Prevođenje "nude" na tajlandskom jeziku:


Ads

  Primjeri (Vanjski izvori, nije komentiran)

Francuzi nude 7.
French offer seven!
I znam. Nude mi poslove.
ขอบค ณ ด งน นค ณจะทำ
Nude 17.000! To se ne računa.
ฉ นอยากกล บบ าน
Možete razabrati izbore koji se nude zbog nuspojava.
ค ณสามารถเร มศ กษาทางเล อกอ นๆท เก ยวข อง เพราะอาการข างเค ยงจากการใช ยา
Hodaju ulicama policiji nude bukete i britanskim vojnicima.
พวกเขาเด นตามถนน ให พวงมาล ยตำรวจ และทหารอ งกฤษ
A neki ljudi nude požudu kao opravdanje za svoje zločine.
เจ ามอบของขว ญให ข า เจ าจะเล อกให อะไร
Slušaj, CIA oni mi nude fino sređenu ćeliju, zaista udobnu.
ซ ไอเอเสนอห องข งบ นวมอย างด
Ove odluke variraju u broju mogućih izbora koje oni nude po jednoj odluci.
การต ดส นใจเหล าน ม ต วเล อกในแต ละข อแตกต างก นไป
I zato, djelomično, agencije za pomoć nude kondome po niskim cijenama ili besplatno.
ซ งเป นเหต ผลส วนหน ง ว าทำไม หน วยงานบร จาคต างๆ ถ งมอบถ งยางอนาม ย ในราคาต ำ หร อกระท งแจกฟร
Koji vam pogrešno, nude do radosti. Moj muž živi, da Tybalt bi pobijeni
ซ งค ณ, ผ ดพลาด, ม ข นเพ อความส ข ช ว ตของสาม ของฉ นท จะม Tybalt ฆ า
Na popisu već ima 1.000 poduzeća koja nude dug i kapital za društvene projekte.
เวปไซต น ม หน งพ นรายแล ว ท เสนอเง นก ย มและตราสารท นเพ อองค กรเป นส งคม
Željeli smo stvoriti doživljaj pri kojemu zanimljive osobe nude zanimljive stvari, na jednom mjestu.
เราต องการสร างพ นท พ เศษ ท ค ณจะพบส งของส ดช ค จากผ คนท น าสนใจในท ท เด ยว
Mogu vas uvjeriti da lokacija nije važna, ono što vam ovi zidovi nude je važno.
ค ณอย ไหน.
Toče mi čašu crvenog vina i nude mi kupku, a takvih sam noći imala već tisuće.
และพวกเขาก เทไวน ให ฉ น และเตร ยมน ำไว ให อาบ และฉ นก ม ค นเช นน นเป นพ นๆคร ง
Kada uobičajeno razmišljanje i nauka ne nude odgovore moramo li da se okrenemo fantastičnom kao mogućnosti?
ท ตาย จากเหต ล กล บแบบน ตอนน เม อเรารวมข อม ลท ม และ ว ทยาศาสตร ก ไม สามารถให คำตอบได
Ovih dana, ovi telefoni u našim džepovima mijenjaju naše umove i srca jer nam nude tri zadovoljavajuće fantazije.
ท กว นน โทรศ พท ในกระเป าเรา กำล งเปล ยนความค ดและจ ตใจของเรา เพราะม นสร าง
Ako prihvatim ovaj milosrdni dogovor izgledat će kao da mi nude milost. A oni bi trebali moliti milost.
ถ า l ยอมร บข อตกลงความเมตตาน ...
Da, da, znam, ljubavi moja Uzet ćemo mušterije koje nam se nude Iz društva visoka i niska, ljubavi
เราจะบร การล กค าท กระด บ ท กชนช นเลย ท ร ก
Cijeli svijet ti je na raspolaganju, nude ti se najbolji poslovi, i ti želiš otići i raditi na selu?
โลกท งใบวางให แก งานท ด ท ส ดวางอย หน าแก แล วแกกล บอยากไปทำงานในหม บ าน?
Ironično, ali ljudi kao vi koji mi nude pomoć me stalno muče još od kad sam imao 3 godine.
ไม ง น โชว มายากลคร งต อไป อาจต องไปเล นในค ก ม นแดกด นนะ แต
Riskiramo jako malo, a ipak uživamo u poziciji iznad onih koji nude svoj posao i sebe sama na naše prosuđivanje.
เราเส ยงเพ ยงเล กน อย แต สน กในสถานะท เหน อกว า คนท เสนอผลงาน และตนเองให ก บคำต ดส นของเรา
Kad biste željeli izbrojiti svaki proizvod i uslugu koji se nude u New Yorku ima ih 10 milijardi trebalo bi vam 317 godina.
ถ าค ณต องการน บจำนวนผล ตภ ณฑ และบร การ ท งหมดท ม ในน วยอร ค ซ งม ประมาณ 1 หม นล านชน ด
Pa ako pogledate ekstreme, oni planovi koji vam nude 2 fonda, udio sudjelovanja bio je oko sredine 70 og (percentila) i dalje ne tako visok kao što bismo željeli da bude.
ถ าเราพ จารณาถ งกรณ ส ดข ว ค อแผนลงท นท เสนอเพ ยง 2 กองท น ม อ ตราการเข าร วมอย ท 70 กว าเปอร เซ นต