Prevođenje "obavljanje djelatnosti" da Latvijski jezik:


  Rječnik Hrvatski-Letonski

Obavljanje - prijevod : Obavljanje djelatnosti - prijevod : Obavljanje djelatnosti - prijevod : Obavljanje djelatnosti - prijevod : Obavljanje djelatnosti - prijevod : Obavljanje djelatnosti - prijevod : Obavljanje djelatnosti - prijevod : Obavljanje djelatnosti - prijevod :

Ads

  Primjeri (Vanjski izvori, nije komentiran)

Obavljanje djelatnosti cestovnog prijevoznika
Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 305 2013 (2012. gada 26. novembris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010 40 ES papildina attiecībā uz sadarbspējīga ES mēroga eCall pakalpojuma saskaņotu nodrošināšanu (ES OV L 91, 3.4.2013., 1. lpp.).
poslovanje znači obavljanje gospodarskih djelatnosti
attiecībā uz Puses juridiskām personām fakts, ka juridiska persona sāk un izvērš saimniecisku darbību, izveidojot (arī iegādājoties) juridisku personu vai izveidojot filiāli vai pārstāvniecību attiecīgi Eiropas Savienībā vai Armēnijas Republikā
Suglasnost je preduvjet za obavljanje djelatnosti.
IT nesen privatizētiem uzņēmumiem var piešķirt vai saglabāt ekskluzīvas tiesības.
HR Bez obveze za obavljanje odvjetničke djelatnosti u Hrvatskoj.
BE, DE, DK, ES, SE un UK augstākā izglītība, profesionālā kvalifikācija un trīs gadus ilga profesionālā pieredze nozarē.
IT ne preuzimaju se obveze za obavljanje aktuarske djelatnosti.
SI vismaz vienam valdes loceklim revīzijas uzņēmumā, kas veic uzņēmējdarbību Slovēnijā, jābūt pastāvīgai dzīvesvietai Slovēnijā.
IT zahtjev u pogledu boravišta za obavljanje aktuarske djelatnosti.
tiešās apdrošināšanas pakalpojumi, izņemot tādu risku apdrošināšanu, kas attiecas uz
Strani državljani mogu podnijeti zahtjev za dozvolu za obavljanje djelatnosti.
Var veikt nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka transportlīdzekļa nodokļi, kas piemērojami sauszemes transportlīdzekļiem, kuri iesaistīti kombinētajos pārvadājumos, tiek samazināti vai atmaksāti.
SE za obavljanje djelatnosti cestovnog prijevoznika potrebna je švedska dozvola.
IZPLATĪŠANAS PAKALPOJUMI
PL stranim je državljanima za obavljanje medicinske djelatnosti potrebna dozvola.
Jūras transporta pakalpojumi
Partneri smiju biti samo odvjetnici koji posjeduju licenciju za obavljanje djelatnosti.
LT nav, izņemot to, ka revidenta ziņojums ir jāsagatavo kopā ar revidentu, kas akreditēts praktizēt Lietuvā.
Za obavljanje aktuarske djelatnosti obvezno je boravište ili tri godine iskustva.
HR ārvalstu revīzijas sabiedrības var sniegt revīzijas pakalpojumus Horvātijas teritorijā, ja tās ir atvērušas filiāli, ievērojot Uzņēmumu likuma normas.
DK stavljanje na tržište djelatnosti pravnog savjetovanja ograničeno je na odvjetnike s danskom dozvolom za obavljanje poslovne djelatnosti.
neatļautu izmantošanu, atdarināšanu vai atsaukšanos uz to, pat ja ir norādīta produkta patiesā izcelsme vai ja aizsargātā ģeogrāfiskās izcelsmes norāde ir tulkota vai ir kopā ar tādu norādi kā veids , tips , metode , kā ražots , imitācija vai līdzīgu norādi
Portugalska vlada utvrđuje uvjete koji se moraju ispuniti za obavljanje tih djelatnosti.
Jadrolinija (kuģniecības uzņēmums)
osobne izjave u pogledu sposobnosti natjecatelja za obavljanje stručne djelatnosti (članak 40.
Dalībvalstīm būtu jāveicina dokumentācijas un sertifikātu pārrobežu izmantošana.
MSŠ a Međunarodno vijeće za šećer obavlja sve djelatnosti ili omogućuje obavljanje djelatnosti potrebnih za izvršenje odredbi MSŠ a.
Ja konsensa nav, lēmumi tiek pieņemti ar vienkāršu balsu vairākumu, ja vien SCN neparedz speciālu balsojumu.
Za dobivanje danske licencije za obavljanje djelatnosti potrebno je položiti danski pravosudni ispit.
Lai iegūtu apstiprinājumu, ir jānokārto EEZ eksāmens, nepieciešama darba pieredze un jābūt Zviedrijas pastāvīgajam iedzīvotājam.
ES, IT Pravo na obavljanje djelatnosti rezervirano je za lokalne organizacije turističkih vodiča.
Kravas pārvadājumi
EL za obavljanje djelatnosti cestovnog prijevoza u teretnom prometu potrebna je grčka dozvola.
Uz šīm licencēm var attiekties īpašas vispārējā pakalpojuma saistības vai finanšu ieguldījums kompensāciju fondā.
ES zahtjev u pogledu boravišta za obavljanje aktuarske djelatnosti (ili dvije godine iskustva).
veids nav saistību, izņemot konsultatīvos pakalpojumus.
Za dobivanje danske dozvole za obavljanje djelatnosti potrebno je pristupiti danskom pravosudnom ispitu.
jebkādu citu nepatiesu vai maldinošu norādi uz produkta izcelsmi, cilmi, būtību vai būtiskām īpašībām, kura ir izvietota uz iekšējā vai ārējā iepakojuma, reklāmas materiālos vai dokumentos par attiecīgo produktu, kā arī pret tāda trauka izmantošanu produkta iepakojumam, kas var radīt nepatiesu iespaidu par produkta izcelsmi, un
DK Usluge pravnog savjetovanja mogu nuditi samo odvjetnici s danskom licencijom za obavljanje djelatnosti.
Tikai šādas personas drīkst būt akcionāri vai veidot līgumsabiedrību uzņēmumos, kuri (oficiāliem mērķiem) praktizē kvalificētu revīziju.
Djelatnosti se razlikuju s obzirom na narav poslovne djelatnosti i za njihovo obavljanje potrebni su ljudi s nužnim vještinama i ovlaštenjima 53 .
Ar 2010. gada Finanšu likuma 42. iedaļu TCA 97 likumā tika iekļauta 35.A daļa.
Odabir, zapošljavanje i nadzor zaposlenikâ, ugovarateljâ i podugovarateljâ za obavljanje bilo koje djelatnosti razvoja nematerijalne imovine
aizsardzības un pārkāpumu riski
Dodjela ugovora i provedba projektnih natječaja u svrhe koje ne uključuju obavljanje obuhvaćene djelatnosti ili u svrhu obavljanja takve djelatnosti u trećoj zemlji stavak 1.
30. pants Konkursa dialogs
Dodjela ugovora i provedba projektnih natječaja u svrhe koje ne uključuju obavljanje obuhvaćene djelatnosti ili u svrhu obavljanja takve djelatnosti u trećoj zemlji stavak 1.
VI PIELIKUMS
DK punopravno članstvo u odvjetničkoj komori zahtijeva se za obavljanje odvjetničke djelatnosti, uključujući za pojavljivanje pred sudovima.
DK obligātās gaisa pārvadājumu apdrošināšanas pakalpojumus var sniegt vienīgi sabiedrības, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā.
IT Za pristup industrijskim, poslovnim i zanatskim djelatnostima potrebni su boravišna dozvola i posebno odobrenje za obavljanje djelatnosti.
Dānijas juridiskas firmas valdē vai vadības sastāvā drīkst būt tikai juristi ar Dānijā izsniegtu licenci praktizēt.
Za usluge liječnika i stomatologa pristup je dopušten samo stranim fizičkim osobama isključivo za obavljanje privatne profesionalne djelatnosti.
HR nav saistību, izņemot attiecībā uz telemedicīnu.
Objašnjenje Budući da je za obavljanje svake revizorske djelatnosti obvezna poslovna prisutnost, bez obveze za prekogranično pružanje usluga.
FI (Ālandu salas) tiesības veikt uzņēmējdarbību un sniegt pakalpojumus ir ierobežotas tām fiziskām personām, kurām nav Ālandu salu reģionālās pilsonības, vai visām juridiskām personām, kurām nav Ālandu salu kompetento iestāžu atļaujas.
LT zadržava pravo ograničavanja komercijalne prisutnosti na pravne osobe registrirane za obavljanje tiskarske i izdavačke djelatnosti (CPC 88442).
Ārvalstu filiāles atļauju darboties dalībvalsts teritorijā var saņemt tikai tad, ja izpilda minētās dalībvalsts tiesību aktos paredzētos nosacījumus, un tām var uzlikt par pienākumu izpildīt vairākas konsultatīvās uzraudzības prasības.
LT izvješće revizora mora biti pripremljeno uz sudjelovanje revizora koji je akreditiran za obavljanje poslovne djelatnosti u Litvi.
ES attiecībā uz aktuāru pakalpojumiem piemēro pastāvīgās dzīvesvietas prasību un nepieciešama trīs gadu pieredze attiecīgajā jomā.
izdavanje dozvole ili odobrenja za obavljanje djelatnosti trgovca oružjem ili posrednika na državnom području te države članice i
būtiskām daļām uzlikto sērijas numuru vai unikālo marķējumu, ja tas atšķiras no marķējuma uz katra šaujamieroča rāmja vai pastobra
Samo odvjetnici s danskom licencijom za obavljanje djelatnosti mogu biti članovi upravnog odbora ili dio uprave danskog odvjetničkog društva.
FR nodrošina vienīgi SEL (anonyme, à responsabilité limitée ou en commandite par actions) vai SCP.
Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja
NETIRDZNIECĪBAS FINANŠU AKTĪVI, KAS OBLIGĀTI NOVĒRTĒJAMI PATIESAJĀ VĒRTĪBĀ AR ATSPOGUĻOJUMU PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINĀ
Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja
O, P un Q
DK Usluge pravnog savjetovanja mogu nuditi samo odvjetnici s danskom dozvolom za obavljanje djelatnosti i odvjetnička društva registrirana u Danskoj.
LV attiecībā uz CPC 861, izņemot konsultācijas par mītnes valsts tiesībām un starptautiskajām publiskajām tiesībām, ir vajadzīga Tieslietu ministrijas izdota licence un latviešu valodas zināšanas.
LT Nema ograničenja, osim da revizorsko izvješće mora biti pripremljeno u suradnji s revizorom akreditiranim za obavljanje djelatnosti u Litvi.
AT, BE, DK, ES, NL, UK un SE augstākā izglītība, profesionālā kvalifikācija un trīs gadu pieredze šajā nozarē.
FI stranac koji trguje kao privatni poduzetnik mora imati dozvolu za obavljanje trgovačke djelatnosti i stalno boravište u EGP u.
BE, EE, EL, ES, FR, IT, HR, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK nav.
Nužno je koristiti ista pravila za određivanje karakteristika ribarskih plovila, kako bi se ujednačili uvjeti za obavljanje djelatnosti u Uniji.
Minētajiem noteikumiem būtu jāatbilst kopējās zivsaimniecības politikas standartiem.
Društva LuxOpCo, ASE, AMEU i lokalna povezana društva u EU u upotrebljavali su nematerijalnu imovinu za obavljanje svojih poslovnih djelatnosti.
Apstrīdētais nodokļu nolēmums ir Luksemburgas nodokļu iestādes 2003. gada 6. novembra vēstule, kura adresēta Amazon.com, Inc. un kurā ir viens teikums, proti
Djelatnosti
(1992. GADA 25. FEBRUĀRIS), AR KO KOORDINĒ NORMATĪVOS UN ADMINISTRATĪVOS AKTUS PAR TO, KĀ PIEMĒRO KOPIENAS NOTEIKUMUS PAR LĪGUMU PIEŠĶIRŠANAS PROCEDŪRĀM, KO PIEMĒRO SUBJEKTI, KURI DARBOJAS ŪDENSAPGĀDES, ENERĢĒTIKAS, TRANSPORTA UN TELEKOMUNIKĀCIJU NOZARĒ (DIREKTĪVA 92 13 EEK),
Djelatnosti
Kvalitātes nodrošināšanas standarti un vides vadības standarti 1. un 2. punkts
Ako armenska organizacija namjerava obavljati poslovnu ili trgovačku djelatnost osnivanjem podružnice u Finskoj, obvezna je pribaviti dozvolu za obavljanje trgovačke djelatnosti.
AT zāļu un īpašu medicīnisku preču mazumtirdzniecību sabiedrībai var veikt tikai ar aptieku starpniecību.
Gospodarske djelatnosti kao glavne ili pomoćne djelatnosti
Otrajā posmā pietiek noteikt, vai ar attiecīgo pasākumu tiek pārkāpta atsauces sistēma tādējādi, ka ar to tiek ieviestas atšķirības starp operatoriem, kuri, ņemot vērā minētā režīma mērķi, atrodas salīdzināmā faktiskā un juridiskā situācijā.
Osim toga, Areva SA zadržat će bankovni dug grupe Areva te će prekinuti obavljanje svojih glavnih djelatnosti putem prodaje Nove Areve NP i razdvajanja u okviru društva kćeri djelatnosti povezanih s gorivnim ciklusom.
Pārstrukturēšanā paredzēts, ka riskus, kas saistīti ar OL3 projektu un , tiešā veidā vai ar Areva NP starpniecību nodrošinās pašreizējā mātessabiedrība Areva SA.