Prevođenje "kamatna stopa izglađivanje" na slovenskom jeziku:


  Rječnik Hrvatski-Slovenački

Stopa - prijevod : Stopa - prijevod : Izglađivanje - prijevod : Stopa - prijevod : Kamatna stopa izglađivanje - prijevod : Stopa - prijevod : Kamatna - prijevod :
Ključne riječi : čevljev Stopal Stopnja Metrih Višine

Ads

  Primjeri (Vanjski izvori, nije komentiran)

Kamatna stopa
Obrestna stopnja
Kamatna stopa
Stopnja je periodična obrestna mera.
Kamatna stopa
Obrestna stopnja trga
Kamatna stopa
Vnesite ime področja
Kamatna stopa
Vnesite celico
Kamatna stopa
Internetni naslov
Kamatna stopa
Internetni naslov je prazen
Kamatna stopa
Vnesite geslo.
Kamatna stopa
se nanaša na stvarno pravico upnika
Kamatna stopa ( )
Številka računa Številka kreditne kartice Mednarodna številka bančnega računa (IBAN) Datum prenehanja veljavnosti in varnostna številka kreditne kartice
Kamatna stopa
Priloga V, del 1, točki 42(d) in 44(e), del 2, točka 141(b)
Kamatna stopa
ECB 2013 33, Priloga 2, del 2, točki 4 5
Kamatna stopa
Obrestna mera
kamatna stopa
Opis sredstev depozita ali dodatnih likvidnih sredstev
Kamatna stopa kapitala
Avstrija je pojasnila, da družba Tyrolean Airways na letališču KLU že desetletja deluje kot podizvajalec storitev zemeljske oskrbe.
Kamatna stopa na zajam
Oznaka Opis dokaza
MINIMALNA PROMJENJIVA KAMATNA STOPA
Kategorija
MINIMALNA FIKSNA KAMATNA STOPA
Odstotek uradne podpore
Kamatna stopa ili marža
Premijska stopnja (neobvezno, razen pri projektih v državah OECD z visokim dohodkom na prebivalca)
kamatna stopa na novčani depozit znači kamatna stopa primjenjiva na novčane depozite,
enotna skupna platforma (ESP) (Single Shared Platform SSP) pomeni infrastrukturo enotne tehnične platforme, ki jo zagotavljajo NCB ponudnice ESP,
Granična kamatna stopa zaduživanja najmoprimca
Bruto naložba v najem, diskontirana po obrestni meri, sprejeti pri najemu.
Efektivna kamatna stopa iznosi 2 .
Ugotavljanje odbitne začasne razlike na koncu leta 2
Od toga Promjenjiva kamatna stopa
Preostala zapadlost nad enim letom in do pet let
Minimalna fiksna kamatna stopa jest
Rok odplačevanja
Kamatna stopa koja proizlazi iz najma
Najemodajalčeva plačila najemniku, povezana z najemom, ali najemodajalčevo povračilo najemnikovih stroškov oziroma prevzem teh stroškov.
Europska međubankovna kamatna stopa (EURIBOR )
Inštitut za evropske denarne trge (EMMI)
Kamatna stopa ne smije biti negativna.
niso bila predložena ustrezna dokazila.
Londonska međubankovna ponudbena kamatna stopa (LIBOR)
Švedsko združenje bančnikov (Svenska Bankföreningen)
kamatna stopa koja ne može prouzročiti negativni novčani tok, pri čemu je kamatna stopa jedna od sljedećih
Ta prag se ne uporablja v naslednjih primerih
Stoga je kamatna stopa utvrđena na 2,96  .
Prisotnost državne pomoči v ukrepu 3 je po mnenju združenja očitna.
kamatna stopa na eurskom novčanom tržištu, npr.
Za namene tega člena imajo tesne povezave med subjektom izdajateljem in drugim subjektom enak pomen kakor tesne povezave med nasprotno stranko in drugim subjektom, kakor je navedeno v členu 138.
Europska međubankovna ponudbena kamatna stopa (EURIBOR )
Povprečje indeksa transakcij čez noč v evrih (EONIA )
Minimalna kamatna stopa primijenjena u skladu s člankom 4.
Podstandardna
Minimalna kamatna stopa primijenjena u skladu s člankom 7.
Nekrita tranša izvoznih kreditov ali del sindiciranega posojila, ki ga ne krije ECA
Kamatna stopa može varirati u rasponu od 14 do 23 .
Obrestna mera se lahko razlikuje v razponu od 14 23 .
referentna kamatna stopa je samo jedna od sljedećih u određenom trenutku
Če se med dvema ali več izdajatelji nezavarovanih dolžniških instrumentov vzpostavi tesna povezava ali pride do njihove združitve, se prag iz odstavka 1 začne uporabljati šest mesecev po datumu, ko se je tesna povezava vzpostavila ali ko je združitev začela učinkovati.
kamatna stopa na ugovore o razmjeni s nepromjenjivim rokom dospijeća, npr.
v odstavku 2 se točka (a) nadomesti z naslednjim
Kamatna stopa na glavne operacije refinanciranja i kamatna stopa na stalno raspoloživu mogućnost granične posudbe od središnje banke ostat će nepromijenjene na razini od 0,05 odnosno 0,30 .
Obrestna mera za operacije glavnega refinanciranja in obrestna mera za odprto ponudbo mejnega posojila ostaneta nespremenjeni na ravni 0,05 oziroma 0,30 .
Kamatna stopa na glavne operacije refinanciranja i kamatna stopa na stalno raspoloživu mogućnost granične posudbe od središnje banke ostat će nepromijenjene, na razini od 0,05 odnosno 0,30 .
Obrestna mera za operacije glavnega refinanciranja in obrestna mera za odprto ponudbo mejnega posojila ostaneta nespremenjeni na ravni 0,05 oziroma 0,30 .
Kamatna stopa utvrđuje se dva radna dana prije svakog datuma povlačenja kredita.
Časovni razmik med začetnim datumom kredita in prvim plačilom glavnice
Ravi ima jednu izglađivanje.
RAVI ima eno glajenje.
Fed Fund Rate FED fond stopa kamatna stopa po kojoj registrirane banke mogu pozajmiti novac od FED a.
Fed Fund Rate Fed Fund Rate Obrestna mera, po kateri si lahko registrirane banke izposodijo denar od FED.
Niža kamatna stopa na mogućnost novčanih depozita na snazi od 11. lipnja 2014.
Znižanje obrestne mere za odprto ponudbo mejnega depozita velja od 11. junija 2014.
Referentna kamatna stopa financijskih institucija za zajmove u valuti CNY Narodne banke Kine.
Podrobneje glede skupine Shougang Group, je proizvodna družba Jingtang v letih 2014 in 2015 celo imela dobiček, čeprav je začela poslovati šele leta 2010.
efektivna kamatna stopa određuje se na temelju njezine fer vrijednosti na datum određivanja.
Podjetje, ki se odloči prenehati z uporabo izravnalnega pristopa, za obračunavanje spremembe računovodske usmeritve uporabi MRS 8.