Prevođenje "plaže" na tajlandskom jeziku:


Ads

  Primjeri (Vanjski izvori, nije komentiran)

A plaže?
แล วเร องชายหาดล ะ?
Moramo zatvoriti plaže.
เราต องป ดหาด โบรด
Hoćete li zatvoriti plaže?
เเล วค ณจะป ดหาดม ย
Obilaze plaže, traže gorivo.
พวกเขาจะกล บมา?
Tko je kralj plaže?
ราช นย แห งชายหาดค อใครเอ ย
Mogu li otići do plaže?
ผมลงไปท ชายหาดได ม ยคร บ
Ima kuću odmah kraj plaže.
เขาม บ านอย ตรงชายหาดค ะ
Zatvorit ćeš plaže na svoju ovlast?
มาร ต น ค ณส งป ดหาดเองเลยเหรอ
OPASNA ZONA PLAŽE ZATVORENE naredbom policije
เขตอ นตราย หาดป ดตามค าส งของกรมต ารวจอาม ต
Ljudi misle da želiš otvorene plaže.
ผ คนค ดว าค ณอยากให เป ดหาด
Sjećaš se plaže El Matador? Naravno.
ค ณย งจำ หาดเอลมาทาดอร ได ไหม
Teddy je postavio kolica na sred plaže.
ค ณพบว าเท ดด กล บต งรถเข นของเขาไว ท เส นกลางชายหาดพอด
Plaže zatvorene. Zabranjeno plivanje. Naredbom policije Amityja.
หาดป ด ห ามว ายน า โดยค าส งของกรมต ารวจอาม ต
Ali ovoga će vikenda plaže biti otvorene.
เเต หาดพวกน จะต องเป ดส ดล บดาห น
Ali upravo smo ih dovukli na plaže.
..ลงไปประจำท ชายหาด
Plaže su otvorene, a ljudi se sjajno zabavljaju.
หาดเป ดร บผ คนให ได สน กก นเต มท
Bijele pješčane plaže, pametno simuliran prirodni ambijent prostranstvo.
หาดทรายขาว, สภาวะแวดล อมธรรมชาต จำลองท น าท ง
Odakle se Bobby čuvar plaže pojavio? Nemam pojma...
อ ตาบ อบบ เบย วอช มาจากไหนก นเน ย ( baywatch หน งซ ร ส เก ยวก บคนด แลความปลอดภ ยตามชายหาด)
Ako te brinu plaže, onda ih osiguraj kako znaš.
ถ าค ณห วงหาดท งหลายน ก ท าให ม นปลอดภ ยชะ
Obalna straža je zatvorila plaže, valovi su previše veliki...
หน วยยามฝ งป ดชายหาด เป นคล นม การเต บโตขนาดใหญ เก นไปสำหร บ ...
Sanjao je duge zlatne plaže, i bijele plaže, toliko bijele da bi vas oči zabolele visoke grebene i visoke, okrugle planine.
เขาฝ นของหาดทรายส ทองยาว และหาดทรายส ขาวเพ อให ส ขาว ม นทำร ายดวงตาของค ณ
Theo Jansen Ja želim staviti ove oblike života na plaže.
ธ โอ แจนเซ น ผมอยากจะเพ มส งม ช ว ตร ปแบบน เข าไปบนชายหาดคร บ
Trebao bih vidjeti ostatke tijela prve žrtve, djevojke s plaže.
ท ต องท าก ค อด ศพเหย อรายเเรก ผ หญ งท ลอยมาเกยหาดน ะ
Moramo zatvoriti plaže, ali i unajmiti nekoga da ga ubije!
เราต องป ดหาดเเล วก จ างคนฆ าฉลาม!
Usput, trebalo bi da se kloni plaže sa onakvom kožom.
อ กอย าง ผ วแบบน น เธอควรอย ห างชายหาดไว
Možda je to malo kisika od neke alge s plaže nedaleko odavde.
ม นอาจม ออกซ เจนน ดหน อย จากสาหร ายบนชายหาดไม ไกลจากน
Zvijer hoda bočno na mokrom pijesku plaže, sa svojim nosom prema vjetru.
เจ าส ตว ประหลาดพวกน เด นด านข างไปบนหาดทรายเป ยกช น พร อมก บจม กของม นท ย นไปในท ศทางลม
Išao bih biciklom do kraja plaže i kupovao sve stripove od siromašne djece.
ผมข จ กรยานไปท ส ดด านหน งของชายหาด และซ อหน งส อการ ต นจากเด กท ไม ค อยม เง น
I onda se vraćao na drugi kraj plaže i prodavao ih bogatoj djeci.
แล วผมก กล บมาอ กฝ งหน งของชายหาด และขายการ ต นเหล าน นให เด กๆ ท ม ฐานะ
Nitko ne hoda više od četvrt milje, i oba prodavača prodaju polovici posjetitelja plaže.
ก จะเด นไปย งรถเข นท ใกล ท ส ด จะไม ม ล กค าคนไหนต องเด นไกลกว า1ส วน4ไมล และคนขายท งค ก จะขายของให ก บล กค าบนชายหาดคนละคร ง
Vašu originalna strategija, gdje ste oboje četvrt milje od sredine plaže, nije trajala jer nije bila ravnoteža.
กลย ทธ เด มของค ณ ท ซ งค ณท งสองอย ตรงเส น 1ส วน4ไมล จากเส นกลางหาดน น อย ไม ได นาน เพราะม นไม ใช จ ดด ลยภาพของแนช (Nash Equilibrium)
Htio sam da otvorim ventile na tankerima sa naftom i uništim one francuske plaže koje nikada neću vidjeti.
จอดท งไว ท สนามบ นคร บ
Andy, neću da ideš dolje i uzimaš bilo što sa plaže... osim ako ja nisam s tobom, razumiješ?
แอนด แม ไม ต องการให ล ก ไปเก บอะไรจากชายหาดมาอ ก ...ยกเว นแต แม จะอย ด วย เข าใจม ย
Kada napravite pauzu, Teddy se pomiče 10 koraka južno od vas i ponovno krade sve mušterije na kraju plaže,
แต ขณะท ค ณพ กเท ยง เท ดด ก ย ายรถของเขาลงไปทางใต อ ก 10 ก าว และ อ กคร งหน ง เขาได ขโมยเอาล กค าทางใต ไปอ กเหม อนเด ม
Šetnja od pola milje možda je previše za neke ljude na svakom kraju plaže, ali vaša kolica poslužuju maksimalan broj ljudi.
การเด นคร งไมล อาจจะไกลเก นไปสำหร บบางคน ท อย บร เวณห วและท ายหาด แต ท จ ดน ค ณจะขายของให ก บล กค าได มากท ส ด