Prevođenje "Posredno vlasništvo" na nizozemskom jeziku:


  Rječnik Hrvatski-Nizozemac

Posredno - prijevod : Vlasništvo - prijevod : Posredno - prijevod : Vlasništvo - prijevod : Posredno vlasništvo - prijevod : Vlasništvo - prijevod : Posredno - prijevod :

Ads

  Primjeri (Vanjski izvori, nije komentiran)

Trenutno posredno sudjeluju preko brokera ili banaka.
Momenteel nemen zij indirect deel aan makelaars of banken.
Elegantan izravna posredno s prirodnim oblikom podsjeća leta.
Een elegante rechtstreekse indirect met natuurlijke vorm die doet denken aan de vlucht.
Vlasništvo
Eigendom
(Vlasništvo).
Verslag inzake verrekenprijzen, blz. 6 7 en36.
Vlasništvo trvtke
Bedrijfseigendom
Vlasništvo Crkve.
Het is van de kerk.
Kakvo vlasništvo?
Vee.
Privatno vlasništvo.
Privébezit
Intelektualno vlasništvo
Elk geschil met betrekking tot de tenuitvoerlegging of de interpretatie van deze overeenkomst kan worden behandeld overeenkomstig artikel 96 van de Partnerschaps en Samenwerkingsovereenkomst.
Intelektualno vlasništvo
Overleg en geschillenbeslechting
Intelektualno vlasništvo
Een overeenkomstig lid 1 van dit artikel vastgestelde administratieve regeling kan worden gewijzigd als wederzijds door de bevoegde instanties schriftelijk overeengekomen.
(Intelektualno vlasništvo)
In punt 13 (Richtlijn 91 271 EG van de Raad) worden de woorden dan wel het Toetredingsprotocol van 25 april 2005 geschrapt
(Intelektualno vlasništvo)
komen overeen bij de herziening van de sectorale aanpassingen in de bijlagen V en VIII bij de EER overeenkomst op passende wijze rekening te houden met deze feitelijke situatie en de absorptiecapaciteit van Liechtenstein die niet is veranderd.
intelektualno vlasništvo.
Deze titel is van toepassing op alle geschillen over de interpretatie en toepassing van deze overeenkomst, met uitzondering van titel II en tenzij anders bepaald.
Intelektualno vlasništvo
Intellectuele eigendom
Intelektualno vlasništvo
Auteurs
Intelektualno vlasništvo
Aanbestedingen
Zajedničko vlasništvo
Landbouwwerkzaamheden op het landbouwbedrijf (behalve huishoudelijk werk)
Zajedničko vlasništvo
Rechtspersoon
Nisu vlasništvo Krune.
Ze zijn geen bezit van de Kroon.
Vladino je vlasništvo.
Die is eigendom van de overheid.
Vlasništvo gđe Babson.
Babson in Twining Road.
Vaše vlasništvo, gospodine.
Van u, meneer.
Uništavate javno vlasništvo.
U bezoedelt publiek eigendom.
E. Vlasništvo dionica
Het is de bedoeling dat essentiële informatie wordt verstrekt over de voorwaarden van de effecten en een beschrijving van eventuele aan de effecten verbonden rechten.
Vlasništvo nad sustavima
De Commissie en de lidstaten informeren elkaar over de resultaten van de beoordeling.
(Vlasništvo trgovačkog društva).
2 6..
33 Intelektualno vlasništvo 3600
33 Intellectueel eigendom 3600
Odjel za intelektualno vlasništvo
Ministerie van intellectuele eigendom
Ovo je privatno vlasništvo.
Dit is privébezit
Ipak si naše vlasništvo.
Je bent ons bezit, zoals je het wil noemen.
Empatikalizam nije tvoje vlasništvo.
Empathicalisme is niet jouw bezit.
Bio si moje vlasništvo.
Je was van mij.
Bila je Barneyevo vlasništvo.
Ze was het privéeigendom van Quill.
Da, i vaše vlasništvo.
En uw eigendom.
Samo štitimo svoje vlasništvo.
We doen alleen wat een man moet doen voor zijn eigen bescherming.
PRIVATNO VLASNIŠTVO NE ULAZI
Privéterrein verboden toegang
Vlasništvo je jednog Kineza...
Het is van 'n Chinese...
To je privatno vlasništvo.
Dat is privéeigendom.
Vlasništvo nad zračnom lukom
De aanbieding van 3Y Logistic und Projektbetreuung GmbH, Frankfurt (hierna 3Y genoemd), met daarin een voorstel tot overdracht van de activa ( Asset Deal ) pakte veruit het gunstigst uit.
(Intelektualno vlasništvo društva Amazon)
De reden voor deze aanpak is dat de opmerkingen en richtlijnen van de OESO, met inbegrip van de OESO richtlijnen Verrekenprijzen van 1995 en 2010, worden geacht de internationale consensus weer te geven over de toepassing van de beginselen als uiteengezet in het OESO modelbelastingverdrag, zie ook de opmerkingen bij het OESO modelbelastingverdrag, 2010, paragraaf 35.
Ali kako osjećaju ostale u skupini i kako osjećaju predmet, koordinacija je ostvarena posredno.
Maar omdat ze hun buren gewaarworden, en omdat ze het object gewaarworden, is er impliciete coördinatie in de groep.
To zapravo pomaže ispiranje štetnih toksina unutar sustava koji posredno pomaže ubrzati rast kose.
Dit helpt daadwerkelijk door het verwijderen van de schadelijke stoffen binnen het systeem die indirect helpt versnellen haargroei.
Ovaj rad je javno vlasništvo
Dit werk is in het publieke domein
Nije moguće promijeniti vlasništvo resursa.
Kon de eigendomsrechten van de bron niet wijzigen