Prevođenje "savez izvršni" na nizozemskom jeziku:


  Rječnik Hrvatski-Nizozemac

Savez - prijevod : Savez - prijevod : Izvršni - prijevod : Izvršni - prijevod : Izvršni - prijevod : Izvršni - prijevod : Izvršni - prijevod : Savez - prijevod : Izvršni - prijevod : Savez izvršni - prijevod :

Ads

  Primjeri (Vanjski izvori, nije komentiran)

Izvršni
Uitvoerbaar
Savez
Loyaliteit
Sovjetski Savez doista Sovjetski Savez socijalističkih republika.
De Sovjet Unie eigenlijk Socialistische Sovjet Republieken Unie.
Izvršni datoteka
Programma
izvršni kôd
de voor mensen leesbare vorm van het werk, die het gemakkelijkste door mensen kan worden bestudeerd en gewijzigd
Izvršni direktor
De uitvoerend directeur
Izvršni direktor
Een nietigheidsafdeling is bevoegd beslissingen te nemen met betrekking tot
Izvršni direktor
het opstellen van een fraudebestrijdingsstrategie voor het Agentschap en het ter goedkeuring voorleggen ervan aan de raad van beheer
izvršni direktor
de financiële regels van de gemeenschappelijke onderneming vaststellen overeenkomstig artikel 15 van deze verordening
izvršni direktor
in overeenstemming met de Commissie de nodige bepalingen vast te stellen voor de uitvoering van het Statuut, overeenkomstig artikel 110 van het Statuut van de ambtenaren
Izvršni odbor
Indien de operationele behoeften van Eurojust dit vereisen, kan het college de lidstaat verzoeken de adjunct of de medewerker of beiden voor een bepaalde periode op het hoofdkwartier van Eurojust te plaatsen.
Izvršni odbor
de zorg voor voldoende opvolging van de resultaten en aanbevelingen die voortvloeien uit de interne of externe auditverslagen, beoordelingen en onderzoeken, waaronder die van de EDPS en OLAF
Izvršni direktor Zaklade
De Stichting wordt beheerd door een uitvoerend directeur die door de raad van bestuur voor een termijn van vier jaar wordt benoemd, die éénmaal kan worden verlengd, en wordt gekozen uit de door de leden van de EU LAC Stichting voorgedragen kandidaten.
Izvršni odbor također
de benoeming van een rekenplichtige en een functionaris voor gegevensbescherming, die functioneel onafhankelijk zijn bij de uitvoering van hun taken
Savez sa Griswoldom...
Alliantie met Griswold...
Savez s Armenijom.
Een bondgenootschap met Armenia.
Izvršni datoteka PHP a
PHP programma
Koristeći GOCR izvršni datoteka
Gebruikt GOCR programma
Koristeći ocrad izvršni datoteka
Pad naar 'ocrad' programma
Izvršni direktor Patrick Goudou
Uitvoerend directeur Patrick Ky
Gdje je letni izvršni?
Waar is het luchthoofd?
Gdje je aerodromski izvršni?
Waar is het grondhoofd?
Sad sam zemaljski izvršni.
Ik ben nu grondhoofd. Mooi zo.
On nije viši izvršni.
Hij is geen staflid.
Osoblje imenuje Izvršni direktor.
Artikel 20
Uredom upravlja izvršni direktor.
De nietigheidsafdelingen beslissen in een samenstelling van drie leden.
Izvršni direktor upravlja Agencijom.
Artikel 106
Izvršni direktor ne glasuje.
De uitvoerend directeur wordt verzocht om in de maand die aan een verlenging voorafgaat een verklaring af te leggen voor de bevoegde commissie of commissies van het Europees Parlement en vragen van de commissieleden te beantwoorden.
Izvršni direktor upravlja Agencijom.
Voor het sluiten van de arbeidsovereenkomst met de uitvoerend directeur wordt het Agentschap vertegenwoordigd door de voorzitter van de raad van bestuur.
Kolegiju pomaže Izvršni odbor.
de verrichting van alle bijkomende administratieve taken die hem uit hoofde van artikel 5, lid 4, door het college worden toegewezen
Stariji izvršni upravitelj je izvršni direktor odgovoran za promidžbu inicijativa za ljudska prava.
De Senior Managing Executive Officer is de executive officer die verantwoordelijk is voor de promotie van initiatieven voor mensenrechten.
Brockhurst kaže savez sa Griswoldom, Finsdale kaže savez, Pertwee kaže savez, i još ti, Ravenhurst, ti od svih mojih ministara...
Brockhurst hier spreekt over een alliantie met Griswold Finsdale zegt alliantie, Pertwee zegt alliantie maar jij, Ravenhurst, van al mijn ministers...
Hrvatski športski savez gluhih
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
direktor i osoblje (izvršni organi)
Directeur en personeel (uitvoering)
Kapetan Carl Griffin, izvršni oficir.
Kapitein Carl Griffin, tweede officier.
IZVRŠNI ODBOR EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE,
DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,
Za Izvršni odbor ESB a
De president van de ECB
Ured predstavlja njegov izvršni direktor.
Artikel 149
Izvršni direktor odgovara Upravljačkom odboru.
Beslissingen betreffende de kosten of de procedures zoals gespecificeerd in de krachtens artikel 161, lid 2 vastgestelde handelingen, worden door één lid genomen.
IZVRŠNI ODBOR EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE,
DE DIRECTIE VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,
IZVRŠNI ODBOR EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE,
Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 128, lid 2,
Za Izvršni odbor ESB a
PB L 145 van 10.6.2009, blz. 1.
Izvršni direktor odgovara Upravnom odboru.
Leden van de kamer van beroep
Izvršni direktor izvršava proračun Agencije.
publicaties, opleiding en andere diensten die door het Agentschap worden verleend, waarbij de vergoedingen en heffingen een weergave moeten zijn van de werkelijke kosten van elke afzonderlijke dienst
Izvršni direktor izvršava proračun Agencije.
Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.