Prevođenje "nakon naznaka" na nizozemskom jeziku:


  Rječnik Hrvatski-Nizozemac

Nakon - prijevod :
Na

Naznaka - prijevod : Nakon - prijevod : Nakon - prijevod : Naznaka - prijevod : Nakon naznaka - prijevod :

Ads

  Primjeri (Vanjski izvori, nije komentiran)

Naznaka glasačke pozicije.
Specificatie van het soort bevestiging
jasna naznaka odmrznutih proizvoda.
een duidelijke vermelding van ontdooide producten.
Ima li naznaka povetarca?
Komt er al een briesje?
Naznaka razine grijanje i kamin .
Vermelding van het niveau van de verwarming en open haard .
Puno je naznaka u dolini.
Het barst van de aanwijzingen in de vallei.
Duhovi ili nema duhova, nema naznaka spiritualizam.
Geen geest, spiritualiteit of spiritisme.
Samo naznaka skandala može nam upropastiti šou.
Ik wou dat je dit serieus opvatte. Een mogelijke schandaal zal op dit moment onze show verpesten.
Ima naznaka mjehurica zraka u ovom koljenu.
Wellicht gasbellen in het kniegewricht.
Ta se naznaka mora navesti prilikom podnošenja prijave.
150 EUR
I najmanja naznaka skandala... Ne znam što bih mogao.
Het kleinste schandaal kan fataal zijn.
naznaka metode kojom bi se mogla izračunati pravična naknada.
de minimale dag en maandvolumes
Ta naznaka ili opis trebali bi se podudarati s prikazom.
De invoering van technische alternatieven voor grafische weergave, in overeenstemming met nieuwe technologieën, komt voort uit de behoefte aan modernisering, om de inschrijvingsprocedure beter af te stemmen op technische ontwikkelingen.
Naznaka kapaciteta trebala bi se odnositi na dostupni operativni kapacitet.
Waar het na de coördinatieprocedure niet gelukt is de onverenigbare verzoeken met elkaar te verzoenen, kan de exploitant van een dienstvoorziening op basis van prioriteitscriteria een beslissing nemen over de onverenigbare verzoeken.
Izostanak tih naznaka može opravdati odbijanje zahtjeva od Općeg suda.
Dit verzoekschrift moet worden ingediend overeenkomstig de voorschriften van de punten 112 tot en met 121 hierboven.
Svaka odluka ili preporuka Odbora za SGP naslovljuju se kao Odluka odnosno Preporuka , nakon čega se navode redni broj, datum donošenja i naznaka predmeta.
De besluiten en aanbevelingen worden als document van het EPO comité aan de partijen toegezonden.
datum dospijeća PRIIP a ili naznaka da datum dospijeća ne postoji
In het deel Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen? van het essentiële informatiedocument nemen de priip ontwikkelaars de volgende informatie op
naznaka države članice koja je zatražila solidarnost o željenim točkama isporuke,
Een dergelijke lopende controle mag echter geen afbreuk doen aan de geldigheid van het verzoek om solidariteit.
Naznaka načina izračuna pravične naknade (članak 13. stavak 10. točka (f))
Wanneer vrijwillige maatregelen aan de vraagzijde nog mogelijk zijn in de hulp biedende lidstaat, moet de toegang tot het relevante platform en de relevante interconnectiecapaciteit worden gehandhaafd.
Nema naznaka da će te subvencije u doglednoj budućnosti prestati postojati.
De AAS regeling blijft beschikbaar en het kan niet worden uitgesloten dat Reliance in de toekomst weer gebruik gaat maken van de AAS.
Sud je utvrdio da gospodarska nedosljednost može biti naznaka za financijski kontinuitet.
Duitsland vroeg een verlenging aan van de termijn voor het verstrekken van de inlichtingen tot 15 juli 2011.
naznaka o tome ima li izdavatelj PRIIP a pravo jednostrano likvidirati PRIIP
het risiconiveau van het priip in de vorm van een risicoklasse met behulp van een samenvattende risico indicator op een schaal van 1 tot en met 7
Naznaka je li promjena uvjeta rada odobrena u skladu s člankom 51.
De werking van dat besluit is ten einde gekomen en het moet worden ingetrokken.
Po potrebi, naznaka učinka Konvencije iza Cape Towna na primijenjenu premijsku stopu.
projectklasse A van aanhangsel II
U programima rada također se navodi naznaka iznosa dodijeljenog svakom posebnom cilju.
toepassing van een door een lidstaat vastgesteld vast netto inkomstenpercentage voor een sector of een subsector die niet onder a) valt.
To je još jedna naznaka za nepotpunu razinu zamjenjivosti između tih zračnih luka.
Vandaar is de Commissie van mening dat de bijdrage van de steun voor de luchthaven van Constanța in 2007 2009 aan de mobiliteit en de toegankelijkheid niet opwoog tegen de verstoring van de mededinging die de steun met zich meebracht.
naznaka metodologija i pretpostavki upotrijebljenih za izračun parametara u formuli N 1 (npr.
stormen (zee),
Pri označivanju nove hrane navodi se i naznaka da je trehaloza izvor glukoze .
Melkvervangende producten
Naznaka je li izdana dozvola za rad postrojenja u skladu s člankom 5.
Emissiemonitoringgegevens
Pri označivanju nove hrane navodi se i naznaka da je trehaloza izvor glukoze .
Het nieuwe voedingsmiddel wordt op de etikettering van het voedingsmiddel dat het bevat, aangeduid met synthetisch zeaxanthine .
Nadam se da vam je ovo dalo malo naznaka o tomu što je oduzimanje.
Hopelijk geeft dit je een beetje intuïtie over wat aftrekken is.
Nije previše ovisio o drugima, ali bila je to naznaka slabosti u prekrasnom čovjeku.
Een kleine zwakheid voor een warm en prachtig mens.
ako ih ima, naznaka metodologija upotrijebljenih za izračun parametara u formuli N 1 (npr.
indien overeengekomen met de bevoegde instanties van de desbetreffende risicogroep(en) of met de rechtstreeks verbonden lidstaten, gezamenlijke berekening(en) van de N 1 formule
Od izvještajne godine 2018. naznaka kako su podaci navedeni u članku 55. stavku 2.
Vanaf verslagjaar 2018, indien de installatie valt onder Richtlijn 2012 18 EU de identifier van het Seveso Plants Information Retrieval System ( eSPIRS identifier ) voor de inrichting waarin de installatie is gevestigd.
Stoga nije bilo naznaka da navodna narušavanja uzrokuju neuobičajeno niske domaće cijene indijskog proizvođača.
De Commissie herinnerde eraan dat de normale waarde, in overeenstemming met artikel 2, lid 7, van de toepasselijke basisverordening, was vastgesteld aan de hand van gegevens van een referentieland.
informacije o uvjetima procesa koji odstupaju od standardnih operacija, naznaka potencijalne učestalosti i trajanja takvih uvjeta te naznaka količine emisija N2O tijekom nestandardnih tehničkih uvjeta, kao što je kvar na opremi za ublažavanje
Parameter waarop de onzekerheid wordt toegepast
naznaka o tome gdje se mogu pronaći konkretne informacije o svakoj od temeljnih mogućnosti ulaganja.
Deel Wat zijn de kosten? in het generieke essentiële informatiedocument
Međutim, nije bilo naznaka da se cijene zemljišta temelje na cijenama u okviru dinamičkog praćenja.
Shougang Group diende daarnaast ook opmerkingen in met betrekking tot sommige uitgaven van Shougang Qian'an in verband met grondgebruiksrechten waarmee geen rekening was gehouden en tot de onjuiste indeling van sommige percelen van Shougang Mining.
Pri označivanju nove hrane navodi se i naznaka da je izomaltuloza izvor glukoze i fruktoze .
Het nieuwe voedingsmiddel wordt op de etikettering van het voedingsmiddel dat het bevat, aangeduid met magnoliaschorsextract .
Naznaka je li nadležnom tijelu podneseno temeljno izvješće u skladu s člankom 22. stavkom 2.
Bezoeken ter plaatse (inspecties)
Naznaka primjenjivog posebnog uvjeta, ako postoji, iz Priloga II.B točke 6.1. podtočke (a) ili (b)
Continu vissysteem
Pri označivanju nove hrane navodi se i naznaka da je izomaltuloza izvor glukoze i fruktoze .
Soepen en bouillons
Naznaka o tome podliježe li točka dnevnog reda obvezujućem glasovanju (BV) ili savjetodavnom glasovanju (AV).
Toepasselijke termijn uitgevende instelling
Međutim, nije bilo naznaka da se cijene zemljišta temelje na cijenama u okviru dinamičkog praćenja.
De Commissie erkende dat er een administratieve fout was gemaakt in de aggregatie van de afzonderlijke grondprijzen en heeft de gemiddelde grondprijzen dienovereenkomstig gecorrigeerd.
Njihova tajna infiltracija svudgje, bez da se odala i naznaka njihova plana, bila je doista pametna.
Hun heimelijke infiltratie overal, zonder ooit een hint omtrent hun plannen te geven was inderdaad knap.
ako ih ima, naznaka metodologija i pretpostavki upotrijebljenih za izračun parametara u formuli N 1 (npr.
toegepaste definitie van beschermde afnemers, met inbegrip van de categorieën van afnemers die hieronder vallen en hun jaarlijkse gasverbruik (per categorie, nettowaarde en percentage van het nationale jaarlijkse eindverbruik van gas)