Prevođenje "bijele" na tajlandskom jeziku:


  Rječnik Hrvatski-Tajlandska

Ads

  Primjeri (Vanjski izvori, nije komentiran)

Bijele.
ขาว?
Dakle, zamislite bijele momke kako lijepe bijele papire.
ลองน กด คนขาว แปะส ขาว
Ne, ne bijele.
ไม ส ... ไม ใช ขาว
Tvoje bijele pustinje
ส ทะเลทรายส ขาวโพลน
Javljanje iz Bijele Kuče.
เรากำล งบอกว าประธาน จะม เพ ยงไม ก ข อส งเกต
Prljavo bijele sam boje.
ขาวหม น
Oružanih snaga, Bijele Kuće.
กองกำล งต ดอาร ธ, ของทำเน ยบขาว
Pokaži nam te bijele bisere.
เห นแก พระเจ าเถอะ
Osvjetljenje bijele bojeCandelas per square metre
ความสว างส ขาวCandelas per square metre
To je zub velike bijele psine.
ม นเป นฟ นฉลามขาว
Oni su teret napretku bijele rase.
พวกเขาข ดขวางการก าวหน าของคนขาว
Sad možeš dobiti posao bijele žene.
ตอนน คงไปหางานคนขาวทำได แล วหละ
glava mu i vlasi bijele poput bijele vune, poput snijega, a oči mu kao plamen ognjeni
พระ เศ ยร และ พระ เกศา ของ พระองค ขาว ด จ ขน แกะ ส ขาว และ ขาว ด จ ห มะ และ พระ เนตร ของ พระองค ด จ เปลว เพล ง
glava mu i vlasi bijele poput bijele vune, poput snijega, a oči mu kao plamen ognjeni
พระเศ ยรและพระเกศาของพระองค ขาวด จขนแกะส ขาว และขาวด จห มะ และพระเนตรของพระองค ด จเปลวเพล ง
Krivio bijele ljude, krivio društvo, krivio Boga.
โทษคนขาว โทษส งคม โทษพระเจ า
Nadzor je pod pritiskom iz bijele kuće.
ทางเขตโดนทำเน ยบขาวกดด นหน ก
Čudni stvorovi Bijele Ruke viđeni su našoj granici.
ส ตว ประหลาดหน าตาแปลกๆ ท ม ฝ าม อส ขาวบนใบหน า ม คนพบเห นพวกม นเข ามาแถวชายแดนของพวกเรา
Bijele pješčane plaže, pametno simuliran prirodni ambijent prostranstvo.
หาดทรายขาว, สภาวะแวดล อมธรรมชาต จำลองท น าท ง
Sherlock Holmes raspoređen natrag, bijele sa žalost i iznenađenje.
Sherlock Holmes ท ได ถ กย ายกล บมาขาว ความผ ดหว งและแปลกใจ
Mogle su vas napasti bijele krvne stanice u arterijama.
ถ าทำแบบน นค ณก อาจจะโดนโจมต โดยเม ดเล อดขาวในหลอดเล อด
Na primjer, sportovi su bijele iglice, glazba su žute.
ไม หน กหรอกนะ ถ าคณช นก บระบบแล ว ต วอย างเช น... ก ฬาเป กหม ดส ขาว
Sanjao je duge zlatne plaže, i bijele plaže, toliko bijele da bi vas oči zabolele visoke grebene i visoke, okrugle planine.
เขาฝ นของหาดทรายส ทองยาว และหาดทรายขาวเพ อให ส ขาว ม นทำร ายดวงตาของค ณ
Što! Sherlock Holmes raspoređen leđa, bijele sa žalost i iznenađenje.
อะไร! Sherlock Holmes ได ถ กย ายกล บส ขาว
Što je to? Bijele stvari u zraku Što je to?
น อะไร ส ขาวๆ ล องลอยบนอากาศ
Kutijice za šećer... Zlatna i bijele, s čokoladom. Bez lizalica.
กล องน ำตาล, ส ทองก บขาว ใส ช อกโกแลตให พ น เช งเท ยนไม ต อง
I želim pravog jastoga, ne ono sranje od bijele ribe.
ย งไงก ตาม ฉ นต องการลอบสเตอร จร งๆนะ ไม ใช เน อป ท เอามาหลอกก น
Nedavno je postao Savjetnik za duhovnost i stalni gost Bijele Kuće.
การต ดต งท ผ านมาท ทำเน ยบขาว น กการท ตของพระเจ า ตามท น วยอร กไทม ส
Iako nije službeno odbačen zahtjev terorista, izjava bijele kuće je ista.
ขณะท ย งไม ม การกล าวประนามการกระทำของผกก.อย างเป นทางการ ม แถลงการณ จากทำเน ยบขาวย นย นท าท ของปธน. ว าจะไม ยกเล กการลงนาม
Martha , rekla je, Što su one bijele korijena koje izgledaju kao luk?
มาร ธา เธอกล าวว า ส งท เป นท รากส ขาวท ม ล กษณะเหม อนห วหอม
Rekao sam Što će biti kad ostarim i moje dlake postanu bijele?
ผมก เลยถามอ กว า ถ าผมแก ต วข นแล วผมท งห วกลายเป นส ขาวโพลน
I u kojem trenutku je ta uniforma prešla iz bijele u crnu?
และจ ดไหนก นท เคร องแบบเปล ยนส จากขาวเป นดำ?
Stanice leukemije tretirane ovim spojem pretvaraju se u normalne stanice bijele loze.
เซลล มะเร งเม ดเล อดขาวท ได ร บยาน เปล ยนกล บไปเป นเม ดเล อดขาวปกต
Ja? Ne. Toliko sam loš, da su me birali POSLIJE bijele djece.
ฉ นเล นห วยแตก โค ชเล อกคนขาวก อนท กท
Jesu išta rekli iz bijele kuće od kada smo ubili zadnjeg taoca?
ม คำตอบอะไรจากทางทำำเน ยบไหม หล งจากท เราฆ าต วประก นล าส ดไป ม คำตอบอะไรจากทางทำำเน ยบไหม หล งจากท เราฆ าต วประก นล าส ดไป
Prijelaz boja radne površine u crno bijele tonove prilikom prikaza dialoga za odjavuName
ลดความอ มส ของพ นท ทำงาน เม อม การแสดงกล องออกจากระบบName