Prevođenje "nezakonita radnja" da Latvijski jezik:


  Rječnik Hrvatski-Letonski

Radnja - prijevod : Nezakonita radnja - prijevod : Radnja - prijevod : Nezakonita radnja - prijevod : Radnja - prijevod :

Ads

  Primjeri (Vanjski izvori, nije komentiran)

Radnja
Darbība
Neispravna radnja
Nederīga darbība
Radnja prozora
Loga darbība
UFEU a nezakonita je.
Vācijas iestādes apliecināja, ka NI 6 pasākums bija pieejams visiem uzņēmumiem piena produktu pārstrādes un tirdzniecības jomā un to īstenoja atbilstoši objektīviem kritērijiem.
Nije odabrana radnja
Nav izvēlēta darbība
Radnja je zatvorena!
Veikals ir slēgts!
100 milijuna plus nezakonita knjigovodstva?
Vairāk nekā 100 nelegālu miljonu?
Radnja zahtjeva 2 argumenta.
Action nepieciešami 2 argumenti.
Radnja je u Švicarskoj.
Darbība risinās Šveicē.
I nema banaka znače nezakonita knjigovodstva.
Tātad pagrīdes firmas.
Ugovora definirana je kao nezakonita potpora.
Ja nelikumīgu valsts atbalstu piešķir nodokļu pasākumu formā, atgūstamo summu aprēķina, salīdzinot faktiski samaksāto nodokli un summas, kas būtu jāmaksā, ja piemērotu vispārējus noteikumus.
3985109,70 EUR) nezakonita i nespojiva potpora.
Sk. Dekrēta Nr. 202 1994 2.4. panta h) apakšpunktu.
To je samo refleksna radnja.
Tā ir tikai refleksa darbība.
Ukloni praznine kad se izvršava radnja
Izdzēst atstarpes, kad tiek izpildīta darbību
A.10.2 Nesukladnost i popravna radnja
Vadības pārskatos ņem vērā
djelatnost društva je nezakonita ili protivna javnom redu,
likvidatoru iecelšana, ziņas par viņiem un viņiem piešķirtām pilnvarām, ja vien šādas pilnvaras skaidri un nepārprotami neizriet no tiesību aktiem vai sabiedrības statūtiem
To može vjerojatno v biti najteži radnja.
Tas var droši v būt cieta darbība.
korektivna radnja znači radnja koja se poduzima radi uklanjanja uzroka potencijalne ili stvarne nesukladnosti ili druge neželjene situacije
KĀ IERĪCES TIEK DARĪTAS PIEEJAMAS TIRGŪ UN NODOTAS EKSPLUATĀCIJĀ, UZŅĒMĒJU PIENĀKUMI, PĀRSTRĀDE, MARĶĒŠANA AR CE ZĪMI, BRĪVA APRITE
korektivna radnja znači radnja koja se poduzima radi uklanjanja uzroka potencijalne ili stvarne nesukladnosti ili druge neželjene situacije
Komisija var arī pēc savas iniciatīvas, apspriedusies ar MDCG, ar īstenošanas aktiem lemt par šā panta 1. punktā minētajiem jautājumiem.
Komisija stoga smatra da su obje mjere nezakonita državna potpora.
Faktiski Spānijas iestādes izvēlējās šo kalnu tikai tā īpašību dēļ, kas tika atzītas par piemērotām šādam projektam (sk. iepriekš 154. apsvērumu).
pojedinačno osiguranje kojim se pokriva jedna radnja ili
11. pants
Propuštena radnja mora biti obavljena u tom roku.
Lietas izskatīšanas pārtraukšana
Nezakonita migracija zaustavit će se samo ako postoji stvarna alternativa opasnim putovanjima.
Eiropas Savienībai kopā ar citiem globālajiem dalībniekiem būtu jādod savs ieguldījums šajā mehānismā, lai tas dotu reālus rezultātus, ļaujot visneaizsargātākajām personām, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība un kuras pašlaik uzturas Lībijā, saņemt piekļuvi pārmitināšanas iespējām.
Radnja će biti izvršena kada se zatvori ekran prijenosnog računala
Šī darbība tiks veikta, kad aizver klēpjdatora vāku
Radnja se odvija u... U dalekoj zemlji. Po imenu Oz.
Tātad stāsts norisinās kādā tālā, tālā zemē, kuru sauc Oza.
smanjenje regulatornog kapitala znači svaka radnja određena u članku 77.
aizstājošais instruments ir kapitāla instruments, ar kuru aizstāj kapitāla instrumentu, kuru samazinās, atpirks, pirks vai dzēsīs Regulas (ES) Nr. 575 2013 78. panta 1. punkta a) apakšpunkta izpratnē
Ova radnja se ne može poništiti, sigurno želite obrisati ovu aktivnost?
Šī operācija ir neatgriezeniska. Vai tiešām vēlaties dzēst šo darbību?
u odjeljku B., skupina podataka RADNJA PROVOZA mijenja se kako slijedi
datu apakšgrupu DERĪGUMA IEROBEŽOJUMS (EK) aizstāj ar DERĪGUMA IEROBEŽOJUMS (ES)
Nezakonita uporaba i trgovina drogom predstavlja svjetski fenomen koji ugrožava zdravlje i socijalnu stabilnost.
Nelegāla narkotiku lietošana un kontrabanda ir vispasaules parādība, kas apdraud veselību un sociālo stabilitāti.
Vrijeme koje je potrebno da se aktivira sljedeća radnja nakon aktivacije posljednje
Laiks pēc darbības aktivizēšanas līdz nākamajai aktivizēšanai
Trenutna radnja ima nespremljene promjene. Ako nastavite, ove promjene biti će izgubljene.
Aktīvajai darbībai ir nesaglabātas izmaiņas. Ja turpināsiet, šīs izmaiņas tiks pazaudētas!
Ako radnja nije poduzeta pri obavljanju službenih dužnosti, postupak se može nastaviti.
Izpilddirektora apliecinājums ir saistošs Albānijas Republikas jurisdikcijā.
Ako radnja nije poduzeta pri obavljanju službenih dužnosti, postupak se može nastaviti.
Ja tiesvedību sāk vienības dalībnieks, viņš zaudē imunitāti pret jurisdikciju attiecībā uz visām pretprasībām, kas ir tieši saistītas ar galveno prasību.
Ako je radnja poduzeta pri obavljanju službenih dužnosti, postupak se ne smije pokrenuti.
Ja darbība nav veikta, pildot oficiālās funkcijas, tiesvedību var turpināt.
Ako je radnja poduzeta pri obavljanju službenih dužnosti, postupak se ne smije pokrenuti.
Ja darbība nav veikta, pildot oficiālās funkcijas, tiesvedība var turpināties.