Prevođenje "kalibraciju instrumenata" na danskom jeziku:


  Rječnik Hrvatski-Danski

Kalibraciju instrumenata - prijevod :

Ads

  Primjeri (Vanjski izvori, nije komentiran)

Modeliranje će se temeljiti na postojećim modelima, uz dodatnu kalibraciju i validaciju.
Denne bevilling skal dække udgifter vedrørende ordningen for vederlag og godtgørelser til nationale militærpersoner, der skal udføre opgaver som led i FSFP FUSP som medlemmer af Den Europæiske Unions Militærstab.
Komponenta vlasničkih instrumenata složenih financijskih instrumenata
Foreløbige udbytter ( )
Komponenta vlasničkih instrumenata složenih financijskih instrumenata
Bilag V. Del 2.85(b)
metode uklanjanja rizika na koje nailaze osobe uključene u instalaciju, kalibraciju ili servisiranje proizvoda
Hvis der ikke findes sådanne undersøgelser, gives der en begrundelse.
nominalna vrijednost dužničkih instrumenata i količina ostalih financijskih instrumenata
navne og numre på de værdipapirer eller kontantkonti, der skal krediteres eller debiteres.
nominalna vrijednost dužničkih instrumenata ili količina ostalih financijskih instrumenata
Tolerancetærskler
za automatizirane analize opis odgovarajućih svojstava instrumenata ili namjenskih instrumenata
undersøgelsesrapporten, herunder plan, antal partier, acceptkriterier og testintervaller
Jedan odjeljak upotrebljava se za tretiranu rožnicu, a drugi za kalibraciju instrumenta i podešavanje na nulu.
Følsomhed
Proizvodnja glazbenih instrumenata
Fremstilling af musikinstrumenter
Saldo vlasničkih instrumenata
råvarer Disse derivater er kontrakter, hvis afkast helt eller delvist er kædet sammen med prisen på en bestemt råvare eller et råvareindeks, som f.eks. indekset på et ædelmetal (bortset fra guld), petroleum, tømmer eller landbrugsprodukter.
Povećanje vlasničkih instrumenata
andre Disse derivater er øvrige derivatkontrakter, der ikke involverer valuta , rente , aktie , råvare eller kreditrisikoeksponering, som f.eks. klimaderivater eller forsikringsderivater.
Smanjenje vlasničkih instrumenata
I tilfælde af derivater med flere eksponeringer fordeles transaktionerne i følgende prioritet i tilfælde af usikkerhed
Proizvodnja glazbenih instrumenata
Vandski, surfbrætter, sejlbrætter og andet udstyr til vandsport
Definicije kategorija instrumenata
Andre ejerandelsbeviser
Pneumatski sustavi instrumenata
Luftforsyningskilder inkluderer motoraftapning, hjælpemotoranordning (APU) og servicevogn
Umjeravanje mjernih instrumenata.
Vedligeholdelsesinstruktioner vedrørende karakteristiske egenskaber
Umjeravanje mjernih instrumenata,
Skruesamlinger
Vrsta financijskih instrumenata
Omfatter DFP og RPF afviklingsinstrukser
RIZIK VLASNIČKIH INSTRUMENATA
Eksponeringsværdi
Smanjenje vlasničkih instrumenata
Værdijusteringer og hensættelser mod bruttoeksponeringen i kolonne 040 indberettes i denne kolonne.
Komponenta specifičnog rizika dužničkih instrumenata kojima se trguje i vlasničkih instrumenata.
Regionale og lokale myndigheder, der ikke behandles som stater Risikovægtede aktiver Eksponeringer opgjort efter IRB metoden
Komponenta specifičnog rizika dužničkih instrumenata kojima se trguje i vlasničkih instrumenata.
Aktiver købt i henhold til konstant terminskontrakt er derivater i henhold til IFRS 9
Nažalost , naš dodir preklapanje na zaslonu ne dopušta za normalan rad (zahtijeva kalibraciju ili instalirate novi vozači) .
Desværre , vores touch overlay på skærmen giver ikke mulighed for normal drift (kræver kalibrering eller installere nye drivere) .
Clavius proizveo nekoliko instrumenata.
Clavius udarbejdet en række instrumenter.
rejtinzi strukturiranih financijskih instrumenata
Hvis det ikke er muligt at fastslå, i hvilket land hovedparten af de underliggende aktiver er hjemmehørende, klassificeres det kreditvurderede instrument som internationalt .
Rejtinzi strukturiranih financijskih instrumenata
For de i artikel 6, stk. 1, litra a), b) og c), omhandlede kreditvurderinger indberettes den i afsnit D, del III, punkt 1, i bilag I til forordning (EF) nr. 1060 2009 omhandlede ledsagende undersøgelsesrapport.
ponuditelji izvedenih financijskih instrumenata
Det skal være datoen for den foreløbige godkendelse (f.eks. fra kreditvurderingsudvalgets side) af handlingen, hvor dette meddeles den kreditvurderede enhed, inden endelig godkendelse.
Identifikacija dotičnih financijskih instrumenata
Hvorvidt den anmodende myndighed har været i kontakt med eller agter at kontakte andre myndigheder eller retshåndhævende organer i forbindelse med genstanden for anmodningen eller enhver anden myndighed, som den anmodende myndighed ved har en aktiv interesse i genstanden for anmodningen.
kratkoročnost instrumenata tržišta novca
Disse parter skal have en god forståelse af den interne procedure for kreditkvalitetsvurdering og de metoder, som forvalteren af en pengemarkedsforening anvender, samt et indgående kendskab til de dertil knyttede rapporter.
Izdavanje ostalih vlasničkih instrumenata
Forordning (EU) nr. 575 2013, Bilag I Bilag V. Del 1.44(g), Del 2.112, 113
Računovodstveni portfelji financijskih instrumenata
For disse lån skal den akkumulerede værdiforringelse kun omfatte de akkumulerede ændringer i de forventede kredittab i løbetiden siden første indregning IFRS 9.5.5.13 .
RAČUNOVODSTVENI PORTFELJI FINANCIJSKIH INSTRUMENATA
For så vidt angår digitale optioner, defineres den notionelle værdi som enten det foruddefinerede pengebeløb eller dagsværdien af det underliggende instrument pr. referencedatoen.
Izdavanje platnih instrumenata
a. Hvis juridisk person
IZMJENE DRUGIH INSTRUMENATA UNIJE
stk. 3 affattes således
DOPRINOSI IZ FINANCIJSKIH INSTRUMENATA
Bidrag til visse eksterne bistandsprogrammer formålsbestemte indtægter
izdavanje kartičnih platnih instrumenata
de giver umiddelbart efter modtagelse af betalingsordren betalingsinitieringstjenesteudbydere de samme oplysninger om initieringen og gennemførelsen af betalingstransaktionen, som gives eller gøres tilgængelige for betalingstjenestebrugeren, forudsat at transaktionen initieres direkte af sidstnævnte
Sustavi instrumenata (ATA 31)
Ekstern navigation, landing, taxiing, is
IZMJENE DRUGIH INSTRUMENATA UNIJE
udformning, udvikling, implementering, drift og vedligeholdelse af nationale kommunikationsnetværk.
EQ rizik vlasničkih instrumenata
Eksponeringen med henstand anses for at være ikkemisligholdt, herunder også hvis den var i kategorien for misligholdte eksponeringer og er blevet omklassificeret på grundlag af en analyse af debitorens finansielle situation, som viser, at den ikke længere opfylder betingelserne for at blive anset for at være misligholdt.
Računovodstveni portfelji financijskih instrumenata
Kolonnerne i skema LE2 og LE3 præsenterer følgende informationsblokke
RAČUNOVODSTVENI PORTFELJI FINANCIJSKIH INSTRUMENATA
Kreditrisikoreduktionsteknikker som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 57), i CRR.
Naša instrumenata za melankoliju zvona
Vores instrumenter til melankoli klokker
Odaberite Bitcoin s popisa instrumenata.
Vælg Bitcoin fra en liste over retsakter.
Obavješćivanje u pogledu neobvezujućih instrumenata
Artikel 8
Izvješće o promjenama vlasničkih instrumenata
Bilag V. Del 1.31