Prevođenje "visoke" na tajlandskom jeziku:


Ads

  Primjeri (Vanjski izvori, nije komentiran)

Papir visoke kvalitete
กระดาษค ณภาพส ง
Film visoke razulučivosti
กระดาษสำหร บพ มพ ด วยความละเอ ยดส ง
Imam visoke standarde!
ฉ นน ะม รสน ยมส งนะจะบอกให
Znate, visoke planine.
ร นะว าภ เขาส งข นเส ยดฟ า
Fotografija visoke kvalitete boja
พ มพ ภาพถ ายใช 6 ส
Da, ima visoke zahtjeve.
ใช ท ต องใช ความส งว ด
360 360dpi, papir visoke rezolucije
360x360 จ ดต อน ว, กระดาษสำหร บพ มพ ความละเอ ยดส ง
720 720dpi, papir visoke rezolucije
720x720 จ ดต อน ว, กระดาษสำหร บพ มพ ด วยความละเอ ยดส ง
360 360dpi, papir visoke razlučivosti
360 360 จ ดต อน ว, กระดาษสำหร บพ มพ ด วยความละเอ ยดส ง
720 720dpi, papir visoke razlučivosti
720 720dpi, กระดาษพ มพ ความละเอ ยดส ง
Slatke, visoke note, jaki bas.
เส ยงแหลมช ด เส ยงกลางเย ยม เส ยงเบสแน น
30 metara ograde visoke 3 metra.
ร วยาว 30 หลา ส ง 9 ฟ ต
Visoke teorije, matematički kaos, viši algoritmi...
ท เธอไม เคยเห นท ไหนมาก อนเพราะ เราเป นหน วยส บราชการงานล บ เป นทฤษฎ ท ล ำล กเก ยวก บต วเลข และการแก ส ตรคณ ตศาสตร
Prve dve su bile visoke i jake.
สองล กแรกเป นล กส งประช ดต ว
protiv svake visoke tvrđe i svih tvrdih zidina
ส หอคอย ส ง ท กแห ง และ ส กำแพง ท เข มแข ง ท กแห ง
protiv svake visoke tvrđe i svih tvrdih zidina
ส หอคอยส งท กแห ง และส กำแพงท เข มแข งท กแห ง
Juliet žuriti na visoke sreće iskren sestra, oproštaj. Exeunt.
จ เล ยต Hie เพ อโชคลาภส ง พยาบาลซ อส ตย อำลา Exeunt.
Kod visoke entropije imamo puno razmještaja koji izgledaju jednako.
การจ ดเร ยงท ม เอ นโทรป ส ง ก การท ม ว ธ จ ดเร ยงมากมายหลายหลากท ย งไงๆภาพในองค รวมก จะไม เปล ยน
Zainteresiran sam za sisteme srednjeg dometa, visoke brzine ispaljivanja.
ผมสนใจป นกลท แม นยำ ในระยะกลาง
Sanjao je duge zlatne plaže, i bijele plaže, toliko bijele da bi vas oči zabolele visoke grebene i visoke, okrugle planine.
เขาฝ นของหาดทรายส ทองยาว และหาดทรายขาวเพ อให ส ขาว ม นทำร ายดวงตาของค ณ
Ali pridavanje visoke važnosti obrazovanju je samo dio ukupne slike.
แต การให ค ณค าก บการศ กษามากๆ เป นเพ ยงส วนหน งของภาพ
Trenutno služi kaznu u državnom zatvoru visoke sigurnosti u Massachusettsu.
ตอนน เขาอย ท เร อนจำในแมสซาช เซ ต
Ponsetije su tu tako visoke tu, najbolje su prema granici.
ใหญ มาก จะเป นท ด ส ดในแถบน
Iz ekonomije sam imao visoke ocjene za moje razumijevanje osnova ekonomije.
ในว ชาเศรษฐศาสตร ผมได คะแนนส ง เพราะผมเข าใจพ นฐานของเศรษฐก จ
Njegov fleksibilan dizajn omogućava dubok čučanj, puzanje i pokrete visoke agilnosti.
การออกแบบท ย ดหย นเผ อการหมอบลงท ต ำ คลานและการเคล อนไหวท คล องต ว
To je ovo svjetlo koje prenosi video visoke definicije u podijeljenoj struji.
ม นค อแสงน ท ส งผ านข อม ลว ด โอแบบความละเอ ยดส ง
Herz, hiperpireksija, kada mi je jednostavno mogao reći čuvajte se visoke temperature?
อาการ ไฮเปอร ไพเร กเซ ย (Hyperpyrexia) ท งๆท เขาสามารถบอกฉ นง ายๆว า ระว งจะเป นไข ส ง
Mademoiselle okuplja svoj tim i ponovno otvara svoj krojački salon visoke mode.
มาดม วแซลระดมล กม อของเธอ และเป ดห องเส อของเธออ กคร ง
Na našoj strani, granična služba i I.N.S. su u stanju visoke pripravnosti.
ทางด านเราก ตรวจสอบ เคร งคร ดท กแห งแล ว ก ย งไม ได ข าวเหม อนก น
Ovo mjesto zove se Altiplano, ili visoke ravni mjesto ekstrema i ekstremnih suprotnosti.
ม นเร ยกว า อ ลท พลาโน หร อ ท ราบส ง สถานท แห งความเป นท ส ด และม ความแตกต างแบบข นส ด
Zavojnica je spojena na R.F. pojačalo koje proizvodi oscilirajuće magnetno polje visoke frekvencije.
ขดลวดเช อมต อก บอ ปกรณ ขยายส ญญาณ ซ งสร างสนามแม เหล กความถ ส ง
Naplatnice im bijahu visoke, a kad bolje promotrih, gle, na sve strane pune očiju.
ขอบ วง ล อ น น ส ง และ น า สะพร งกล ว และ ท ง ส น น ท ขอบ ม น ยน ตา เต ม อย รอบ ๆ
Tada kralj uzvisi Šadraka, Mešaka i Abed Nega na visoke položaje u pokrajini babilonskoj.
แล ว กษ ตร ย ได ทรง เล อน ยศ ให ช ดร ค เม ชา ค และ เอ เบดเนโก ส ง ข น อ ก ใน เม อง บา บ โลน
Naplatnice im bijahu visoke, a kad bolje promotrih, gle, na sve strane pune očiju.
ขอบวงล อน นส งและน าสะพร งกล ว และท งส น นท ขอบม น ยน ตาเต มอย รอบๆ
Tada kralj uzvisi Šadraka, Mešaka i Abed Nega na visoke položaje u pokrajini babilonskoj.
แล วกษ ตร ย ได ทรงเล อนยศให ช ดร ค เมชาค และเอเบดเนโกส งข นอ กในเม องบาบ โลน