Prevođenje "bijela" na tajlandskom jeziku:


Ads

  Primjeri (Vanjski izvori, nije komentiran)

Bijela
กว าง
Bijela
ขาว
Bijela
เคร องม อย ายภาพ
Bijela
แดง
Bijela
ไล ระด บส
Bijela
แปรงทาส
Bijela
เคร องม อเต มส
Bijela
เคร องม อยางลบ
Da, bijela.
ช าย งานของคนขาว
Bijela? Samilost.
Compassion.
Bijela vještica?
แม มดขาว?
Antikna bijela 1color
color
Antikna bijela 2color
color
Antikna bijela 3color
color
Antikna bijela 4color
color
Smeđkasto bijela 1color
color
Smeđkasto bijela 2color
color
Smeđkasto bijela 3color
color
Smeđkasto bijela 4color
color
Nisam dovoljno bijela.
ฉ นไม อะไรพอ ฉ นไม ผอมพอ
Prokleta Bijela Kuća!
ด าทำเน ยบขาว
Velika bijela beštija!
Great white beast!
Cappuchino, Espresso, Bijela kava?
เอ อใช กร ณา คาป ช โนเอสเพรสโซ คาเฟ ลาเต ?
Velika bijela kuca... bogata.
บ านใหญ ส ขาว
Dakle, kamera je crno bijela.
ภาพท ได จากกล องน นเป นภาพขาวดำ
Carcharodon carcharias. Velika bijela psina.
ช อคาร ชาโรดอน คาร ชาไรอ ส ม นค อฉลามขาว
Sječe sve, kao bijela oštrica.
ม นต ดท กส งท กอย าง
U sred bijela dana smo.
กลางว นแสกๆ น นะ
Bijela i mršava ženska? Da.
ผ วขาวผอมบาง
Javila mi se Bijela Kuća.
ค ณน าจะร ว า ทำเน ยบขาวต ดต อผม
Bijela lista dodatnih dodataka za korištenje
รายช อของปล กอ นเพ มเต มท จะใช
Bijela Rabbit stavi na svoje naočale.
กระต ายขาวใส แว นตาของเขา 'ท ไหนฉ นจะเร ม, กร ณาพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วของค ณ'
Ovo je velika bijela psina, Larry.
ม นเป นฉลามขาว เเลร ร ต วใหญ ด วย
NSC, Vijeće nacionalne sigurnosti, Bijela Kuća.
สภาความม นคงแห งชาต ท ทำเน ยบขาว
Mislim da mi je draža bijela.
อ ม... ฉ นชอบส ขาวมากกว า