Prevođenje "okvir zadatak" na tajlandskom jeziku:


Ads

  Primjeri (Vanjski izvori, nije komentiran)

Okvir
เฟรม
Okvir
บ งค บ
okvir
กรอบ
Okvir
กรอบ
potvrdni okvir
กล องกาเคร องหมาย
interni okvir
กรอบภายใน
okvir dokumenta
กรอบเอกสาร
okvir popisa
กล องรายการ
Kontekstualni okvir.
ช องข อม ลประกอบ
Žičani okvir
แสดงเส นโครงร าง
Žičani okvir
เส นโครงร าง
Okvir stranice
ขอบกระดาษ
Osvježi okvir
โหลดเฟรมใหม
Ispiši okvir
พ มพ เฟรม...
Alatni okvir
กล องเคร องม อ
Žičani okvir
โครงร าง
Obriši okvir
ร ปแบบอ กษรปร ยาย
Okvir lebdi
ให ข อความเป นต วเอ ยง
Obriši okvir
แบบอ กษรปร ยาย
Obriši okvir
ร ปแบบปร ยาย
Obriši okvir
ปร บใช ร ปแบบก บกรอบ
Spoji okvir
ช อผ ใช
Obriši okvir
กรอบ
Spoji okvir
ย ายกรอบ
Obriši okvir
ช องข อม ลของตารางท เล อกไว
Obriši okvir
ค าปร ยาย
Obriši okvir
ร ปแบบ
Zadatak
งานท ทำ
Zadatak
ส งท จะทำ
Zadatak
ส งท จะทำ
Zadatak
ทาสก
Zadatak
ทาสก
Zadatak?
ภาระก จ ?
potvrdni okvir izbornika
รายการเมน กาเคร องหมาย
okvir radne površine
กรอบเดสก ท อป
Okvir s porukama
กล องข อความ
Pokaži okvir ikona
แสดงกรอบของไอคอน
Spremi okvir kao
บ นท กเฟรมเป น...
Spremi okvir kao
บ นท กเฟรมเป น
Napravi tekstualni okvir
กรอบ
Zatim postavljamo okvir.
จากน นก ข นโครงบ าน
Ti... si okvir.
เป นกรอบร ป ผมเป นกรอบร ป
Ja sam okvir.
เธอเป นร ป...
Koji je vaš zadatak? Moj zadatak?
เป าหมายของผม?
Preuredi zadatak
แก ไขงาน