Prevođenje "ขาว" na hrvatskom jeziku:


  Rječnik Tajlandska-Hrvatski

Ključne riječi : Bijeli Bijele Bijelo Bijeli Bijela

Ads

  Primjeri (Vanjski izvori, nije komentiran)

ขาว
Bela Glava
ขาว
Svjetlo
ขาว
Svijeto
ขาว
Bijela
ขาว
Odabir
ขาว
Striženje
ขาว
Način
ขาว?
Bijele.
ขาวcolor
Pozicija color
ขาว ดำ
Crno bijelo
เขาฝ นของหาดทรายส ทองยาว และหาดทรายส ขาวเพ อให ส ขาว ม นทำร ายดวงตาของค ณ
Sanjao je duge zlatne plaže, i bijele plaže, toliko bijele da bi vas oči zabolele visoke grebene i visoke, okrugle planine.
คำว า ขาว พ นหน าผากฉ นอย หร อไง แจ มม ย
Naravno. Misliš li da mi na čelu piše, 'jadan bijelac'?
นายไม สามารถหาท ๆ ขาว ปลอดภ ย หร อสว างไปกว าท น ได อ กแล ว
Ne bi našao bijeliji, sigurniji ili bolje osvijetljeniji kvart grada.
พระ เศ ยร และ พระ เกศา ของ พระองค ขาว ด จ ขน แกะ ส ขาว และ ขาว ด จ ห มะ และ พระ เนตร ของ พระองค ด จ เปลว เพล ง
glava mu i vlasi bijele poput bijele vune, poput snijega, a oči mu kao plamen ognjeni
และ ฉลองพระองค ก ส อง ประกาย ขาว ด จ ห มะ จะ หา ช าง ฟอกผ า ท ว แผ นด น โลก ฟอก ให ขาว อย าง น น ก ไม ได
I haljine mu postadoše sjajne, bijele veoma nijedan ih bjelilac na zemlji ne bi mogao tako izbijeliti.
ถ าค ณโชคด ต ล กบอลเล ก ๆ ขาว ๆ ลงหล ม ท ห างไปหลายร อยหลา ด วยแท งเหล กยาว ๆ ได ส งคมของเราก เต มใจมอบรางว ลให ค ณ
Ako imate dovoljno sreće da možete ubaciti malu bijelu lopticu u rupu koja je udaljena nekoliko stotina metara koristeći dug metalni štap, naše će društvo biti spremno nagraditi vas stotinama milijuna dolara.
เหล า พล โยธา ใน สวรรค สวม อาภรณ ผ าป า น เน อ ละเอ ยด ขาว และ สะอาด ได น ง บน หล ง ม า ขาว ตาม เสด จ พระองค ไป
Prate ga na bijelcima Vojske nebeske, odjevene u lan tanan, bijel i čist.
ขาวmake a very small file, but take a long time saving
Bijelamake a very small file, but take a long time saving
ตา เขา จะ แดง ด วย น ำ อง น และ ฟ น เขา ขาว ด วย น ำนม
Oči su mu od vina mutne, zubi bjelji od mlijeka.
คน งาน ท หว ป าน จะ อ บอาย ท งคน ท ทอ ฝ าย ขาว ด วย
Postidjet će se lanari, grebenari i tkači bijela tkanja.
พระองค ประทาน ห มะ อย าง ป ย ขน แกะ พระองค ทรง หว าน น ำค างแข ง ขาว อย าง ข เถ า
Kao vunu snijeg razbacuje, prosipa mraz poput pepela.
ใบหน า ของ ท ต น น เหม อน แสง ฟ าแลบ เส อ ของ ท ต น น ก ขาว เหม อน ห มะ
Lice mu bijaše kao munja, a odjeća bijela kao snijeg.
เม อ ผ ชาย หร อ ผ หญ ง ม ท ด าง ข น ท ผ วหน ง ค อ ท ด าง ข น ส ขาว
Ako se na koži kojeg čovjeka ili žene pokažu pjege te ako su te pjege bijele,
รถ รบ ค น ท สาม ม า ขาว รถ รบ ค น ท ส ม า ด าง ส เทา
u trećim kolima bijeli konji, a u četvrtim kolima konji šareni.
พระเจ า ทรง ช วย ยา โค บ เจร ญ ยา โค บ เอา ก ง ไม สด จาก ต น ไค ต น เสลา และ ต น เกาล ด มา ปอก เปล อก ออก เป น รอย ขาว ๆ ให เห น ไม ส ขาว
A Jakov uzme zelenih mladica od topola, badema i platana na njima izreza bijele pruge, otkrivši bjeliku na mladicama.
หร อ ถ า เน อ แผล สด น น เปล ยน ไป อ ก กลาย เป น ส ขาว ให เขา มา หา ป โรห ต
Ali ako se čir promijeni u bijelo, neka čovjek dođe k svećeniku.
เม อ ผ ทรง มห ทธ ฤทธ กระจาย กษ ตร ย ณ ท น น ม น ก ขาว เหม อน ห มะ ท ตกลง บน ภ เขา ศ ล โมน
(68 15) ondje Svemogući razbijaše kraljeve, a ona poput snijega zablista na Salmonu.
ม า ดำ ตรง ไป ย ง ประเทศ เหน อ ต ว ขาว ต ดตาม ม า ดำ ไป และ ต ว ส ด าง ตรง ไป ย ง ประเทศ ใต
Riđani kreću u zemlju istočnu vranci u zemlju sjevernu bijelci kreću u zemlju zapadnu, a šarci kreću u zemlju južnu.
ขณะ ท พระองค กำล ง อธ ษฐาน อย ว ร รณ พระ พ กตร ของ พระองค ก เปล ยน ไป และ ฉลองพระองค ก ขาว เป น ม น ระย บ
I dok se molio, izgled mu se lica izmijeni, a odjeća sjajem zablista.
อย า ปฏ ญาณ โดย อ าง ถ ง ศ รษะ ของ ตน เพราะ ท าน จะ กระทำ ให ผม ขาว หร อ ดำ ไป ส ก เส น หน ง ก ไม ได
Ni svojom se glavom ne zaklinji jer ni jedne vlasi ne možeš učiniti bijelom ili crnom.
แล ว พระ กาย ของ พระองค ก เปล ยน ไป ต อหน า เขา พระ พ กตร ของ พระองค ก ทอแสง เหม อน แสงอาท ตย ฉลองพระองค ก ขาว ผ อง ด จ แสงสว าง
i preobrazi se pred njima. I zasja mu lice kao sunce, a haljine mu postadoše bijele kao svjetlost.
คร น เขา เข าไป ใน อ โมงค แล ว ได เห น หน ม คน หน ง น งห ม ผ า ยาว ส ขาว น ง อย ข าง ขวา ผ หญ ง น น ก ตกตะล ง
I ušavši u grob, ugledaju mladića zaogrnuta bijelom haljinom gdje sjedi zdesna. I preplaše se.
ขอ ทรง ชำระ ข าพระ องค ด วย ต น ห สบ ข าพระ องค จ ง จะ สะอาด ขอ ทรง ล าง ข าพระ องค และ ข าพระ องค จะ ขาว กว า ห มะ
(51 8) Poškropi me izopom da se očistim, operi me, i bit ću bjelji od snijega!
และ คน หน ง ใน พวก ผ อาว โส น น ถาม ข าพเจ า ว า คน ท สวม เส อ ส ขาว เหล า น ค อ ใคร และ มา จาก ไหน
I jedan me od starješina upita Ovi odjeveni u bijele haljine, tko su i odakle dođoše?
เหล า วงศ วาน ของ อ ส รา เอลเร ยก ช อ อาหาร น น ว า มา นา เป น เม ด ขาว เหม อน เมล ด ผ กช ม รส เหม อน ขนม แผ น ประสม น ำผ ง
Dom je Izraelov tu hranu prozvao mÓanom. Bijaše kao zrno korijandra bijela, a imala je ukus medenog kolačića.