Prevođenje "manje upozorenja" na litavskom jeziku:


  Rječnik Hrvatski-Litvanski

Manje - prijevod : Manje - prijevod : Manje - prijevod :

Ads

  Primjeri (Vanjski izvori, nije komentiran)

Upozorenja
Įspėjimai
Upozorenja
Perspėjimai
Upozorenja
Įspėjimai
Upozorenja
Pranešdamos, t. y. siųsdamos įspėjimus pagal 1 ir 2 dalis kompetentinga institucija arba Komisija pateikia informaciją apie įtariamą pažeidimą, kuriam taikomas šis reglamentas, ir visų pirma šią informaciją, kai ją turi
Upozorenja lažni Omogući onemogući trgovanje upozorenja.
Signalai klaidingas Įjungti Išjungti prekybos įspėjimus.
Vrsta upozorenja
Perspėjimo tipas
Gumbi upozorenja
Perspėjimo mygtukai
Upalite upozorenja.
Įjunkit šviesas.
Nema upozorenja!
Jokio įspėjimo!
Oznaka upozorenja
Cheminės medžiagos, kurioms taikoma išimtis
Oznaka upozorenja
Kad nustatytų, ar ši išimtis taikoma, pareiškėjas turi tikrinti visas sudedamąsias medžiagas, kurių masinė dalis produkte didesnė kaip 0,010 .
Oznaka upozorenja
Cheminė medžiaga
Oznaka upozorenja
3 lentelė
Usklađenost upozorenja
Įvairios tapatybės kategorijos
Unos upozorenja
Perspėjimų dėl asmenų, kurie ieškomi dėl teisminio proceso, panaikinimas
Višestruka upozorenja
PERSPĖJIMAI DĖL ATSARGIŲ ARBA KONKREČIŲ PATIKRINIMŲ (SIS II SPRENDIMO 36 STRAIPSNIS)
Oznake upozorenja
ATE 1 5 mg kg
Vanjska upozorenja
Pasikonsultavusi su valstybėmis narėmis, Komisija suteikia asociacijoms, kurios Sąjungos lygmeniu atstovauja vartotojų interesams ir, atitinkamais atvejais, verslininkų interesams, teisę siųsti išorės įspėjimą.
( vanjska upozorenja ).
Išorės įspėjimus siunčiantys subjektai užtikrina, kad būtų pateikta teisinga, naujausia ir tiksli informacija, ir nedelsdami pataiso arba prireikus atšaukia praneštą informaciją.
Oznaka upozorenja
H340 Gali sukelti genetinius defektus
Datum upozorenja
(Pateikėjo tipą žr. 14.1a langelyje.)
Oznake upozorenja
n heksillitis
Oznaka upozorenja
Patalpose
Oznaka upozorenja
Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jei tai lengva padaryti.
Oznaka upozorenja
Toliau plauti akis.
Oznake upozorenja
metilo 3 (4 metoksi 6 metil 1,3,5 triazin 2 ilkarbamoilsulfamoil)tiofen 2 karboksilatas
Brisanje upozorenja
Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.
Redoslijed prednosti upozorenja
Neteisėtas naudojimasis tapatybe (SIS II reglamento 36 straipsnis ir SIS II sprendimo 51 straipsnis)
Upozorenja o vozilu
Pagal SIS II sprendimą Europolas ir Eurojustas taip pat turi prieigą prie tam tikrų kategorijų perspėjimų.
Dodatne oznake upozorenja
H373 (skydliaukė)
Dodatne oznake upozorenja
berilis
Indikacije i upozorenja
išorinio ryšio sistema (ECS)
Indikacije i upozorenja
Į integruotosios modulinės avionikos modulius, be kitų, paprastai gali būti įtrauktos šios funkcijos
Dodatne oznake upozorenja
Cl aktyv. natrio hipochlorito tirpalas
U slučaju neusklađenih upozorenja redoslijed prednosti upozorenja o osobama je sljedeći
kitiems daiktams labiausiai tinkami kelių perspėjimų nustatymo laukeliai yra privalomieji laukeliai, kuriuos visus sistema turi automatiškai palyginti.
Omogući sva Upozorenja Poruke
Įjungti visus įspėjimus ir pranešimus
Paraliza nakon upozorenja upozorenje?
Paralysis po perspėjimo įspėjimas?
Upozorenja o nestalim osobama
Perspėjimai apie dingusius asmenis
Ostavili su nova upozorenja.
Jie paliko ženklus.
kritična upozorenja ili kontraindikacije.
notifikuotosios įstaigos veiklos ir priimamų sprendimų, įskaitant sutartines priemones
Također sadržava sljedeća upozorenja
Jei taikant antrą pastraipą pateikiama joje nurodyta kita informacija, 3 dalyje nurodytas didžiausias santraukos ilgis padidinamas trimis papildomais A4 dydžio puslapiais.
kad je riječ o usklađenosti i prednosti upozorenja (npr. kod provjere višestrukih upozorenja)
Kadangi SIS II perspėjimai yra viršesni už Interpolo perspėjimus, pastarieji naudojami išimtiniais atvejais (t. y. kai SIS II teisės aktuose ar techniniuose reikalavimuose nėra nuostatos įvesti perspėjimą į SIS II arba jeigu yra ne visa informacija, reikalinga SIS II perspėjimui parengti).
Prikazani gumbi u dijalogu upozorenja
Perspėjimo dialoge rodomi mygtukai
Nepostojeći ili netočni operand upozorenja.
Trūkstami arba neteisingi operando įspėjimai.
Stvaranje prilagođenih izvješća i upozorenja.
Sukurti pasirinktines ataskaitas ir įspėjimus.