Prevođenje "od" na srpskom jeziku:


Ads

  Primjeri (Vanjski izvori, nije komentiran)

peti od sardoniksa, šesti od sarda, sedmi od krizolita, osmi od berila, deveti od topaza, deseti od krizopraza, jedanaesti od hijacinta, dvanaesti od ametista.
Peti sardoniks, šesti sard, sedmi hrisolit, osmi viril, deveti topaz, deseti hrisopras, jedanaesti jakint, dvanaesti ametist.
Od soka od rajčice?
Od soka od paradaiza?
1,6 od nafte, 19,4 od nuklearki, 5,8 od hidroelektrana.
21.6 je od prirodnog gasa, 1.6 je od nafte, 19.4 je od nuklearnih elektrana, 5.8 od vode.
Počinje od svakoga od nas.
Почиње сваким од нас.
Od čega je? Od puretine.
Sa æuretinom.
Od čega? Od drobljenja jaja?
Šta nas briga što škripi?
Od
од
Od
Од
Od...
Od...
Pedeset puta veći od tvoje, od tvoje, od tvoje cipele.
Cipela tvoja!
Uključujući profit od klađenja porez od zajedničkih strojeva, priznanice od zakupa i novac od karata.
Ukljuèujuæi profit od klaðenja porez od zajednièkih mašina, priznanice od zakupa i novac od karata.
Odvojena od toka, odvojena od vas.
Izdvojena iz toka, izdvojena od vas.
Jesam, od svih osim od tebe.
Jesam, od svih osim od tebe.
Daleko od starog društva, od doma
Daleko od starog društva, od doma
Od supruge, prijatelja, obitelji, od svih.
Od supruge, prijatelja, obitelji, od svih.
Od sada, dalje od mojih ljudi!
Od sada, dalje od mojih ljudi!
1,100 srebrnjaka od svakog od vas.
1,100 srebrnjaka od svakog od vas.
lzaberi broj od 1 od 6.
lzaberi broj od 1 od 6.
Koja je od njih od samura?
Koja je od njih od samura?
PUDING OD VJETRA TANJUR OD ZRAKA.
PUDING OD VJETRA TANJUR OD ZRAKA.
Od protivnika moćnog mene oslobodi, od dušmana mojih jačih od mene.
Izbavi me od neprijatelja mog silnog i od mojih nenavidnika, kad behu jači od mene.
gnjati od željeza, a stopala dijelom od željeza, dijelom od gline.
Noge mu od gvoždja, a stopala koje od gvoždja koje od zemlje.
Odletje poput ptice slava Efrajimova od rođenja, od utrobe, od začeća.
Jefremova će slava odleteti kao ptica od rodjenja i od utrobe i od začetka.
Apsolutna vrijednost od 2 je manja od apsolutne vrijednosti od 3.
Или да је апсолутна вредност броја 2 мања од 3.
Možete dobiti đus od rajčica, đus od narandže, đus od grožđa...
Možete dobiti ðus od paradajza, ðus od narandže, ðus od grožða...
Sestre, želim vam reći kad ispravnost nečega ide od... od... od...
Sestre, želim vam reæi ... kad ispravnost neèega ide od ... od ...
Umro je od frakture lubanje, a ne od rana od metaka.
Umro je od frakture lobanje, a ne od rana od metaka.
Od čistih životinja i od životinja koje nisu čiste, od ptica, od svega što zemljom puzi,
Od životinja čistih i od životinja nečistih i od ptica i od svega što se miče po zemlji,
Od istoka vrata troja, od sjevera vrata troja, od juga vrata troja, od zapada vrata troja.
Od istoka vrata troja, i od severa vrata troja, od juga vrata troja, i od zapada vrata troja.
koji su rođeni ne od krvi, ni od volje tjelesne, ni od volje muževlje, nego od Boga.
Koji se ne rodiše od krvi, ni od volje telesne, ni od volje muževlje, nego od Boga.
nego im poručiti da se uzdržavaju od mesa okaljana idolima, od bludništva, od udavljenoga i od krvi.
Nego da im se zapovedi da se čuvaju od priloga idolskih i od kurvarstva i od udavljenog i od krvi, i što njima nije milo drugima da ne čine.
Od sinova Berijinih od Hebera rod Heberovaca i od Malkiela rod Malkielovaca.
Sinovi Verijini od Hovera porodica Hoverova od Melhila porodica Melhilova.
Od Pinhasovih sinova Geršom od Itamarovih sinova Daniel od Davidovih sinova Hatuš,
Od sinova Finesovih Girsom od sinova Itamarovih Danilo od sinova Davidovih Hatus
Niti smo od ljudi iskali slavu ni od vas, ni od drugih
Niti tražeći od ljudi slave, ni od vas, ni od drugih.
Prihodi Bugarske od turizma manji od očekivanih
Prihodi Bugarske od turizma manji od očekivanih
od Rehabje, od Rehabjinih sinova poglavar Jišija
Od Reavije, od sinova Reavijinih poglavar Jesija
od Jisharovaca Šelomot od Šelomotovih sinova Jahat.
Od sinova Isarovih Selomit, od sinova Selomitovih Jat
Jedan dobijemo od majke, jedan od oca.
Dobijemo jednu kopiju od majke, jednu od oca.
Jedna od 100 će umrijeti od njega.
Jedna od sto će umreti od toga.
Još od tada imam strah od šibica.
Zbog toga sam ovo sve i radila.
Okrutne, dalje od dužnosti, dalje od potrebe.
Окрутне, даље од дужности, даље од потребе.
Strah od mraka, visine... Strah od braka?
Strah od mraka, strah od velikih visina strah od braka.
Stopala su mi od gline, od gline.
Hoćeš li mi pomoći? Ne!
Slobodni od oskudice i slobodni od straha
Slobodni od oskudice i slobodni od straha
Još od djetinjstva... pokušavaš pobjeći od nečega.
Još od detinjstva... pokušavaš da pobegneš od nečega.