Prevođenje "osnovna uspjeh" na tajlandskom jeziku:


Ads

  Primjeri (Vanjski izvori, nije komentiran)

Osnovna.
โรงเร ยนประถม
Osnovna Karta
ไพ นำ
osnovna ploča
ช องหล ก
Osnovna grupa
กล มหล ก
Osnovna obitelj
ตระก ลพ นฐาน
Osnovna svojstva
ค ณสมบ ต ท วไป
Osnovna ladica
ฐานล นช ก
Uspjeh
สำเร จ
Uspjeh
สำเร จ
Uspjeh!
โชคด นะคร บ
Osnovna karta As
ไพ นำ เอซ
Osnovna karta Dečko
ไพ นำ แจ ค
Osnovna karta Dama
ไพ นำ คว น
Osnovna karta Kralj
ไพ นำ ค ง
Zadana osnovna grupa
กล มหล กโดยปร ยาย
Osnovna veličina pisma
ขนาดปานกลางของต วอ กษร
Osnovna stvar, tikvane!
ไอ บ องต นเอ ย อส รล มเหลว
Neka osnovna načela.
หล กการพ นฐานเด ยวก น
Veliki uspjeh.
เค ร ทซ เป นผ นำปฏ บ ต การท ตสวรรค สนธ ก บกองกำล งท องถ น
Ideja je jednostavna, osnovna.
เป นไอเด ยเร ยบง าย ม นไม ได เป นไอเด ยใหม
To je osnovna ideja.
That's the point.
Uspjeh s razočaranjem.
ความสำเร จ ก บ ความผ ดหว ง
Kruh za uspjeh.
ผ ชายคนน เต บโตภายใต การส งสอน
Većina ih je prilično osnovna.
และส วนใหญ ก ธรรมดามาก
Tu se pokazuje osnovna mana.
... isultimatelyexpressed and the anomaly revealed...
To je meni osnovna potrepština.
น ก เป นส งท จำเป นก บผมเช นก น
Posjedujte svoj vlastiti uspjeh.
เป นเจ าของความสำเร จของต วเธอเอง
S jedne strane uspjeh.
ในด านหน ง ของผล
To je sistemski uspjeh.
น เป นท ๆความสำเร จเป นไปอย างม ระบบ
Tajnost ključna za uspjeh.
ความจำเป นในการเก บความล บ เพ อความสำเร จ.
Elijeva karta za uspjeh.
ค อว า
Doista vjerujete u uspjeh?
นายเช อว าเราทำได เหรอ ใช
Misliš da je uspjeh?
แล วค ณเร ยกว า ประสบความสำเร จหร อ? เราม ร องรอยเบาะแส
Uspjeh dolazi od Boga.
ความสำเร จมาจากพระองค ขอให ความสงบ คำอวยพร_BAR_
Ali postojala je i osnovna potpora.
แต ก ม การสน บสน นรองร บเช นก น
Osnovna je razlika izrazito su društveni.
ส งท เขาแตกต างจากเรา ค อเขาม ความส มพ นธ ทางส งคมด มากๆ
Osnovna sigurnost podaci za svoje prijatelje
ความปลอดภ ยข นพ นฐาน ต วเลขสำหร บเพ อนของพวกเขา
To je osnovna ideja. Briljantna je!
ด น
Ali Teslin uspjeh nije potrajao.
แต ความสำเร จของเขาไม ได ย งย น
To je bitno za uspjeh.
และน เป นป จจ ยสำค ญท จะทำให ค ณสำเร จได
Što je potrebno za uspjeh?
ทำย งไงถ งจะประสบความสำเร จคะ?
Želim vam uspjeh u policiji.
ขอให พวกนายประสบความสำเร จในกรมตำรวจ
Kanapei su bili veliki uspjeh.
คานาเป ท าจะได ร บความน ยมมากเลย
Ne, ne kao vaš uspjeh.
ไม ไม เหม อนของพ หรอก
Osnovna škola kod nas počela je 1842.
เราม โรงเร ยนประถมคร งแรกจร งๆ ตอนป 1842