Prevođenje "intenzivno raspravljalo" na engleskom jeziku:


  Rječnik Hrvatski-Engleski

Intenzivno - prijevod : Raspravljalo - prijevod : Raspravljalo - prijevod : Intenzivno raspravljalo - prijevod : Intenzivno - prijevod : Intenzivno - prijevod : Raspravljalo - prijevod : Intenzivno raspravljalo - prijevod : Raspravljalo - prijevod : Intenzivno raspravljalo - prijevod :

Ads

  Primjeri (Vanjski izvori, nije komentiran)

O tome se u Kongresu raspravljalo i raspravljalo.
And this was debated in Congress for ages and ages.
Bilo je intenzivno.
AND OF COURSE WHEN YOU'VE GOT GUYS
Članci su intenzivno uređivani.
The articles were edited quite heavily.
I intenzivno su kreativni.
And they are intensely creative.
Suvremene metode, intenzivno uenje, gIuposti!
Modern methods, intensive training, poppycock!
Raspravljalo se konkretno o sljedećem
The specific points for consultation were
Novo, intenzivno iskapanje započinje ovog mjeseca.
New, intensive excavations start this month.
Teško je gledati nešto tako intenzivno.
It's difficult to witness something so overwhelming.
Oni su siromašni, ali su intenzivno urbani.
They are poor, but they are intensely urban.
Bilo je to stvarno stvarno intenzivno iskustvo.
It was really, really quite profound.
Mnoge od tih priča su intenzivno dramatične.
Now many of them are intensely dramatic.
Manje intenzivno praćenje tijekom posljednje dvije godine.
Follow up less intensive during the last 2 years.
Naravno, sad intenzivno učim za završne ispite.
Of course, I'm cramming like blazes for final examinations right now.
ISHOD RASPRAVE PITANJA O KOJIMA SE RASPRAVLJALO
RESULTS OF THE DEBATE QUESTIONS DISCUSSED
Drugo oboje se intenzivno reklamiraju, stvarajući neprirodnu potražnju.
Two both have been marketed heavily, creating unnatural demand.
Slobodan pristup i inovacije potaknut će intenzivno umrežavanje.
Open access and innovation will boost intense networking.
Zato se sestre ne mogu mrziti tako intenzivno.
That's way sisters can hate each other so intense.
Prijedlog Direktive o privremenoj pravnoj pomoći za osumnjičene ili optužene osobe lišene slobode i o pravnoj pomoći u postupcima na temelju europskog uhidbenog naloga5 primjeri su slučaja u kojem se intenzivno raspravljalo o supsidijarnosti.
The proposal for a Directive on provisional legal aid for suspects or accused persons deprived of liberty and legal aid in European arrest warrant proceedings5 is an example of a case in which subsidiarity aspects were intensely debated.
Na konferenciji se također raspravljalo o njezinom poslovniku.
The Conference also debated its own rules of procedure.
Europsko gospodarstvo u cjelini nije pretjerano energetski intenzivno gospodarstvo.
The European economy overall is not a highly energy intensive economy.
Posljednji se put u Vijeću o njemu raspravljalo 2010.
Discussed in Council for the last time in 2010.
Sve je stajao intenzivno tiha, s lica okrenuta očekuje glasnik.
All stood intensely silent, with their faces turned towards the expected messenger.
2.8 Socijalni partneri moraju intenzivno sudjelovati u provedbi kohezijske politike.
2.8 Cohesion policy must be implemented with the close involvement of the social partners.
Naročito izbjegavajte intenzivno ili dugotrajno izlaganje sunčevoj svjetlosti (uključujući solarije).
Especially avoid intense or prolonged exposure to sunlight (including tanning devices).
Nadalje, može biti potrebna stabilizacija cirkulatorne funkcije i intenzivno praćenje.
Further, stabilization of circulatory function and intensive monitoring may be required.
U rijetkim slučajevima mogu se pojaviti anoreksija i intenzivno povraćanje.
In rare cases anorexia and emesis have been reported.
Preporučuje se intenzivno praćenje bolesnika tijekom perioda prekida uzimanja lijeka.
Intensified monitoring is recommended during the discontinuation period.
Predsjedništvo je raspravljalo o predloženim smjernicama za ocjenjivačke aktivnosti Odbora.
The Bureau discussed the proposed guidelines for the Committee's assessment work.
O ulozi intelektualnog vlasništva u pristupu lijekovima mnogo se raspravljalo.
The role of IP in access to medicines has been highly debated.
Tijekom sastanka žalbenog odbora raspravljalo se o različitim mogućnostima izmjene.
The committee established by Article 15(1) of the basic Regulation delivered a negative opinion on the draft Commission implementing Regulation, and a qualified majority of committee members voted against it.
O svim problemima se raspravljalo te se postigla suglasnost , rekao je.
All problems were negotiated and agreed on, he said.
Između ostalog raspravljalo se o međudjelovanju tradicionalnog i usporednog bankarskog sustava.
It discussed among other things the interaction between the traditional and the shadow banking systems.
Mišljenja o kojima se raspravljalo i glasovalo na sastancima stručnih skupina
Opinions discussed and voted on at section meetings
na javnim se sastancima raspravljalo o tome koja pitanja treba odabrati.
There is no specific requirement for lobbyists to register or for contacts between public officials and lobbyists to be reported.
Uzimajući u obzir elemente o kojima se raspravljalo u odjeljku 5.1.1.
In view of the elements discussed in Section 5.1.1, the Commission concludes that the updated alternative package does not qualify as new State aid to RBS.
Kao, vi možete osjećati intenzivno zadovoljstvo a neki oko vas mogu patiti.
Like, you can feel intense pleasure and some others around you can be suffering a lot.
O nekima od njih već se raspravljalo u prethodnim mišljenjima EGSO a3.
Some of them have already been addressed in previous EESC opinions3.
Predsjedništvo je raspravljalo o odredbama za procjenjivanje politika EU a u Odboru.
The Bureau discussed the provisions for carrying out the work on EU policy assessment within the Committee.
Makedonska diplomacija će intenzivno raditi na potvrdi vodećeg položaja Makedonije , rekao je Bučkovski.
Macedonian diplomacy will work intensively on the quest for verification of Macedonia's leading position, Buckovski said.
Bolesnike se mora intenzivno klinički i laboratorijski nadzirati, osobito tijekom prvih tjedana liječenja.
Enhanced clinical and laboratory monitoring is warranted notably during the first weeks of treatment.
O memorandumu o srednjoročnoj strategiji za upravljanje nekretninama raspravljalo se iza zatvorenih vrata.
A memo on the mind term building strategy was discussed in camera.
Na sastancima ECDC a, Komisije i država članica raspravljalo se o međusektorskim pitanjima.
Cross cutting issues were discussed at meetings between ECDC, the Commission and the Member States.
Osobe koje od rane dobi intenzivno koriste alate digitalne komunikacije počinju ispoljavati simptome ovisnosti.
People who use digital communication intensively at an early age begin to display behaviour characteristic of addiction.
U bolesnika koji su prethodno intenzivno liječeni NRTI ma, djelotvornost abakavira je vrlo mala.
In heavily NRTI pretreated patients the efficacy of abacavir is very low.
Infekcije mogu biti teže prirode i stoga može biti potrebno rano i intenzivno liječenje.
Infections may be more severe in nature and may, therefore, require early and vigorous treatment.