Prevođenje "obveze prema dobavljačima račun" na nizozemskom jeziku:


  Rječnik Hrvatski-Nizozemac

Račun - prijevod : Račun - prijevod : Račun - prijevod : Prema - prijevod : Prema - prijevod : Račun - prijevod : Prema - prijevod : Obveže - prijevod : Račun - prijevod : Račun - prijevod :

Ads

  Primjeri (Vanjski izvori, nije komentiran)

Nemamo niti jedne kune dospjelog duga, podmirene su sve obveze prema radnicima i dobavljačima.
We hebben niet één kuna van de uitstaande schuld, beslecht alle verplichtingen aan het personeel en leveranciers.
od dobavljača i prema dobavljačima.
De depotcapaciteitbeheerder zorgt voor het technisch onderhoud en voert operationele tests uit van zowel gebruikte als nieuwe uitrusting die in het depot is opgeslagen.
Obveze prema financijskim institucijama
Volgens de door Bulgarije verstrekte informatie hadden BDZ Holding en haar dochterondernemingen niet alle aan NRIC verschuldigde infrastructuurheffingen betaald.
Ukrajinske obveze prema WTO u
iwt 13
Obveze prema osoblju i osiguravateljima
In dit verband merkte de Commissie op dat volgens de jurisprudentie het niet innen van vorderingen door openbare bedrijven 7 staatssteun zou kunnen inhouden indien een hypothetische marktdeelnemer in dezelfde positie zich niet zou hebben gedragen op de wijze waarop de openbare bedrijven deden en de vorderingen zou hebben geïnd 8 .
odnosi s dobavljačima
Artikel 11
Zašto nemamo etičke obveze prema stjenama?
Waarom hebben we geen ethische verplichtingen ten opzichte van stenen?
Nisam svetac, ali imam obveze prema tebi.
Ik ben geen heilige. Maar ik heb wel 'n plicht tegenoverjou.
Svi do jednoga imamo obveze prema drugima.
Ieder van ons draagt verantwoordelijkheden voor andere personen.
Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima
Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro
Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima
Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro
Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti
Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta
Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti
Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta
Obveze prema rezidentima izvan europodručja nominirane u eurima
Verplichtingen aan niet ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro
Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima
Verplichtingen aan niet ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro
Sve dok ne zaboravljaš svoje obveze prema meni.
Als je je verplichtingen maar nakomt.
Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima
Overige passiva
Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima
Saldi van TARGET2 rekeningen van centrale banken van niet eurogebiedlidstaten
Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti
Nominale waarde omgerekend tegen koers op deviezenmarkt per jaarultimo
Drugim riječima, plaćene su obveze prema NRIC u.
CONCLUSIE
Ostale obveze mjerene prema MRS 37 i financijska jamstva mjerena prema MSFI 4
Overige aanpassingen
Obveze prema rezidentima izvan europodručja nominirane u stranoj valuti
Verplichtingen aan niet ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta
Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti
Verplichtingen aan niet ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta
Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima
Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro
Godinama uredno ispunjavamo svoje ugovorne obveze prema HZZO u.
Al jaren, rekening houdende met hun contractuele verplichtingen jegens de CIHI in vervullen.
Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti
Verplichtingen uit hoofde van de ERM II kredietfaciliteit
Za te proizvode ne bi trebalo izdavati račun na temelju preuzete obveze.
Bovendien concludeerde de Commissie dat uit de bevindingen in de overwegingen 37 en 38 blijkt dat BLD Solar de bepalingen van de verbintenis zoals beschreven in de overwegingen 26, 27, 29 en 31 heeft geschonden.
Ostale obveze prema kreditnim institucijama iz europodručja, nominirane u eurima
Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro
POSEBNE OBVEZE PO SEKTORIMA (prema klasifikaciji UN ISIC rev.3)
Vervaardiging van medische, optische en precisie instrumenten en uurwerken
Ostale obveze prema kreditnim institucijama iz europodručja, nominirane u eurima
Geen rekeningen courant van kredietinstellingen
Uključuju obveze prema reosigurateljima koje se odnose na ustupljene premije.
in de templates S.05.01 en S.05.02 worden alle vermeldingen het boekjaar vervangen door de rapportageperiode
2 MMF a (račun za administrativne troškove u eurima) može biti uključen u tu stavku ili u stavku Obveze u eurima prema rezidentima izvan europodručja
Bijzondere trekkingsrechten (SDR's)
Ne bojimo se za plaću, dugove dobavljačima.
We zijn niet bang om te betalen, schulden aan leveranciers.
(Desna strana) OBVEZE Što banka duguje štedišama neto vrijednost banke Robertov novi račun
(Rechter zijde) Schulden (Wat de bank schuldig is aan rekeninghouders het Eigen Vermogen van de bank) Robert's nieuwe rekening 10,000
Prijeboj ne bi bio dozvoljen ako bi se planiralo brisati, primjerice, općenito određene stavke duga, npr. dug prema svim dobavljačima .
Omdat deze bedragen potentieel in aanmerking kwamen voor kwijtschelding, is het redelijk om aan te nemen dat BDZ Holding die middelen had kunnen aanwenden voor de ontwikkeling en modernisering van het rollend materieel en de geleverde diensten.