Prevođenje "kontekstualno kohezija" na engleskom jeziku:


  Rječnik Hrvatski-Engleski

Kohezija - prijevod : Kontekstualno - prijevod : Kontekstualno kohezija - prijevod :

Ads

  Primjeri (Vanjski izvori, nije komentiran)

Svaka zemlja ima kontekstualno alkoholno piće.
Every country has a contextual alcoholic drink.
Teritorijalna kohezija
Territorial cohesion
Pošto sam završio koledž, započeo sam raditi kontekstualno, u južnoj Kaliforniji.
When I came out of college,
4.6.1.4 Kohezija U slučaju nedjelovanja ili zakašnjelog djelovanja, narušila bi se kohezija EU a.
4.6.1.4 Cohesion Failure to act, or delays in taking action, could upset cohesion in the EU.
Gospodarska, socijalna i teritorijalna kohezija
Economic social and territorial cohesion
1b Gospodarska, socijalna i teritorijalna kohezija
1b Economic, social and territorial cohesion
Rasprava o temi Kohezija i migracije
Debate on the theme of cohesion and migration
E kohezija za EFRR, ESF, KF
E cohesion for ERDF, ESF, CF
Adhezija kohezija, različita ponašanja vlaknastih materijala,
Metal bonding, surface finishing of steel and aluminium components during bonding with FRP.
Naslov 1b Gospodarska, socijalna i teritorijalna kohezija
Heading 1b Economic, Social and Territorial Cohesion
Socijalna kohezija na europskoj razini je poljuljana.
Social cohesion at European level had been shaken.
4.1 U Planu se ne spominje teritorijalna kohezija.
4.1 The Roadmap makes no reference to territorial cohesion.
EKONOMSKA I MONETARNA UNIJA TE EKONOMSKA I SOCIJALNA KOHEZIJA
ECONOMIC AND MONETARY UNION AND ECONOMIC AND SOCIAL COHESION
Ekonomska i monetarna unija te gospodarska i socijalna kohezija
Economic and Monetary Union and Economic and Social Cohesion
Gospodarska, socijalna i teritorijalna kohezija Održivi rast prirodni resursi
Economic, social and territorial cohesion Sustainable Growth Natural Resources
U digitalnom će dobu socijalna kohezija uvelike ovisiti o obrazovanju.
In the digital era social cohesion will largely depend on education.
1.a pametan i uključiv rast Gospodarska, socijalna i teritorijalna kohezija
1a Smart and Inclusive Growth Economic, Social and Territorial Cohesion
6.7 U digitalnom će dobu socijalna kohezija uvelike ovisiti o obrazovanju.
6.7 In the digital era social cohesion will largely depend on education.
Integracija te ekonomska i socijalna kohezija dvije su strane iste medalje3.
Integration and economic and social cohesion are two sides of the same coin3.
Ali kad se izgube vrijednosti i osjećaj pravca, socijalna s kohezija i sustav raspadaju.
But when values and a sense of direction are lost, social cohesion melts and the system breaks down.
Postoji ozbiljna zabrinutost da se programima ruralnog razvoja neće uspjeti postići bolja teritorijalna kohezija.
There is a serious concern that the RDPs will be unable to deliver improved territorial cohesion.
1.7 Postoji ozbiljna zabrinutost da se programima ruralnog razvoja neće uspjeti postići bolja teritorijalna kohezija.
1.7 There is a serious concern that the RDPs will be unable to deliver improved territorial cohesion.
1.8 Postoji ozbiljna zabrinutost da se programima ruralnog razvoja neće uspjeti postići bolja teritorijalna kohezija.
1.8 There is a serious concern that the RDPs will be unable to deliver improved territorial cohesion.
1.9 Postoji ozbiljna zabrinutost da se programima ruralnog razvoja neće uspjeti postići bolja teritorijalna kohezija.
1.9 There is a serious concern that the RDPs will be unable to deliver improved territorial cohesion.
Pojavio se model ekonomije dijeljenja koji je bolje prilagođen ustroju društva i čiji je cilj socijalna kohezija.
The sharing economy model has emerged, which is better adapted to an organisation of society focused on social cohesion.
Time se narušava i teritorijalna kohezija i sposobnost poduzeća da učinkovito proizvode te pružaju inovativne i konkurentne usluge.
This impairs both territorial cohesion and the ability of businesses to produce efficiently and to provide innovative and competitive services.
Teritorijalna kohezija stoga je sredstvo kojim se različitost pretvara u prednost koja doprinosi održivom razvoju čitavog EU a.6
Territorial cohesion is therefore a means of transforming diversity into an asset that contributes to the sustainable development of the entire EU6.
Nadalje, Lisabonskim ugovorom teritorijalna je kohezija dodana ciljevima EU a i ojačano je upravljanje koje se odvija na više razina.
In addition, the Lisbon Treaty has added territorial cohesion to the objectives of the EU and has strengthened multi level governance.
Promicanju gospodarstva koje snažno naglašava otvaranje novih radnih mjesta i smanjenje siromaštva kako bi se podržala socijalna i teritorijalna kohezija.
Promoting an economy with a strong emphasis on job creation and poverty reduction to support social and territorial cohesion.
Osiguravanjem univerzalnog pristupa medicinskoj njezi i rješavanjem problema nejednakosti u tom pogledu poboljšat će se socijalna kohezija i gospodarski rezultati.
Providing universal access to healthcare and addressing health inequalities will reinforce social cohesion and improve economic outcomes.
Škola i mjere socijalne uključenosti u okviru prioritetne osi 3 operativnog programa Zapošljavanje, ljudski resursi i socijalna kohezija (CCI 2014CY05M9OP001).
Provision of a disability and functionality assessment.
1.2 Sportske aktivnosti svima omogućuju da konstruktivno usmjere svoja očekivanja jer su oplemenjene vrijednostima kao što su trud, solidarnost i kohezija.
1.2 Sporting activities allow all people to channel their hopes in a constructive way, enriching them with the values that sport entails such as hard work, solidarity and cohesion.
Ciljevi EU a kao što su rast, brojnija i bolja radna mjesta, stabilnost, kohezija i solidarnost iziskuju kombinirane i sveobuhvatne strategije.
The EU's aims of growth, more and better jobs, stability, cohesion and solidarity require combined and comprehensive strategies.
Procjena invalidnosti i sposobnosti za rad u okviru prioritetne osi 3 operativnog programa Zapošljavanje, ljudski resursi i socijalna kohezija (CCI 2014CY05M9OP001).
Number of months worked
Rasprava o temi kohezija i migracija uz sudjelovanje g. Nicolasa Schmita, ministra rada, zapošljavanja i socijalnog i solidarnog gospodarstva Velikog Vojvodstva Luksemburga.
Debate on cohesion and migration, with a contribution from Nicolas Schmit, Minister for Labour, Employment and the Social and Solidarity Economy of the Grand Duchy of Luxembourg.
Potrebne su mogućnosti za prilagodbu pristojbi kako bi se jamčila kohezija, izbjegla socijalna isključenost i osigurala opća usklađenost s porezima i pristojbama.
Options are needed to adjust charges to guarantee cohesion, avoid social exclusion and ensure coherence with taxes and charges in general.
Konzultantsko društvo Forest2Market Komisiji je dostavilo izvješće 26 izrađeno kako bi se brojčano i kontekstualno odredilo kretanje proizvodnje, opskrbe drvom i cijena na jugoistoku SAD a prije pojave industrije drvenih peleta i poslije njega.
They emphasised that biomass has an important role to play in reducing greenhouse gas emissions.
Međutim, moraju postojati mogućnosti za prilagodbu pristojbi kako bi se jamčila kohezija, izbjegla socijalna isključenost i osigurala opća usklađenost s porezima i pristojbama.
Options must be available, however, for adjusting charges to guarantee cohesion, avoid social exclusion and ensure coherence with taxes and charges in general.
Kao primjer mogu se navesti obrazovanje, poljoprivreda i ruralni razvoj, regionalni razvoj, socijalna kohezija, pomorstvo, okoliš, turizam, digitalna agenda, istraživanje i inovacije te komunikacije.
These include the following policies education, agriculture and rural development, regional development, social cohesion, maritime affairs, environment, tourism, the digital agenda, research and innovation, and communication.
Operacija Škola i mjere socijalne uključenosti koja se podupire u okviru prioritetne osi 3 operativnog programa Zapošljavanje, ljudski resursi i socijalna kohezija (CCI 2014CY05M9OP001)
All costs including direct staff costs.
Uspostava i funkcioniranje središnje UPRAVE službe za socijalnu pomoć u okviru prioritetne osi 3 operativnog programa Zapošljavanje, ljudski resursi i socijalna kohezija (CCI 2014CY05M9OP001).
(in HRK)
Nadalje, novim EPS om riješit će se transverzalni sigurnosni problemi povezani s migracijom, primjerice krijumčarenje migranata, trgovina ljudima, socijalna kohezija te zaštita granica upravljanje granicama.
In addition, the new ENP will tackle cross cutting migration related security challenges, such as smuggling of migrants, trafficking in human beings, social cohesion and border protection management.
Učinkovitost resursa ostvarena kod zbijenih gradskih naselja narušena je nekontroliranim širenjem gradskih područja zbog kojeg postoji pritisak na javne službe i smanjuje se teritorijalna kohezija.
The resource efficiency gains made possible by compact urban settlements are being undermined by uncontrolled urban sprawl that puts public services under pressure and reduces territorial cohesion.
Kako bi se povećala društvena kohezija i maksimalno iskoristile prednosti migracije, treba ojačati predanost uspješnoj integraciji migranata u tržište rada i društva koja ih prihvaćaju.
To enhance social cohesion and to reap the full benefits of migration, commitment to effective integration of migrants in the labour market and receiving societies should be strengthened.
Međutim, moraju postojati mogućnosti Potrebne su mogućnosti za prilagodbu pristojbi kako bi se jamčila kohezija, izbjegla socijalna isključenost i osigurala opća usklađenost s porezima i pristojbama.
Options must be available, however, for adjustingare needed to adjust charges to guarantee cohesion, avoid social exclusion and ensure coherence with taxes and charges in general.