nr. 575 2013.
Neposredna druga ugovorna strana u sljedećim transakcijama jest
Hvis nationale almindeligt anerkendte regnskabsprincipper baseret på BAD direktivet også kræver, at aktiver, der måles til dagsværdi, henføres til forskellige dagsværdiniveauer, skal institutter, der er omfattet af nationale almindeligt anerkendte regnskabsprincipper, også indberette dette skema.
središnja druga ugovorna strana za poravnanje vrijednosnih papira
Denne blok består af skema Z 01.00 Organisatorisk struktur (ORG)
Neposredna druga ugovorna strana u sljedećim transakcijama jest
En asterisk henviser til hele rækken eller kolonnen.
ako je utemeljeno smatrati da je druga ugovorna strana prestala biti nefinancijska druga ugovorna strana s poslovnim nastanom u trećoj zemlji.
kvartalsvis, hvis den notionelle bruttoværdi af OTC derivattransaktioner foretaget af den ikke finansielle modpart, der er etableret i et tredjeland, for en eller flere af OTC derivatklasserne er større end 75  af tærsklen for clearinggrænseværdien for denne klasse som omhandlet i artikel 11 i delegeret forordning (EU) nr. 149 2013.
Za potrebe ovog stavka, vlastite znači kada druga ugovorna strana dostavlja ili upotrebljava pokrivene obveznice koje je izdala sama druga ugovorna strana ili bilo koji drugi subjekt s kojim druga ugovorna strana ima bliske veze, ili za koje jamči druga ugovorna strana ili bilo koji drugi subjekt s kojim druga ugovorna strana ima bliske veze, kako je utvrđeno u skladu s člankom 138.
I artikel 4 erstattes litra c) af følgende
za izvedenice izravna druga ugovorna strana ugovora o izvedenicama.
OPHØR AF INDREGNING OG FINANSIELLE FORPLIGTELSER, DER ER KNYTTET TIL OVERFØRTE FINANSIELLE AKTIVER (15)
za izvedenice izravna druga ugovorna strana ugovora o izvedenicama.
I dette bilag og de tilhørende skemaer anvendes følgende forkortelser
Ako jedna druga ugovorna strana ima više od jednog računa i ili više od jedne transakcije, ta druga ugovorna strana računa se samo jednom.
1 uge 1 måned , hvis substitutionstiden er over en uge, men ikke over en måned
Za potrebe ovog članka prihvatljiva druga ugovorna strana znači sljedeće
Kreditinstituttet tillægger en supplerende udgående pengestrøm svarende til det behov for sikkerhedsstillelse, der ville opstå som følge af virkningen af et negativt markedsscenario på kreditinstituttets derivattransaktioner, hvis disse var væsentlige.
Mehanizam kazni u slučaju sudionika koji je središnja druga ugovorna strana
Dækningskøb ikke muligt
Postupak dokupa za transakcije koje je poravnala središnja druga ugovorna strana
Er gennemførelsen af dækningskøbet udsat, meddeler CCP'en de misligholdende og modtagende clearingmedlemmer og den relevante CSD resultaterne af det pågældende dækningskøb senest den sidste forretningsdag i udsættelsesperioden som omhandlet i artikel 38.
druga ugovorna strana je obaviještena o svakoj odluci o izricanju novčane kazne
For ECB's Styrelsesråd
Novčana kazna izračunava se u skladu s Prilogom VII., odjeljkom III., uzimajući u obzir iznos gotovine koju druga ugovorna strana ne može platiti ili nadoknaditi ili imovine koju druga ugovorna strana ne može isporučiti i broj kalendarskih dana tijekom kojih druga ugovorna strana nije platila, nadoknadila ili isporučila. .
I så fald skal værdipapirafviklingssystemet, som drives af denne værdipapircentral i stedet godkendes i henhold til Framework for the assessment of securities settlement systems and links and to determine their eligibility for use in Eurosystem credit operations , januar 2014, som findes på ECB's websted.
Međutim, ako je sudionik s neuspjelim namirama središnja druga ugovorna strana, kaznu ne bi trebala platiti ta središnja druga ugovorna strana, nego relevantni član sustava poravnanja koji je prouzročio neuspjelu namiru.
Hvis den misligholdende deltager er en CCP, bør det dog ikke være den pågældende CCP, men det pågældende clearingmedlem, som forårsagede afviklingsfejlen, der skal betale bøden.
U slučaju transakcija koje je poravnala središnja druga ugovorna strana, središnja druga ugovorna strana naplaćuje novčanu naknadu članovima sustava poravnanja s neuspjelom namirom i isplaćuje novčanu naknadu članovima sustava poravnanja primateljima.
syv forretningsdage efter den i artikel 7, stk. 3, andet afsnit, i forordning (EU) nr. 909 2014 omhandlede forlængelsesperiode for finansielle instrumenter, der handles på SMV vækstmarkeder
Ako je transakcije poravnala središnja druga ugovorna strana, razliku u cijeni iz prvog podstavka središnja druga ugovorna strana naplaćuje članovima sustava poravnanja s neuspjelom namirom i isplaćuje članovima sustava poravnanja primateljima.
Ved beregningen af en deltagers afviklingseffektivitetsrate ses der udelukkende på afviklingsfejl forårsaget den pågældende deltager.
druga ugovorna strana u transakciji ili transakcijama je ESB ili središnja banka države članice
For så vidt angår denne artikel anses nettogrundlaget for at være med fradrag af sikkerhed, der skal stilles eller modtages inden for de næste 30 kalenderdage.
Oznaka ISO 3166 1 alfa 2 države u kojoj je druga ugovorna strana osnovana.
Einlagensicherungs und Anlegerentschädigungs Stiftung SV
za kratke pozicije druga ugovorna strana u transakciji pozajmljivanja vrijednosnih papira ili obratnom repo ugovoru
Akkumuleret ændring i dagsværdi før skat omfatter beløbet for gevinster eller tab fra fornyet måling af instrumenterne akkumuleret fra den første indregning til referencedatoen.
Izloženost je izravna izloženost kada je neposredna druga ugovorna strana subjekt obuhvaćen definicijom opće države .
Detail SMV'er Risikovægtede aktiver Eksponeringer opgjort efter IRB metoden
Izloženost je izravna izloženost kada je neposredna druga ugovorna strana subjekt obuhvaćen definicijom opće države .
I bilag III og IV samt nærværende bilaget forstås ved udnyttet likviditetsstøtte summen af den regnskabsmæssige værdi af lån og forskud ydet til ukonsoliderede, strukturerede enheder og den regnskabsmæssige værdi af gældsbeviser, som besiddes, og som er udstedt af ukonsoliderede, strukturerede enheder.
za kratke pozicije druga ugovorna strana u transakciji pozajmljivanja vrijednosnih papira ili obratnom repo ugovoru
Indberetning af begge typer celler er obligatorisk, medmindre andet angives.
ugovorna?
For lovbestemt rente
Ugovorna
02 Andet (præciseres)
U skladu s Prilogom V. dijelom 1. točkama 43. i 44. opća država je izravna druga ugovorna strana (a) za preuzeto financijsko jamstvo kad je opća država izravna druga ugovorna strana osiguranog dužničkog instrumenta i (b) za preuzetu obvezu po kreditima i ostale preuzete obveze kad je opća država druga ugovorna strana čiji kreditni rizik preuzima institucija koja izvješćuje.
Securitiseringseksponeringer Eksponeringsværdi bag gearingsgraden Eksponeringer opgjort efter standardmetoden
U skladu s Prilogom V. dijelom 1. točkama 43. i 44. opća država je izravna druga ugovorna strana (a) za preuzeto financijsko jamstvo kad je opća država izravna druga ugovorna strana osiguranog dužničkog instrumenta i (b) za preuzetu obvezu po kreditima i ostale preuzete obveze kad je opća država druga ugovorna strana čiji kreditni rizik preuzima institucija koja izvješćuje.
DEL 3
Središnja druga ugovorna strana prihvaća i plaća dokupljene financijske instrumente iz stavaka 5. i 8. te osigurava da je na kraju svakog radnog dana na koji središnja druga ugovorna strana primi te financijske instrumente provedeno sljedeće
Indtil det misligholdende markedspladsmedlem har modtaget den i stk. 1 omhandlede meddelelse, kan det fortsat levere de finansielle instrumenter direkte til det modtagende markedspladsmedlem.
Ugovorna strana može otkazati ovu Konvenciju upućivanjem obavijesti depozitaru u pisanom obliku i obrazložiti svoje razloge.
Operatøren og ethvert besætningsmedlem skal tillade enhver person, der identificeres som observatører under det regionale observatørprogram, at komme om bord og være denne behjælpelig med at
Obuhvaćena druga ugovorna strana druga je ugovorna strana koja je financijski krajnji korisnik sa značajnom izloženosti u ugovorima o razmjeni ili je subjekt ugovora o razmjeni koji sklapa ugovor o razmjeni s obuhvaćenim subjektom ugovora o razmjeni.
USA's krav bør anses for at give et niveau for beskyttelse af tavshedspligt, som er ækvivalent med det, der sikres i forordning (EU) nr. 648 2012.
Ako je sudionik s neuspjelim namirama ili sudionik primatelj središnja druga ugovorna strana, CSD ovi osiguravaju sljedeće
Et dækningskøb anses kun for ikke at være muligt, hvis
Ako središnja druga ugovorna strana, član mjesta trgovanja primatelj ili strana u transakciji primateljica odgode izvršenje dokupa, trajanje roka odgode iz članka 7. stavka 7.
Jean Claude Juncker
Institucije iskazuju iznose i ili transakcije povezane s bilancom i izvanbilančnim izloženostima ako je povezana strana druga ugovorna strana u skladu s MRS om 24.
5 år 10 år
ugovorna pitanja.
Denne pligt fortsætter med at bestå, efter at de pågældende personer er fratrådt deres stilling, eller deres virksomhed er ophørt.
ugovorna pitanja.
eu LISA påser, at enhver adgang til og alle udvekslinger af personoplysninger inden for CS SIS registreres til formålene i artikel 12, stk. 1.
Transakcije koje ne poravnava središnja druga ugovorna strana načelno su neosigurane i stoga svaki član mjesta trgovanja ili strana u transakciji snosi rizik druge ugovorne strane.
Overførsel af denne risiko til andre enheder, som f.eks. deres deltagere, ville tvinge sidstnævnte til at dække deres modpartsrisikoeksponering ved sikkerhedsstillelse.
Legal Entity Identifier LEI) u RIAD, neovisno o ulozi i državi u kojoj je druga ugovorna strana rezident.
Overførselsstandarder i forbindelse med RIAD