Prevođenje "na završetku" na finskom jeziku:


  Rječnik Hrvatski-Finski

Na završetku - prijevod : Na završetku - prijevod : Na završetku - prijevod :

Ads

  Primjeri (Vanjski izvori, nije komentiran)

Na završetku sedme godine opraštaj dugove.
Joka seitsemäs vuosi pane toimeen vapautus.
o završetku postupka likvidacije.
EMBRC ERIC n käyttö on avointa kaikentyyppisille niin Euroopan maiden kuin Euroopan ulkopuolistenkin maiden käyttäjille, mutta ei välttämättä maksuttomasti.
pozicija (najbliža desetina stupnja) na završetku prekrcaja (u decimalnim stupnjevima)
Lloyd's IMO numero (jos annettu)
Automatski ukloni poslove po njihovom završetku
Poista työt valmistuttua automaattisesti
Automatski ukloni poslove po njihovom završetku
Poista työt automaattisesti valmistuttua
Probna stranica uspješno poslana na pisač. Po završetku ispisa, kliknite na gumb Ok.
Testisivu on lähetetty tulostimelle. Odota kunnes tulostustyö on valmis ja napsauta sitten OK painiketta.
Ako se prekrcaj obavlja na moru pozicija (najbliža desetina stupnja) na završetku prekrcaja
Toimen jälkeen ilmoitettavat jälleenlaivaustiedot
Naravno, mi se sada približavamo završetku rasta.
Ja, tietenkin nyt me olemme lopussa,
Po završetku škole, ja sam se udala.
Sen jälkeen, kun lopetin koulun, menin naimisiin.
Alternativni dokaz o završetku zajedničkog postupka provoza
Tarkastukset voidaan tehdä myös riskianalyysin perusteella tai pistokokein.
korisnici dobivaju elektroničku obavijest o završetku postupka.
Tämä artikla ei estä jäsenvaltioita tarjoamasta käyttäjille lisäksi mahdollisuuden hoitaa 2 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetut menettelyt muutoin kuin sähköisesti tai ottamasta suoraan yhteyttä käyttäjiin.
Po završetku pregovora dobivene izmjene nacrta dostavljaju se na odobrenje odgovarajućim domaćim tijelima.
Euroopan yhteisön syrjäisimmät alueet
najmom se vlasništvo nad odnosnom imovinom prenosi na najmoprimca po završetku razdoblja najma
Jos muiden piirteiden perusteella on selvää, että vuokrasopimus ei siirrä kohdeomaisuuserän omistamiselle ominaisia riskejä ja etuja kaikilta olennaisilta osin, vuokrasopimus luokitellaan operatiiviseksi vuokrasopimukseksi.
Pri samom sam završetku jako važne naučne demonstracije.
Olen saamaisillani valmiiksi erittäin tärkeän tieteellisen demonstraation.
One se međusobno obavješćuju o završetku tih postupaka.
Vuosien 2016 2018 vuotuiset maksut ovat kiinteämääräisiä, kun taas vuosien 2019 ja 2020 maksuosuudet määritetään vuonna 2019 kaikkien ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osallistuvien valtioiden bruttokansantuotteen perusteella ottaen huomioon tosiasiallisesti suoritetut maksut,
One obavješćuju jedna drugu o završetku tih postupaka.
Vuosilta 2014 2020 Sveitsin maksettavaksi tulevien ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineen vuotuisten rahoitusosuuksien laskemisen ja käytön helpottamiseksi sen rahoitusosuudet maksetaan viitenä vuotuisena eränä vuosina 2016 2020.
da se ta aktivnost unutarnje plovidbe provodi na početku ili na završetku putovanja pomorskog prijevoza i
41 artikla
Po završetku zadatka pošalji naredbu EOF radi izbacivanja stranice
Lähetä EOF työn jälkeen sivun poistamiseksi tulostimesta
Po završetku ljeta bio sam nemilosrdniji od svoje bake.
Ja loppukesään mennessä olin häikäilemättömämpi kuin isoäitini.
27. Tu su završni ispiti po završetku školske godine.
27. On loppututkintovaatimuksia kun lopussa lukuvuoden.
Ugovorne stranke obavješćuju jedna drugu o završetku tih postupaka.
Sen estämättä, mitä 1 ja 2 kohdassa määrätään, sopimuksen, sellaisena kuin se on ennen sen muuttamista tällä muutospöytäkirjalla, mukaisia velvoitteita sovelletaan edelleen seuraavasti
Ugovorne stranke obavješćuju jedna drugu o završetku tih postupaka.
Pyynnöstä tapahtuvan tietojenvaihdon osalta tässä muutospöytäkirjassa määrättyä tietojenvaihtoa on sovellettava pyyntöihin, jotka on tehty sen voimassaolopäivänä tai sen jälkeen, sellaisten tietojen osalta, jotka liittyvät tämän muutospöytäkirjan voimaantulovuoden tammikuun ensimmäisenä päivänä tai sen jälkeen alkaviin verovuosiin.
Obavješćivanje korisnika postupka i alternativni dokaz o završetku postupka
Tulliviranomainen voi hyväksyä passitusilmoituksen, jota on täydennetty tavaraluetteloilla, jotka eivät täytä kaikkia liitteen III lisäyksessä B5 määrättyjä vaatimuksia.
o završetku djelomične privremene revizije koja se odnosi na uvoz amonijeva nitrata podrijetlom iz Rusije
Venäjältä peräisin olevan ammoniumnitraatin tuontia koskevan osittaisen välivaiheen tarkastelun päättämisestä
Fenchel je umro u 1988 s cijelog projekta blizu završetku.
Fenchel kuoli vuonna 1988 koko hankkeen lähellä loppuaan.
Pojavio se ovdje po završetku rata s džepovima punim novca.
Hän ilmestyi tänne sodan lopulla taskut täynnä rahaa.
potvrda o završetku tečaja za stjecanje europske računalne diplome 267,40
Yksikkökustannuksia 3 4 voidaan mukauttaa korvaamalla laskentamenetelmässä alkuperäinen kansallinen vähintään 18 vuotiaiden vähimmäispalkka ja tai lakisääteiset palkanlisät ja tai viikoittaiset korvaukset ja tai sosiaaliturvamaksut.
1. Umetnite navedeni sadržaj na početku završetku izvornih naziva lista, ili zamijenite izvorne nazive lista skupno
1. Aseta määritetty sisältö alkuperäisten arkin nimien alkuun loppuun tai vaihda alkuperäiset arkin nimet irtotavarana
Također na mjestima ozbiljnih kozmetičkih klinika i salona možete vidjeti kopije potvrda o završetku majstora obuke.
Myös vakavien kosmetiikkaklinikoiden ja salongien sivustoilla näet todistuksen jäljennöksen harjoittelun päällikön suorittamisesta.
Komisija će ograničene iznose nadoknaditi kasnije, nakon donošenja izmijenjenog financijskog plana ili na završetku programskog razdoblja.
Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.
POSLANA DANAS lZ HAMBURGA LlKVlDlRATl GEDAECHTlNSKUENSTLER PO ZAVRŠETKU NJEGOVE MlSlJE HOOVER
TAPPAKAA GEDÄCHTNlSKÜNSTLER, KUN TEHTÄVÄ ON SUORlTETTU
Po završetku provjere te podatke trebalo bi odmah i nepovratno uništiti.
Tämä ei kuitenkaan vaikuta sellaisten tietojen säilytykseen, jotka on kerätty muuta laillista tarkoitusta varten ja joihin sovelletaan tietosuojasääntöjä, myös kyseisten tietojen säilyttämistä koskevia sääntöjä.
Broj sudionika koji su dobili potvrdu o uspješnom završetku neformalnog osposobljavanja
Mentorien oleskeluun ulkomailla liittyvä päiväraha
Ovaj Sporazum stupa na snagu na dan koji stranke, razmjenom diplomatskih nota o završetku potrebnih postupaka, odrede za njegovo stupanje na snagu.
LIITE A
Ovaj Sporazum stupa na snagu na datum na koji obje stranke jedna drugu diplomatskim kanalima obavijeste o završetku postupaka iz stavka 1.
Irtisanominen tulee voimaan kuuden kuukauden kuluttua päivästä, jona kirjallinen ilmoitus saapuu sen vastaanottajalle.
U rubriku se unosi datum na koji se pozicija o kojoj se izvješćuje drži na završetku dana trgovanja na relevantnom mjestu trgovanja.
Sähköpostiosoite positioon liittyviä ilmoituksia varten.
Europska unija i Novi Zeland međusobno se obavješćuju o završetku svojih unutarnjih postupaka za stupanje Sporazuma na snagu.
Sopimus tulee voimaan 14 päivän kuluttua siitä päivästä, kun viimeinen ilmoitus on vastaanotettu.
Europska unija i Kina međusobno se obavješćuju o završetku svojih unutarnjih postupaka za stupanje ovog Sporazuma na snagu.
Euroopan unioni avaa edellä mainitut tariffikiintiöt siitä päivästä, jona tämä sopimus tulee voimaan.
Po završetku studija diplomiranih studenata su nagradu Diploma doktora ili stepen BDS.
Päätyttyä Tutkimuksen valmistuneet palkitaan Diploma of a Lääkäri tai aste BDS.
Carinsko tijelo nadležno za izdavanje odobrenja obavješćuje korisnika odobrenjae o završetku suspenzije.
Sen estämättä, mitä 1 kohdassa määrätään, yleissopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä N o 1 2008, 55 artiklan f alakohdan i ja ii alakohdan nojalla myönnetyt luvat, jotka ovat voimassa 1 päivänä toukokuuta 2016, pysyvät voimassa kyseisen päivän jälkeen eikä niitä tarvitse arvioida uudelleen.
Ugovorne stranke međusobno se obavješćuju o završetku postupaka potrebnih u tu svrhu.
Kun kauppalaskuilmoitusta ei laadi valtuutettu viejä, suluissa olevat sanat jätetään pois tai kohta jätetään tyhjäksi.
Ugovorne stranke međusobno se obavješćuju o završetku postupaka potrebnih u tu svrhu.
Tämä pöytäkirja laaditaan kahtena kappaleena bulgarian, englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, kroaatin, latvian, liettuan, maltan, portugalin, puolan, ranskan, romanian, ruotsin, saksan, slovakin, sloveenin, suomen, tanskan, tšekin, unkarin, viron ja mongolian kielellä, ja kukin teksti on yhtä todistusvoimainen.
Ugovorne stranke međusobno se obavješćuju o završetku postupaka potrebnih u tu svrhu.
Tämä pöytäkirja laaditaan kahtena kappaleena bulgarian, englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, kroaatin, latvian, liettuan, maltan, portugalin, puolan, ranskan, romanian, ruotsin, saksan, slovakin, sloveenin, suomen, tanskan, tšekin, unkarin ja viron kielellä, ja jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen.
Ugovorne stranke međusobno se obavješćuju o završetku postupaka potrebnih u tu svrhu.
5 artikla
Ugovorne stranke međusobno se obavješćuju o završetku postupaka potrebnih u tu svrhu.
) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of Tuotteiden alkuperä on merkittävä.