Prevođenje "ostati operativna" na slovenskom jeziku:


  Rječnik Hrvatski-Slovenački

Ostati - prijevod : Ostati - prijevod : Ostati - prijevod : Ostati - prijevod : Ostati - prijevod : Ostati - prijevod : Ostati operativna - prijevod :

Ads

  Primjeri (Vanjski izvori, nije komentiran)

Operativna pravila
Izmenjava podatkov o državljanu tretje države, ki ima pravico do prostega gibanja, v primeru zadetka
Operativna pitanja
V skladu s členom 12(4) pravnih aktov o SIS II se osebni podatki, ki jih v dosjejih hranijo uradi SIRENE in so pridobljeni na podlagi izmenjave podatkov, hranijo le toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili posredovani.
operativna sigurnost
Izvedbena pravila Sklepa C(2006) 3602 v zvezi s področjem uporabe tega sklepa se razveljavijo.
Operativna ograničenja
uporabljajo se za izpolnjevanje zahtev iz točk BOP.BAS.355 in BOP.BAS.360
Operativna svjetla
ločenim prostorom za vodjo balona
operativna sigurnost mreža
pogodbeno dogovorjena prevzemna mesta
Operativna tehnička pomoć
Grenlandija
Operativna tehnička pomoć
Program Obzorje 2020 bo prispeval k vzpostavitvi gospodarstva, ki temelji na znanju in inovacijah, po vsej Uniji, tako da bo dal na razpolago zadostna dodatna sredstva za raziskave, razvoj in inovacije.
Operativna bespovratna sredstva
Projekti za povečanje zmogljivosti
Dobivena operativna dobit
Kadar je bil celotni ocenjeni donos večji od 0,55  prometa (na primer v letih 2006, 2007, 2011, 2012 in 2013), je bila uporaba zgornje meje odločilna za oceno obdavčljivega dohodka družbe LuxOpCo v Luksemburgu, v preglednici 2 navedenega kot Konsolidirani dobiček v Luksemburgu glede na zgornjo spodnjo mejo in donos .
Operativna dobit (EBITDA)
Komisija je v sklepu o začetku postopka pojasnila, da močno dvomi o združljivosti zadevnega vnaprejšnjega davčnega stališča z notranjim trgom.
Operativna ograničenja noću
Zmogljivost in operativne omejitve
Integritet i operativna izvrsnost
Integriteta in operativna odličnost
Druga operativna bespovratna sredstva
Vendar si EIB po dejavnostih, ki so bile podpisane v letih 2015 in 2016, ter glede na sedanjo strukturo zdaj prizadeva, da bi do konca leta 2017 dosegla nove naložbe v višini več kot 1 milijarde EUR (600 650 milijonov EUR od EIB in vsaj 500 milijonov EUR od finančnih posrednikov), ki bi zajemale devet ali deset držav članic.
Operativna funkcija Energija (EOF)
izpopolnitev pomorskega nadzora
Operativna funkcija Energija (EOF)
pristaniški in pomorski nadzor in zaščita (HARMSPRO)
Operativna funkcija Energija (EOF)
Energetska operativna funkcija (EOF)
Performanse i operativna ograničenja
Instrumenti in oprema, ki se zahtevajo v tem oddelku, se odobrijo v skladu s Prilogo I k Uredbi (EU) št. 748 2012, če je izpolnjen eden od naslednjih pogojev
Kohezijski fond Operativna tehnička pomoć
Ta cilj je usmerjen k pospeševanju konvergenčnosti najmanj razvitih držav članic in regij z izboljšanjem pogojev za rast in zaposlovanje.
Kohezijski fond Operativna tehnička pomoć
Sklep Sveta (SZVP) 2017 915 z dne 29. maja 2017 o dejavnostih ozaveščanja Unije v podporo izvajanju Pogodbe o trgovini z orožjem (UL L 139, 30.5.2017, str.
Projekti i operativna bespovratna sredstva
Preostanek proračuna, dodeljenega projektom, bo namenjen projektom na prednostnih področjih okolje in učinkovita raba virov ter okoljsko upravljanje in informacije.
PERFORMANSE I OPERATIVNA OGRANIČENJA ZRAKOPLOVA
Operator zrakoplova mora zagotoviti, da naloge iz točke 6.1 in tiste iz točk 6.4 in 6.5 nadzoruje organizacija, odgovorna za zagotavljanje stalne plovnosti, ki mora izpolnjevati zahteve iz točke 3.1 Priloge II ter točk 7 in 8 Priloge III.
operativna podrška nakon raskida ugovora,
Zunanji portali ali aplikacije, ki jih zagotovijo tretje osebe, običajno partnerji, za dostop do storitev, ki jih ponujajo.
Ali meni je stigla operativna zapovijed!
Ampak imam ukaz za aktiviranje!
operativna rješenja (korisnička podrška, tehnička podrška),
Prenos podatkov
Europski socijalni fond Operativna tehnička pomoć
Člen 177 finančne uredbe določa pogoje za vračilo celotnega predhodnega financiranja ali njegovega dela v zvezi z neko dejavnostjo.
Operativna dobit poslovanje koje se nastavlja
Izvleček iz revidiranih računovodskih izkazov družbe ASI, kot so povzeti v njenem letnem poročilu za leto 2012, so povzeti na sliki 7.
Europski socijalni fond Operativna tehnička pomoć
Člen 177 finančne uredbe določa pogoje za vračilo celotnega predhodnega financiranja ali njegovega dela v zvezi z neko dejavnostjo.
Europski socijalni fond Operativna tehnička pomoć
Sklep Sveta o stališču, ki se sprejme v imenu Evropske unije v Mednarodnem svetu za sladkor v zvezi s podaljšanjem Mednarodnega sporazuma o sladkorju iz leta 1992, sprejet 20. aprila 2015 na 3381. zasedanju Sveta.
Kriteriji dodjele za operativna bespovratna sredstva
zagotoviti mora informacije, ki jih Evropsko računsko sodišče zahteva za izpolnjevanje svojih obveznosti, ter
Operativna bespovratna sredstva (OBS) (članak 21.
Delež projektov, ki se izvajajo, ali končanih projektov, pri katerih se izvajajo ponovljivi ali prenosljivi ukrepi in se doseže napredek pri zajemanju več kot dveh drugih področij poleg področja projekta in več kot enega jezika
Ostati.
Ostala tu.
Ostati
Ostal z njo
Ostati?
Ostali?
Ionako neću ostati ovdje. Neću ostati.
Tako ali tako nočem ostati tu.
Čestitamo! Od danas, ova eskadrila je operativna.
Čestitamo, od danes je ta eskadrilja operativna.
Trebalo bi razmotriti i povezana operativna pitanja.
Poleg tega mora Komisija v skladu s členom 36 Uredbe (EU) 2016 796 Evropskega parlamenta in Sveta 15 od Agencije zahtevati, naj izda priporočila v zvezi z opredelitvijo znanja in spretnosti ter kvalifikacije vsega osebja, ki opravlja naloge, pomembne za varnost, ter njihovo vključitvijo v TSI za vodenje in upravljanje prometa ali v drugo ustrezno zakonodajo.
Prema potrebi se uključuju povezana operativna pitanja.
V TSI za vodenje in upravljanje prometa se upošteva izdelava registrov iz členov 47, 48 in 49 Direktive (EU) 2016 797.
Kriteriji za odabir za operativna bespovratna sredstva
Če so projekti posredno financirani s prispevki skladom, ki jih upravljajo posredniške finančne institucije, se takšne institucije izberejo na podlagi povpraševanja in v skladu z načeli dobrega finančnega poslovodenja, preglednosti in nediskriminacije ter med drugim z izpolnjevanjem naslednjih zahtev
Operativna sigurnost mreža (članak 13. stavak 7.
Slednja država članica potem določi, kakšen je namen teh sredstev in kako se ujemajo z obstoječimi dogovori za nevtralno izravnavo odstopanj.
Moraš ostati.
Poslušaj me! Tu moraš ostati.
Moraš ostati!
Moraš ostati.
MOžete ostati.
Lahko ostanete tukaj.
Dječak ostati.
Boy ostane.
Dječak ostati.
Fant, ostani.